Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Statystyki ERBN wskazują na dużą liczbę wnioskodawców spoza Unii Europejskiej

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) dostarczyła dalsze informacje o 9167 wnioskach złożonych w pierwszej turze ubiegania się o dotacje udzielane przez ERBN na pierwsze samodzielne badania dla niezależnych naukowców. W kwietniu Rada Naukowa ERBN ogłosiła liczbę otrzyma...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) dostarczyła dalsze informacje o 9167 wnioskach złożonych w pierwszej turze ubiegania się o dotacje udzielane przez ERBN na pierwsze samodzielne badania dla niezależnych naukowców. W kwietniu Rada Naukowa ERBN ogłosiła liczbę otrzymanych wniosków - 9167, która przekroczyła znacznie oczekiwania wielu osób. Obecnie Rada Naukowa przedstawiła szczegółowe dane o tym, ile wniosków przypadło na każdą z trzech dziedzin wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków, z jakich krajów pochodzili chętni oraz ile osób zgłosiło się swoją kandydaturę na członków zespołów odpowiedzialnych za ocenę wniosków. - Podobnie jak wnioskodawcy i członkowie zespołów, Rada Naukowa ERBN jest w pełni świadoma faktu, że dostępny budżet nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich propozycji, które na to zasługują - mówi przedstawiciel Rady Naukowej ERBN. - Możemy jedynie ponowić nasze zobowiązanie, że jedynym kryterium wyboru będzie wartość naukowa projektu: zarówno w odniesieniu do wyboru wniosków składanych na pierwszym etapie, na podstawie których główni specjaliści ds. badań będą zapraszani do składania pełnych wniosków (w ramach drugiego etapu), jak i wyboru pełnych wniosków do sfinansowania jeszcze w tym roku. Znaczna część wnioskujących obecnie mieszka poza UE. - Fakt ten sugeruje, że za jakiś czas dotacje ERBN mogą zwiększyć konkurencyjność Europy poprzez pozyskanie utalentowanych badaczy spoza Unii Europejskiej - mówi przedstawiciel Rady Naukowej. Do celów analitycznych Rada Naukowa podzieliła kraje, z których pochodzą wnioski, na sześć grup. Pierwsza grupa, składająca się z sześciu członków założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia), była najbardziej aktywna, jeśli chodzi o składanie wniosków. Obecnie w krajach tych mieszka około 44 procent głównych specjalistów ds. badań, którzy złożyli wnioski i w tej części Europy mieści się 46 procent instytucji, w których mają być prowadzone badania. Następną uwzględnioną grupę, wyodrębnioną pod względem geograficznym, stanowi dziewięć innych państw członkowskich, które przystąpiły do UE przed 2004 r. W krajach tych mieszka około 35,5 procent głównych specjalistów ds. badań. W dwunastu krajach, które przystąpiły do UE w 2004 r., mieszka obecnie 8,6 procent wnioskodawców. Odsetek ten niewiele przewyższa poziom, jaki reprezentuje siedem krajów stowarzyszonych z UE lub posiadających status "kraju kandydującego" (7,9 procent). Dwie ostatnie grupy obejmują "kraje wysoko rozwinięte spoza Unii Europejskiej" (2,8 procent) oraz "kraje rozwijające się i wschodzące" (0,4 procent). Główni specjaliści ds. badań mogą być dowolnej narodowości i mieszkać w dowolnym miejscu, ale muszą ubiegać się o dotacje w powiązaniu z instytucją z państwa członkowskiego UE lub stowarzyszonego, w którym będą oni przebywać przynajmniej przez czas korzystania z dotacji. Zgodnie z brzmieniem pierwotnego zaproszenia do składania wniosków ERBN wstępnie przeznaczyła większą część dotacji na pierwsze samodzielne badania na finansowanie trzech obszernych dziedzin: 15 procent na nauki społeczne i humanistyczne, 40 procent na nauki przyrodnicze, w tym medycynę oraz 45 procent na nauki fizyczne, matematyczne i techniczne. Dziedziny, których dotyczą wnioski, w dużej mierze odzwierciedlają ten podział (odpowiednio 14,9 procent, 37 procent i 48,1 procent). Ostatecznie nadmierne zainteresowanie nie ogranicza się do dotacji. Obecnie zgromadzono członków wielodyscyplinarnych zespołów oceniających, przydzielając im do rozpatrzenia niemałą liczbę wniosków. Każdy z pięciu najbardziej popularnych zespołów otrzymał od 672 do 768 wniosków. Rada Naukowa ma nadzieję, że przedstawione szczegółowe dane okażą się pomocne dla poszczególnych środowisk chcących ocenić swoją pozycję.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

26 Czerwca 2007