Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisarz Potocnik przedstawia kluczową rolę platform technologicznych w 7PR

W dniu 4 maja podczas sesji otwierającej konferencję na temat europejskich platform technologicznych, zorganizowaną w Wiedniu przez austriacką prezydencję UE, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych, Janez Potocnik, wygłosił przemówienie, w którym zdecydowanie poparł tę inicja...

W dniu 4 maja podczas sesji otwierającej konferencję na temat europejskich platform technologicznych, zorganizowaną w Wiedniu przez austriacką prezydencję UE, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych, Janez Potocnik, wygłosił przemówienie, w którym zdecydowanie poparł tę inicjatywę i wyjaśnił, że do 60 procent funduszy 7PR zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia kooperacyjne, możliwe do wykorzystania przez platformy technologiczne. Platformy technologiczne (PT) są jednym z najważniejszych punktów ostatniego raportu grupy eksperckiej Aho, dotyczącego sposobów poprawy innowacyjności w Europie. Komisarz Potocnik jednoznacznie zgodził się z treścią tego raportu. Platforma technologiczna jest jak forum: współfinansowana przez wszystkich partnerów, stanowi możliwość wymiany pomysłów i pobudzania innowacyjności. Taki układ pozwala osiągać większe postępy i zapobiega powielaniu wysiłków. - Platformy technologiczne to jeden z najważniejszych atutów, które nas wyróżniają i które możemy wykorzystać do ukształtowania przyszłości Europy w pożądany sposób. Nie przegapmy tej szansy - powiedział komisarz. Komisarz zwięźle przytoczył historię PT i ich szybkiego rozprzestrzeniania się w europejskim przemyśle. - Od czasu przedstawienia projektu pierwszych europejskich platform technologicznych w 2002 r miał miejsce imponujący postęp. Dzisiaj istnieje i działa 29 europejskich platform technologicznych, a rozważa się utworzenie kilku następnych - powiedział. Janez Potocnik wyjaśnił, dlaczego PT mają tak zasadnicze znaczenie i są tak skuteczne w realizacji celów agendy lizbońskiej. Komisarz wyodrębnił w tej koncepcji trzy elementy. Po pierwsze za przyczyną PT wszystkie odpowiednie grupy interesów jednoczą się wokół wspólnych celów, dążąc do statusu, który wspólnota chce osiągnąć w perspektywie, powiedzmy, 15 lat. Zasadnicza część tych celów wymaga opracowania agend badań strategicznych. Po drugie dzięki PT przemysł przoduje w innowacyjności, co zapewnia rozwój wiodących rynków, będących kolejnym ważnym punktem raportu grupy ekspertów Aho. Po trzecie ogólnoeuropejski charakter PT zapewnia Europie sytuację, w której korzyści odnoszą wszystkie strony, a produktywność zostaje zwiększona na wszystkich szczeblach, począwszy od sektora badań i skończywszy na odbiorcach. Następnie komisarz wyjaśnił, że PT są centralną częścią najbliższego, siódmego programu ramowego (7PR) i że składnik 7PR pod nazwą "współpraca" otrzyma około 60 procent całości funduszy. - Siódmy program ramowy, szczególnie przez program "współpraca", powinien zapewnić środki na pomoc we wdrożeniu agend badań strategicznych [w ramach PT], gdzie mają one prawdziwie europejski wymiar i duże znaczenie przemysłowe - powiedział. Komisarz powiedział, że choć budżet 7PR jest nie tak duży, jak miał nadzieję, PT będą siłą napędową gospodarki, sprawiającą, że pieniądze będą skuteczniej wykorzystywane. - Możemy wiele zdziałać przy dostępnym budżecie. Dzięki wspólnym europejskim wysiłkom możemy odnieść sukces, przekładając wiedzę na rozwój. Lecz jeszcze większe znaczenie ma staranne uszeregowanie naszych zasobów według ważności. Tutaj traktuję europejskie platformy technologiczne jako partnerów, którzy zapewnią pomoc w niezbędnej hierarchizacji naszych działań w siódmym programie ramowym. Znaczące było przesłanie komisarza dotyczące planowanych wspólnych inicjatyw technologicznych. Powstaną one w dziedzinach uznanych przez Komisję za priorytetowe pod względem badawczym, a ich wielkość będzie odpowiednia dla ogólnoeuropejskich partnerstw publiczno-prywatnych. Komisarz Potocnik podkreślił, że "po pierwsze tego rodzaju projekty będą musiały być indywidualnie uzasadniane na forum Rady ds. Konkurencyjności, która będzie podejmować ostateczne decyzje w sprawie każdego z nich, na podstawie zalet każdego przypadku. Komisja będzie zatem składać propozycje wspólnych inicjatyw technologicznych jedynie w sytuacjach, gdy czołowi przedstawiciele przemysłu wykazali się koniecznym długoterminowym zaangażowaniem w konkretne projekty w dziedzinach, które znacząco zwiększą konkurencyjność Europy. - Po drugie pragnę zaprzeczyć wrażeniu, jakoby platformy technologiczne były udane tylko, jeśli prowadzą do powstania wspólnej inicjatywy technologicznej. Wszystkie platformy, które skutecznie działają w ramach swoich agend badań strategicznych, będą stanowić sukces. Sukces Europy. A co jeszcze ważniejsze, sukces podmiotów w nich uczestniczących - powiedział. Komisarz zauważył, że finansowanie PT nie jest w żadnym wypadku ograniczone do 7PR. Wskazał na regionalne i krajowe instytucje finansujące, fundusze strukturalne i Europejski Bank Inwestycyjny, który - jak przewiduje komisarz - "opracuje nowatorski instrument finansowy współdzielenia ryzyka, by poprawić dostęp do kredytów na europejskie działania badawcze". Podsumowując, komisarz ponownie nawiązał do raportu eksperckiego Aho na temat innowacyjności w Europie. Przedstawił, w jaki sposób raport postuluje napędzanie nowych rynków przez innowacje technologiczne. Ponieważ każda PT idzie w parze z agendą badań strategicznych, agendy te mogą zostać przekształcone w agendy wiodących rynków, które z kolei mogłyby być realizowane przez wszystkich partnerów, stymulując innowacyjność i wiodące rynki - dwa zasadnicze obszary rozwoju Europy. Komisarz zaproponował spotkanie z liderami platform technologicznych w najbliższych tygodniach, aby zasięgnąć ich rady w ramach szerokich konsultacji. Sprawozdania z nich mają być przedłożone Komisji w bieżącym roku, w terminie późniejszym. - Chciałbym zaprosić wszystkie europejskie platformy technologiczne i zaangażowane w nie władze publiczne do zwiększenia swej roli i przyjęcia aktywnej postawy, celem określenia tego, co i kiedy należy zrobić oraz wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za działania dotyczące regulacji, standaryzacji i zamówień publicznych w ich dziedzinach - powiedział komisarz. Komisarz Potocnik przypomniał delegatom zasadnicze cechy PT, jakimi są otwartość i przejrzystość, a także fakt, iż może istnieć tylko ograniczona liczba PT, a każda musi działać w dziedzinie określonej jako cel konkurencyjności. Dodał, że powiązania horyzontalne w pokrewnych dziedzinach byłyby uznane za krok w dobrym kierunku. Na koniec komisarz złożył wyrazy uznania zgromadzonym delegatom, mówiąc że Komisja "może zapewnić wam wsparcie i poprawić ramowe warunki dla badań i innowacji - bez was stracilibyśmy ważne szanse na innowację, na rozwój - i ostatecznie na poprawę jakości życia w Europie."

Kraje

Austria