Skip to main content

Article Category

Wywiad

Article available in the folowing languages:

Rozpoczęcie dialogu innowacyjnego

Innowacyjność to słowo, które od pewnego czasu robi w Europie karierę - innowacyjność, jak słyszymy, to sposób na wyprowadzenie gospodarki UE na nowe wyżyny i zapewnienie nam długotrwałego dobrobytu. Jak pokazują niekończące się raporty i konferencje, ludzie bardzo chętnie d...

Innowacyjność to słowo, które od pewnego czasu robi w Europie karierę - innowacyjność, jak słyszymy, to sposób na wyprowadzenie gospodarki UE na nowe wyżyny i zapewnienie nam długotrwałego dobrobytu. Jak pokazują niekończące się raporty i konferencje, ludzie bardzo chętnie dyskutują o innowacyjności, jak jednak wygląda faktyczne stosowanie innowacji? Dr Roland Strauss wpadł na pomysł - trzeba spowodować, by innowacyjne przedsiębiorstwa rozmawiały ze sobą i używały wspólnych zasobów wiedzy, z korzyścią dla wszystkich. - Miałem klientów w innowacyjnych sektorach, którzy chcieli znaleźć organizacje o podobnych zainteresowaniach w innych krajach UE - powiedział dr Strauss w wywiadzie dla CORDIS Wiadomości. - Więc zgromadziliśmy najważniejsze zainteresowane strony tworzące ten "ekosystem innowacyjności". W ten sposób została zapoczątkowana forma kultywowania innowacyjności w Europie - poprzez dialog - przez rozmawiające ze sobą innowacyjne firmy na różnych szczeblach. Dr Strauss po raz pierwszy przedstawił swoje pomysły przedstawicielom europejskiego biznesu podczas inauguracji przedsięwzięcia swojej firmy - Europejskiego Dialogu Innowacyjnego (EID), która odbyła się w Brukseli w grudniu 2005 r., i ponownie podczas prezentacji dla Parlamentu Europejskiego w styczniu. Było to krótko przed opublikowaniem raportu na temat innowacyjności, przygotowanego przez wpływową grupę ekspertów kierowaną przez byłego premiera Finlandii Esko Aho - wzorca osiągania dobrobytu poprzez innowacyjność. Lecz pobudki dr. Straussa do zajmowania się innowacyjnością mają prostsze źródło - spojrzenie na perspektywy dla przyszłych pokoleń. - Tak naprawdę myślę o swoich dzieciach - powiedział. - Byłem przedstawicielem Niemiec do spraw standardów w UE, dlatego mam obraz globalnej konkurencyjności. Haczyk tkwi w tym, by patrzeć w przyszłość z globalnej perspektywy. Konkurencyjność UE, wzrost i miejsca pracy zależą od czerpania korzyści z innowacyjności, by utrzymać wysoki standard życia. Ma to kluczowe znaczenie dla zysków ekonomicznych UE - podkreślił dr Strauss. Dr Strauss, który jest partnerem w brukselskiej firmie Platte Strauss Partners, opracował ideę EID, by promować innowacyjność poprzez zachęty do komunikowania się innowacyjnych partnerów między sobą. Idea "ekosystemu" ma centralne znaczenie dla EID. Innowacyjność wyda owoce w zdrowym "ekosystemie innowacyjności". Zatem jeśli zabraknie kluczowych graczy, innowacyjność nie rozkwitnie. - Jeśli ekosystem nie będzie kompletny, wtedy innowacyjności nie będzie - tłumaczył po prostu. Dr Strauss chce, by EID było spoiwem, które zapełni luki i w ten sposób rozwinie środowisko zorientowane na innowacyjność, a najważniejszą drogą do tego celu jest skłonienie ludzi do rozmawiania. - Głównym wymiarem EID jest przerzucenie mostu łączącego politykę wysokiego szczebla na poziomie unijnym, krajowym czy poziomie strategii lizbońskiej i lokalnego praktyka, który codziennie zastanawia się nad tym, jak pomyślnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Między tymi dwoma biegunami istnieją powiązania, ale chcemy zmniejszyć dzielący je dystans - dodaje. Dialog może być prowadzony również na innych poziomach, mówi dr Strauss. Na przykład poszczególne miasta mogą być kluczowymi propagatorami innowacji - fińskie miasto Oulu jest sponsorem następnego wydarzenia w ramach EID, pierwszego z cyklu regionalnych spotkań poświęconych innowacyjności. Oulu ma bogatą tradycję rozwoju "ekosystemu innowacyjności" i chce się podzielić częścią swojej wiedzy. Pierwsze wydarzenie regionalne odbędzie się w Budapeszcie w dniach od 21 do 23 czerwca, z dużym wsparciem węgierskiego rządu. - Chcieliśmy zgromadzić wszystkie innowacyjne podmioty, by porozmawiać o tym, jak innowacyjność może ożywiać wzrost gospodarczy na Węgrzech - powiedział dr Strauss. Ma on nadzieję, że zostanie to przeprowadzone w sposób praktyczny, w trakcie czterech sesji "panelowych". Pierwsza z nich będzie okazją do analizy właściwej polityki na rzecz rozwoju innowacyjności na Węgrzech. Uczestnicy drugiego panelu zajmą się sposobami skutecznego finansowania innowacyjności. Podczas trzeciej sesji, poświęconej najlepszym praktykom, eksperci tacy jak z Oulu lub z przedsiębiorstw innowacyjnych podzielą się swoim doświadczeniem, a na zakończenie, w ramach okrągłego stołu pod hasłem "plan działania", organizatorzy mają nadzieję powiązać wiedzę z pierwszych trzech sesji i opracować przepis na węgierską innowacyjność. Problemem, z którym dr Strauss zetknął się na samym początku, było włączenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zwykle nie mają funduszy na tak duże konferencje. - Trudno przyciągnąć MŚP ze względu na brak środków - powiedział. Jest to znacząca bariera, ponieważ innowacyjne przedsiębiorstwa wywodzą się zwykle z MŚP, a MŚP generują blisko 60 procent PKB UE. - Staramy się zamiast tego przyciągać MŚP na etapie przedkonferencyjnym. Zasilą one następnie sesje informacyjne. Będziemy mogli zaproponować indywidualne spotkania, zaplanowane za pośrednictwem strony internetowej konferencji. To z kolei daje MŚP szansę przedyskutowania zagadnień takich, jak program ramowy, własność intelektualna, transfer technologii, dotacje UE itp. z przedstawicielami władz krajowych i regionalnych - powiedział. Stworzy to także okazję do nawiązania przez MŚP dialogu z większymi przedsiębiorstwami. I znów widoczne jest, że wszystko polega na komunikowaniu się i budowaniu dróg dostępu. Dr Strauss jest przekonany, że po pewnym czasie poświęconym na rozmowy większe przedsiębiorstwa odkryją, że w ich strategii innowacyjności jest miejsce dla niektórych mniejszych graczy. Obecni będą przedstawiciele władz, aby udzielać odpowiedzi na pytania zgromadzonych delegatów, na przykład o to, co można zrobić, by pomóc przedsiębiorstwom. Jest to w istocie kluczem do stworzenia warunków, w których dr Strauss chce widzieć swoje dzieci - środowiska zachęcającego do innowacyjności. - My sprowadzamy wszystko do najniższego poziomu, a tego Komisja nie może zrobić - powiedział.

Kraje

Węgry