Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Propozycje Aho kluczowe dla "przyszlej kondycji" europejskiej gospodarki opartej na wiedzy - mowi Potocnik

Komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik powtarza apele o bardziej zintegrowane i spójne podejście do polityki naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, jak to zostało zarysowane w raporcie Aho. Zauważy on, że Europa płaci bardzo wysoką cenę za rozdrabnianie i pow...

Komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik powtarza apele o bardziej zintegrowane i spójne podejście do polityki naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, jak to zostało zarysowane w raporcie Aho. Zauważy on, że Europa płaci bardzo wysoką cenę za rozdrabnianie i powielanie działalności. Komisarz Potočnik powiedział, że aby europejska gospodarka oparta na wiedzy była "w dobrej kondycji na przyszłość", zalecenia z raportu Aho muszą zostać wykonane raczej wcześniej niż później. Opublikowany w styczniu 2006 r. raport zawiera szczegóły strategii utworzenia "innowacyjnej Europy", wymagającej połączenia rynku innowacyjnych towarów i usług, koncentracji zasobów, nowych struktur finansowych oraz mobilności ludzi, pieniędzy i organizacji. Te elementy składają się na zmianę paradygmatu znacznie wykraczającą poza wąską dziedzinę polityki dotyczącej badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji, stwierdza raport. Kluczowe w tej strategii jest podpisanie paktu na rzecz badań i innowacji przez czołowych działaczy politycznych, gospodarczych i społecznych, co według raportu pomogłoby w postępie w związku z programem działań dla tego sektora. Przemawiając na forum Centre for European Reform w Londynie dnia 25 kwietnia komisarz zwrócił uwagę na jedno z najbardziej istotnych zaleceń raportu, mianowicie utworzenie wiodących rynków zbytu dla zaawansowanych technologicznie towarów i usług, z czym według niego wiąże się ogromny potencjał: - Gdybyśmy mogli [...] rozruszać rynkowy popyt na nowe technologie odpowiadające możliwościom ekonomicznym i potrzebom społecznym, bylibyśmy bliżej osiągnięcia celu 3 procent. Tylko ślepiec nie zauważyłby ogromnej szansy dokonania tego, po prostu poprzez odpowiednią wspólną pracę na szczeblu europejskim - zaznaczył komisarz. Stworzenie dogodnych warunków dla tych rynków wymaga według raportu ujednoliconego prawodawstwa; ambitnego stosowania standardów; kreowania popytu poprzez zamówienia publiczne; konkurencyjnego systemu ochrony praw własności intelektualnej oraz rozwoju kultury sprzyjającej innowacjom. Zasadnicze dla urzeczywistnienia takich nowych rynków są, według słów komisarza, rozmaite europejskie platformy technologiczne kojarzące zainteresowane strony i kierowane przez przedstawicieli przemysłu. Określałyby one średnio- i długoterminowe cele rozwoju badawczo-technologicznego, a także wyznaczały punkty orientacyjne służące ich osiąganiu. - Są one pomyślane w celu koordynacji inwestycji naukowo-badawczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych na szczeblu krajowym i europejskim. Lecz byłoby całkiem naturalne, gdyby przyjęły także czynną rolę w procesie standaryzacji i regulacji - powiedział komisarz Potočnik, dodając, że odpowiednie platformy technologiczne wraz z władzami krajowymi mogłyby pomóc w opracowaniu "europejskich agend wiodących rynków". Dalsze dyskusje dotyczące roli i potencjalnego wkładu platform w przyszły europejski wzrost gospodarczy, konkurencyjność i zrównoważenie będą prowadzone na konferencji na temat europejskich platform technologicznych (ETP) w Wiedniu, w dniach 4 i 5 maja, zorganizowanej przez austriacką prezydencję UE.