Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie gospodarki leśnej w Afryce Środkowej

Drzewa zarówno produkują tlen, jak i chronią naturalne siedliska, a w związku z tym - różnorodność biologiczną. W ramach programu prowadzonego przez CIRAD - francuski ośrodek badań rolniczych na rzecz krajów rozwijających się - rozszerzono funkcjonujący w Republice Środkowej A...

Drzewa zarówno produkują tlen, jak i chronią naturalne siedliska, a w związku z tym - różnorodność biologiczną. W ramach programu prowadzonego przez CIRAD - francuski ośrodek badań rolniczych na rzecz krajów rozwijających się - rozszerzono funkcjonujący w Republice Środkowej Afryki system gospodarki leśnej na 90 procent zarządzanych lasów. W Republice Środkowej Afryki rząd jest odpowiedzialny za finansowanie systemów gospodarki leśnej, podczas gdy prace wykonywane są przez przedsiębiorstwa prywatne. W krajach sąsiadujących rządy opierają się na sektorze przemysłowym, jeżeli chodzi o finansowanie i zarządzanie ich własnymi systemami. Rząd Republiki Środkowej Afryki aktywnie poszukuje sposobów wypełniania zobowiązań podjętych podczas szczytu w Yaounde w 1999 r., kiedy to jego sygnatariusze uznali lasy za zasoby, które należy zachować dla dobra ludności. Od 2000 r. rząd korzysta z pomocy PARPAF - organizacji nadzorowanej przez CIRAD - do rozwiązywania kwestii technicznych związanych z gospodarką leśną. Od tamtego czasu liczba lasów, którymi obecnie zajmuje się PARPAF, zwiększyła się z pięciu do 90 procent przekazanych koncesji. Podejście PARPAF jest staranne i wyraźnie koncentruje się na zachowaniu różnorodności. Przed przystąpieniem do badania fauny przedstawiciele PARPAF przeprowadzają kontrolę terenów zalesionych, rozpoczynając od samego drzewostanu. PARPAF uzyskuje wówczas obraz "potencjału ekologicznego" terenów zalesionych, co w efekcie daje możliwość szybkiego obliczenia wielkości drzewostanu, jaką można przeznaczyć do wyrębu bez naruszania równowagi ekologicznej. Przedsiębiorstwa działające na danym terenie wyposażone są w mapy i tabele, zawierające dane szczegółowe na temat tych obszarów, na których można prowadzić wyrąb, lecz co ważniejsze, na temat tych obszarów, na których wyrębu dokonywać nie można. Przedsiębiorstwa działające na tym terenie podpisują umowę z państwem i finansują 30 procent kosztu zarządzania, a wykorzystanie sprzętu przedsiębiorstw jest ściśle monitorowane w celu upewnienia się, że nie dochodzi do dodatkowego wyrębu. System ten jak dotychczas w pełni się sprawdza i pierwotnie okres jego obowiązywania wydłużono o dwa lata, do 2006 r. Kolejna faza wiąże się z długofalowym monitorowaniem i gospodarką leśną w okresie najbliższych 30 lat. PARPAF dokłada należytej staranności, a czyniąc to szkoli nowe pokolenie pracowników w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Z tego powodu Republika Środkowej Afryki posiada nowy rodzaj dziedzictwa w regionie - lasy zarządzane w sposób zrównoważony, dla dobra przyszłych pokoleń.

Kraje

Republika Środkowoafrykańska, Francja