Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Coraz więcej kobiet-naukowców, ale nie w biznesie, donoszą autorzy raportu

Komisja Europejska opublikowała swoje najnowsze dane na temat zaangażowania kobiet w naukę, które potwierdzają, że choć liczba kobiet rośnie, utrzymuje się znaczna nierównowaga płci. W broszurze "She Figures 2006" ("Liczby dotyczące kobiet 2006") zawarto przegląd sytuacji ko...

Komisja Europejska opublikowała swoje najnowsze dane na temat zaangażowania kobiet w naukę, które potwierdzają, że choć liczba kobiet rośnie, utrzymuje się znaczna nierównowaga płci. W broszurze "She Figures 2006" ("Liczby dotyczące kobiet 2006") zawarto przegląd sytuacji kobiet w nauce w roku 2004, podając dane na temat szczegółowych różnic dotyczących płci w poszczególnych sektorach zatrudnienia oraz na różnych kierunkach i poziomach kształcenia, a także badając wkład kobiet w kierowanie przedsięwzięciami naukowymi. Raport jest drugim z serii i zawiera kilka dodatkowych grup danych w porównaniu z "She Figures 2003", w tym nowe statystyki na temat różnic płacowych związanych z płcią w wybranych sektorach biznesu. W 2004 r. odsetek kobiet uzyskujących tytuł doktora w 25 krajach UE wyniósł 43 procent, co stanowiło poprawę względem sytuacji w 1999 r., kiedy średnia UE wynosiła 38 procent. Krzepiące jest również odnotowanie, że wzrost ten ma większą dynamikę niż analogiczny odnoszący się do mężczyzn - siedem procent w porównaniu z dwoma procentami wśród mężczyzn. Jednakże, choć ogólne zwiększenie liczby kobiet uzyskujących stopień naukowy wygląda obiecująco, dane na temat odsetka kobiet zatrudnionych jako naukowcy lub inżynierowie są alarmujące. W 2004 r. kobiety stanowiły 44 procent całkowitej siły roboczej UE, a w latach 1998-2004 ich udział rósł szybciej niż udział mężczyzn. Jednocześnie odsetek kobiet wśród zatrudnionych na stanowiskach naukowców i inżynierów wyniósł tylko 29 procent, a tempo wzrostu tej wielkości pomiędzy rokiem 1998 a 2004 było dużo słabsze niż w przypadku mężczyzn: 0,3 procent dla kobiet w porównaniu z dwoma procentami dla mężczyzn. Analizując obecność kobiet w poszczególnych sektorach europejskiej gospodarki autorzy raportu ujawniają, że udział badaczek pracujących w biznesie i przedsiębiorstwach w 2003 r. wyniósł zaledwie 18 procent - wzrost tylko o jeden procent od 1999 r. Dane te są niepokojące - stwierdzają - gdy weźmie się pod uwagę, że biznes jest w większości krajów największym sektorem badań i rozwoju (B+R) i to sektorem, który będzie musiał zapewnić dwie trzecie funduszy, aby możliwa była realizacja przyjętego przez UE celu trzech procent PKB przeznaczanych na B+R do 2010 r. Osiągnięcie tego celu wymagałoby również 700 000 dodatkowych naukowców. Niedobór można także dostrzec w liczbie kobiet na kierowniczych stanowiskach, w sytuacji, gdy zaledwie 15 procent w 35-procentowej grupie kobiet w szkolnictwie wyższym uzyskuje najwyższy stopień w akademickiej hierarchii. Według autorów raportu, w przypadku B+R mniejszy odsetek kobiet niż mężczyzn jest zatrudniany na stanowisku badacza, a jednak na dwóch niższych szczeblach, "technik" i "inne", sytuacja jest odwrotna. Jak stwierdzono w raporcie, trend ten rodzi pytanie, czy kobiety wybierają zajęcia, do których mają faktycznie zbyt wysokie kwalifikacje, być może jako kompromis umożliwiający im pogodzenie pracy z życiem prywatnym. Raport kończy się analizą wkładu kobiet w kierowanie badaniami naukowymi. Autorzy stwierdzają, że w kategoriach dostępu do funduszy mężczyźni generalnie odnoszą większe sukcesy niż kobiety w uzyskiwaniu wsparcia finansowego. Kolejne rozbieżności dostrzeżono pod względem członkostwa w radach naukowych: spośród 17 krajów, które dostarczyły dane na ten temat, tylko dwa odnotowały udział kobiet w radach przekraczający 40 procent, jeden w przedziale od 30 do 39 procent, pięć w przedziale od 20 do 29 procent, a wszystkie pozostałe poniżej 20 procent. W bardziej optymistycznym tonie autorzy raportu donoszą, że różnice płacowe związane z płcią nieco zmalały w badanym okresie - do 15 procent, lecz zauważają, że ta ogólna unijna wielkość ukrywa większe zróżnicowanie w poszczególnych państwach członkowskich. "She Figures 2006" oraz wnioski z raportu "Kobiety w nauce i technologii - perspektywa biznesowa" są centralnym punktem dyskusji rozpoczynających się na konferencji organizowanej przez prezydencję austriacką i Komisję pod hasłem "Kobiety-badacze w nauce i technologii", odbywającej się w Wiedniu w Austrii w dniach 15 i 16 maja.

Powiązane artykuły