Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Działanie wspólnego włosko-niemieckiego centrum uniwersyteckiego przedłużono o pięć lat

Włochy i Niemcy zacieśniły współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, przedłużając działanie wspólnego centrum uniwersyteckiego utworzonego w 2003 r. Niemiecko-włoskie centrum uniwersyteckie DIH miało zamknąć swe wirtualne podwoje w 2008 r., ale będzie dzi...

Włochy i Niemcy zacieśniły współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, przedłużając działanie wspólnego centrum uniwersyteckiego utworzonego w 2003 r. Niemiecko-włoskie centrum uniwersyteckie DIH miało zamknąć swe wirtualne podwoje w 2008 r., ale będzie działać jeszcze przez kolejnych pięć lat. - Wykorzystamy dynamikę procesu bolońskiego [unijnego planu stworzenia "europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego" do 2010 r.] do intensyfikacji stosunków pomiędzy uczelniami wyższymi Niemiec i Włoch - powiedziała niemiecka minister oświaty i badań naukowych Anette Schavan. DIH zostało utworzone w celu skupienia wielu różnych form współpracy istniejącej między niemieckimi i włoskimi uczelniami wyższymi, a także wzmocnienia tej współpracy. Centrum otworzy teraz studia kończące się wspólnym dyplomem, ze stypendiami dla studentów, a także zorganizuje konferencję poświęconą dialogowi niemiecko-włoskiemu. Oba kraje przekażą na sfinansowanie tych działań po 250 000 euro. Niemieckie biuro zajmujące się wymianą międzyuczelnianą (DAAD) co roku przeznacza 5 milionów euro na programy związane z Włochami, realizowane na niemieckich uczelniach. W 2005 r. we Włoszech studiowało 1293 Niemców, a w Niemczech uczyło się 6700 Włochów. Obecnie działa ponad 1000 partnerstw zawiązanych przez uczelnie wyższe Niemiec i Włoch. Wszystkie programy wymiany dwustronnej będą teraz realizowane pod egidą DIH.

Kraje

Niemcy, Włochy