Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejski Bank Inwestycyjny uruchamia "Dzialanie w zakresie badan uniwersyteckich"

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomił "Działanie w zakresie badań uniwersyteckich" ("Universities Research Action") opracowane w celu rozwijania relacji z uniwersytetami poprzez oferowanie im dofinansowania i stypendiów dla studentów w instytucjach UE. Bank finansuje ob...

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomił "Działanie w zakresie badań uniwersyteckich" ("Universities Research Action") opracowane w celu rozwijania relacji z uniwersytetami poprzez oferowanie im dofinansowania i stypendiów dla studentów w instytucjach UE. Bank finansuje obecnie wiele projektów unijnych, które mieszczą się w granicach ustanowionych przez agendę lizbońską. Działanie składa się z trzech odrębnych części: Pierwsza z nich to program patronacki EBI w zakresie badań uniwersyteckich (University Research Sponsorship Programme) zapewniający wsparcie dla placówek specjalizujących się w czterech dziedzinach wybranych przez bank. W pierwszym roku, bank będzie się koncentrował na: finansowej i ekonomicznej ocenie wpływu na środowisko (termin składania wniosków: 9 maja); ocenie technologii i przyspieszeniu tempa opracowywania innowacji (termin: 16 maja); partnerstwach publiczno-prywatnych (termin: 23 maja) oraz społecznych wymiarach zrównoważonego rozwoju (termin: 30 maja). Bank przeznacza na stypendia w wysokości do 100 000 euro rocznie przez okres do trzech lat w wymienionych kategoriach. Druga część, STAREBEI (Stages de Recherche BEI - stypendia badawcze EBI) zapewnia dofinansowanie dla studentów pracujących nad wspólnymi projektami EBI i uniwersytetów. Zazwyczaj wsparcie przyjmuje formę praktyk nadzorowanych przez uniwersytet i opiekuna z EBI. Projekty związane są z badaniami, a okres nadzorowania będzie trwał od sześciu miesięcy do roku. Studenci mają również czasowo pracować w EBI w Luksemburgu. Sieci uniwersyteckie EBI mają wreszcie za zadanie stworzenie szerszych sieci z udziałem uniwersytetów specjalizujących się w dziedzinach szczególnie interesujących dla EBI. W ten sposób uniwersytety mogą uzyskać prawo do wykorzystania nazwy banku w materiałach promocyjnych. Obecnie EBI zaoferuje również stypendia na mniejszą skalę, a także praktyki uniwersyteckie o wyraźnym charakterze ogólnoeuropejskim.