Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Zespół ekspertów wyraża uznanie dla wysiłków Europejskiej Fundacji Nauki w zakresie współpracy badawczej

W szczegółowym raporcie sugeruje się, że przyszły sukces programu wspólnych badań europejskich EUROCORES wymaga rozbudowania jego profilu przez Europejską Fundację Nauki (ESF). Członkowie międzynarodowego zespołu ekspertów zaproponowali również przyśpieszenie procedur wyboru. ...

W szczegółowym raporcie sugeruje się, że przyszły sukces programu wspólnych badań europejskich EUROCORES wymaga rozbudowania jego profilu przez Europejską Fundację Nauki (ESF). Członkowie międzynarodowego zespołu ekspertów zaproponowali również przyśpieszenie procedur wyboru. W ramach EUROCORES odbywa się aktualnie 28 programów, z których każdy obejmuje od pięciu do piętnastu projektów. Celem działań EUROCORES jest stworzenie ram pozwalających naukowcom na podejmowanie współpracy ukierunkowanej na uzyskiwanie odpowiedzi na te kwestie naukowe, które najkorzystniej jest rozważać w większej skali, w ramach wspólnych projektów badawczych. Program EUROCORES, od jego utworzenia w 2001 r., rozwinął się w narzędzie interdyscyplinarnej współpracy naukowej na szczeblu europejskim oraz stał się środkiem sprawniejszej komunikacji pomiędzy krajowymi agencjami finansującymi badania. - EUROCORES prowadzi do wysokiej jakości projektów, w ramach których ma miejsce wartościowa współpraca naukowców z całej Europy - skomentowała irlandzka krajowa agencja rozwoju Enterprise Ireland, organizacja członkowska ESF. Program EUROCORES opisano w raporcie oceniającym jako instrument umożliwiający walkę z rozproszeniem badań naukowych w Europie. Około 70 procent ankietowanych przedstawicieli środowisk naukowych stwierdziło, że program jest użytecznym instrumentem, komplementarnym do innych instrumentów UE, przy czym spośród innych wyróżnia go większa otwartość i elastyczność pod względem obszarów tematycznych, rodzajów projektów oraz wspieranych działań w ramach sieci współpracy. Na 33 ankietowane organizacje członkowskie ESF, 25 było pozytywnie nastawionych do EUROCORES, przy czym oczekuje się ulepszeń programu. - ESF, jako agencja koordynująca prace innych agencji, może zaoferować nowy, odświeżony system - powiedział Reinhard Grunwald, przewodniczący oceniającej grupy ekspertów przy radzie zarządzającej ESF. Jednak chociaż sondaż ujawnił, że EUROCORES ma poważne atuty, to musi stać się on jeszcze bardziej widoczny i zdobyć wiarygodność w wielu środowiskach. Program jest nie dość powszechnie znany, głównie ze względu na jego mały rozmiar w porównaniu z innymi instrumentami UE, jak również ze względu na fakt, że funkcjonuje stosunkowo od niedawna. Inne wskazane obszary wymagające poprawy to długość procedur i niepożądane prawdopodobieństwo powielania działań krajowych. - Po przejściu okresu prób i błędów, EUROCORES jest teraz dość dobrze funkcjonującym instrumentem; zrezygnowanie z niego byłoby marnotrawieniem środków. EUROCORES musi znaleźć własną rolę w dziedzinie współpracy na szczeblu europejskim - skomentowała Akademia Fińska, organizacja członkowska ESF. Autorzy raportu wskazują najważniejsze obszary wymagające poprawy poprzez przyjęcie trzech modeli operacyjnych, które mają na celu przyśpieszenie procedur programu i zwiększenie ich niezawodności. W modelach tych uwzględnia się nowe elementy, takie jak wspólna pula środków, dzięki której proces finansowania byłby szybszy i sprawniejszy, wiążący proces recenzowania naukowego oraz bardziej przejrzyste procedury. Zasugerowano również skrócenie procesu wyboru tematów poprzez wprowadzenie wymogu dostarczania bardziej skonkretyzowanych propozycji tematów oraz poprzez powiązanie ich z innymi instrumentami ESF, np. Forward Looks. Z drugiej jednak strony, w porównaniu z innymi instrumentami UE program oceniono jako bardziej motywowany względami naukowymi, a mniej politycznymi, bardziej ukierunkowany na badania podstawowe, bardziej odpowiedni do współpracy pomiędzy niewielkimi zespołami i mniej biurokratyczny. Stwierdzono również, że wspiera prace wysokiej jakości i wykorzystuje właściwe procesy. - EUROCORES stymuluje swobodną i oddolną współpracę na szczeblu europejskim jako uzupełnienie bardziej ukierunkowanych inicjatyw Komisji Europejskiej - skomentowała Szwedzka Rada ds. Badań Naukowych. W podsumowaniu raportu stwierdzono, że jedyną możliwą opcją dla EUROCORES jest rozwój tego projektu w kierunku bardziej konkurencyjnego instrumentu, który będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom oraz dorównać najlepszym i najbardziej twórczym programom na scenie europejskiej. W programie EUROCORES ujęto cele ESF dotyczące zwiększenia synergii na poziomie ogólnoeuropejskim poprzez zapewnienie podstaw umożliwiających połączenie działań krajowych organizacji finansujących badania oraz wsparcie interdyscyplinarnych badań w nietypowych obszarach, otwierając w ten sposób nowe horyzonty rozwoju nauki.