Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Komisja przedstawia plan przeciwdziałania utracie bioróżnorodności

Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym zawarto zarys planu działania mającego na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. W dokumencie opisano konkretne działania w czterech kategoriach, w tym tzw. "bazę wiedzy", i przedstawiono zakres obowią...

Komisja Europejska przyjęła komunikat, w którym zawarto zarys planu działania mającego na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2010. W dokumencie opisano konkretne działania w czterech kategoriach, w tym tzw. "bazę wiedzy", i przedstawiono zakres obowiązków instytucji UE i państw członkowskich w ramach każdej kategorii. Autorzy dokumentu nakreślili sposób, w jaki poprawa poziomu życia ludzi doprowadziła do równoczesnego ograniczania bioróżnorodności. "Utrata różnorodności biologicznej, na poziomie ekosystemów, gatunków i genów, stanowi przedmiot troski nie tylko ze względu na dużą wartość przyrody jako takiej, lecz również dlatego, iż powoduje uszczuplenie 'usług ekosystemów', zapewnianych przez naturalne systemy", czytamy we wstępie do komunikatu. "Usługi" te obejmują produkcję żywności, paliw, włókien i leków, regulację cyklu hydrologicznego, powietrza i klimatu oraz utrzymanie żyzności gleb. UE zobowiązała się do zmniejszenia utraty bioróżnorodności, a na terenie całej Unii wprowadzono określone polityki. Przyniosło to pewne efekty i Komisja odnotowała pojawienie się pierwszych oznak zwolnienia tempa utraty różnorodności biologicznej. Jednakże, zdaniem Komisji, "Nasza bioróżnorodność jest w znacznej części poważnie uszczuplona i sytuacja w tym zakresie nadal się pogarsza. Osiągnięcie celu wyznaczonego na 2010 r. jest nadal możliwe, lecz wymagać będzie przyspieszonej realizacji zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i państw członkowskich." Dlatego Komisja opracowała wspomniany nowy komunikat, w którym określa cztery kluczowe obszary polityki: bioróżnorodność w UE, UE i bioróżnorodność globalna, bioróżnorodność i zmiany klimatyczne oraz baza wiedzy. "Zrozumienie różnorodności biologicznej stanowi jedno z największych wyzwań naukowych stojących przed rodzajem ludzkim", czytamy w dokumencie. "Istnieje niezmiernie ważna potrzeba pogłębienia naszej wiedzy na temat bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, jeżeli mamy w przyszłości lepiej dopracować nasze reakcje polityczne", dodają autorzy. Komisja uważa, że należy zatem wzmocnić Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB) za pomocą siódmego programu ramowego (7. PR) i krajowych programów badawczych. Konieczne jest połączenie takich elementów, jak międzynarodowy wymiar EPB, infrastruktury badawcze, działania na styku nauki i polityki oraz interoperacyjność danych dotyczących bioróżnorodności. W komunikacie stwierdzono, że jeżeli znajdą się zasoby finansowe w ramach istniejących źródeł, Komisja utworzy "mechanizm UE zapewniający niezależne, wiarygodne doradztwo oparte na badaniach i służące kształtowaniu procesu realizacji i rozwoju przyszłej polityki". Komisja dodaje, że UE powinna ponadto określić i wspierać metody i środki, które wzmacniają udział niezależnego doradztwa naukowego w procesie tworzenia globalnej polityki. Inne cele obejmują: doprowadzenie do większej zgodności rozwoju regionalnego z prawami natury, zmniejszenie oddziaływania obcych gatunków inwazyjnych, ograniczenie negatywnych skutków handlu międzynarodowego oraz podejmowanie działań w szerzej rozumianym środowisku wiejskim i morskim. - Wyginięcie roślin i zwierząt jest nieodwracalną stratą dla ludzkości - powiedział unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas. - Konieczne jest ponoszenie nakładów na rzecz podtrzymania różnorodności życia, zachowania dobrego stanu ekosystemów, co z kolei jest podstawą naszego dobrobytu i pomyślności. Wiemy, co należy zrobić. Komunikat [...] pomoże nam połączyć wysiłki wszystkich podmiotów i skonsolidować zasoby tak, aby możliwe było wypełnienie podjętych przez nas zobowiązań.