Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

INSERM przyjmuje Europejska Karte Naukowca

Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) ogłosił oficjalnie swoje poparcie dla Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców, zobowiązując się do stosowania ich zasad w odniesieniu do zarządzania kadrami naukowymi i zatrudnieniem w nauce. ...

Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) ogłosił oficjalnie swoje poparcie dla Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców, zobowiązując się do stosowania ich zasad w odniesieniu do zarządzania kadrami naukowymi i zatrudnieniem w nauce. Przyjęcie przez INSERM Karty i Kodeksu zostało sformalizowane wraz z podpisaniem w dniu 3 maja wspólnego oświadczenia przez Christiana Bréchota, dyrektora naczelnego INSERM, oraz komisarza UE ds. nauki i badań, Janeza Potočnika. Kartę i Kodeks, opublikowane przez Komisję Europejską w marcu 2005 r., uznaje się za kluczowe inicjatywy polityki UE, mające na celu zwiększenie liczby naukowców w Europie oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia. Karta określa obowiązki, zakres odpowiedzialności i uprawnienia naukowców oraz pracodawców lub organizacji finansujących, a założeniem Kodeksu jest usprawnienie rekrutacji w celu wprowadzenia bardziej przejrzystych i sprawiedliwych zasad, oraz proponuje różne metody oceny zasług. - Naszym zamierzeniem jest stworzenie równych szans w dziedzinie badań naukowych w Europie i zapewnienie poszczególnym naukowcom tych samych praw i obowiązków bez względu na miejsce pracy w UE - powiedział komisarz Potočnik w rozmowie z CORDIS Wiadomości. Dzięki temu obie inicjatywy pomogą w "zwiększaniu i podtrzymywaniu atrakcyjności europejskiej kariery naukowej na każdym etapie, od stanowisk podoktoranckich do wyższych pozycji, poprzez uznanie dla prawdziwie 'europejskiej kariery'" - czytamy we wspólnym oświadczeniu. Wyrażając swoje poparcie dla inicjatyw, autorzy oświadczenia stwierdzają: "INSERM przyczynia się zarówno do budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej w ramach strategii lizbońskiej, jak i silnie wspiera Komisję Europejską w promowaniu atrakcyjności kariery badawczej w Europie oraz rozwijaniu wszelkich form mobilności". INSERM, utworzony w 1964 r., jest jedynym francuskim państwowym organem badawczym zajmującym się wyłącznie zdrowiem człowieka. Zatrudnia 13 000 pracowników, w tym 6000 naukowców pracujących w około 360 jednostkach badawczych w całej Francji, badających wszelkie rodzaje chorób. Podstawową misją instytutu INSERM jest ułatwianie wymiany informacji między badaniami podstawowymi a klinicznymi, badaniami terapeutycznymi i diagnostycznymi oraz badaniami dotyczącymi zdrowia publicznego. W celu spełnienia tej misji Instytut współpracuje w ramach bliskiego partnerstwa z innymi publicznymi i prywatnymi instytucjami badawczymi oraz ośrodkami opieki zdrowotnej, takimi jak szpitale, i z uczelniami wyższymi. - Aprobata INSERM dla Karty i Kodeksu jest istotna - stwierdził Komisarz - ponieważ natychmiastowe powodzenie tych dwóch inicjatyw zależy od gotowości państw członkowskich i krajowych organów badawczych do ich realizacji. Od chwili opublikowania, zgodę na wprowadzenie Karty i Kodeksu wyraziły jak dotąd 123 organy finansujące, w tym rządy krajowe, instytucje publiczne i wyższe uczelnie z ośmiu krajów UE oraz Szwajcarii. Zdaniem Bréchota Karta i Kodeks przynoszą Francji i pozostałym państwom członkowskim, jak również naukowcom, efekty korzystne dla wszystkich: "Zapewnią one środki, które pozwolą Francji przyjąć nowe, bardziej elastyczne i przejrzyste podejście do przebiegu kariery badawczej. Natomiast w poszczególnych krajach powstaną ramy do wprowadzania zmian niezbędnych do rozwoju." Uznając potrzebę zwiększonej mobilności, INSERM rozpoczął już wdrażanie "środków motywujących" do mobilności w Europie i poza jej granicami. Jednym z takich środków jest wprowadzenie dla badaczy i inżynierów ds. badań tak zwanych "kontraktów sprzęgniętych", które łączą ze sobą stanowiska stałe i tymczasowe. Umożliwiają one badaczom INSERM zatrudnienie na pełny etat na okres od roku do pięciu lat przy pracy nad wzorcowymi projektami w partnerskim instytucie badawczym, szpitalu lub uniwersytecie usytuowanym poza granicami Francji, w Europie lub innym miejscu, przy jednoczesnym zachowaniu stałej pracy i pensji w INSERM. Jak twierdzą przedstawiciele INSERM, korzyści z takich kontraktów jest wiele. Nie tylko zapewniają one ciągłość badań podstawowych i stosowanych, stwarzają dobre warunki dla transferu technologii oraz umożliwiają badania translacyjne. Dają również naukowcom poczucie bezpieczeństwa i stałości, a jednocześnie pozwalają na elastyczne uzyskiwanie nowych umiejętności i wiedzy.

Kraje

Francja

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

4 Października 2006