Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Statystyki ERBN wskazują na dużą liczbę wnioskodawców spoza Unii Europejskiej

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) dostarczyła dalsze informacje o 9167 wnioskach złożonych w pierwszej turze ubiegania się o dotacje udzielane przez ERBN na pierwsze samodzielne badania dla niezależnych naukowców. W kwietniu Rada Naukowa ERBN ogłosiła liczbę otrzyma...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) dostarczyła dalsze informacje o 9167 wnioskach złożonych w pierwszej turze ubiegania się o dotacje udzielane przez ERBN na pierwsze samodzielne badania dla niezależnych naukowców. W kwietniu Rada Naukowa ERBN ogłosiła liczbę otrzymanych wniosków - 9167, która przekroczyła znacznie oczekiwania wielu osób. Obecnie Rada Naukowa przedstawiła szczegółowe dane o tym, ile wniosków przypadło na każdą z trzech dziedzin wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków, z jakich krajów pochodzili chętni oraz ile osób zgłosiło się swoją kandydaturę na członków zespołów odpowiedzialnych za ocenę wniosków. - Podobnie jak wnioskodawcy i członkowie zespołów, Rada Naukowa ERBN jest w pełni świadoma faktu, że dostępny budżet nie wystarczy na sfinansowanie wszystkich propozycji, które na to zasługują - mówi przedstawiciel Rady Naukowej ERBN. - Możemy jedynie ponowić nasze zobowiązanie, że jedynym kryterium wyboru będzie wartość naukowa projektu: zarówno w odniesieniu do wyboru wniosków składanych na pierwszym etapie, na podstawie których główni specjaliści ds. badań będą zapraszani do składania pełnych wniosków (w ramach drugiego etapu), jak i wyboru pełnych wniosków do sfinansowania jeszcze w tym roku. Znaczna część wnioskujących obecnie mieszka poza UE. - Fakt ten sugeruje, że za jakiś czas dotacje ERBN mogą zwiększyć konkurencyjność Europy poprzez pozyskanie utalentowanych badaczy spoza Unii Europejskiej - mówi przedstawiciel Rady Naukowej. Do celów analitycznych Rada Naukowa podzieliła kraje, z których pochodzą wnioski, na sześć grup. Pierwsza grupa, składająca się z sześciu członków założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia), była najbardziej aktywna, jeśli chodzi o składanie wniosków. Obecnie w krajach tych mieszka około 44 procent głównych specjalistów ds. badań, którzy złożyli wnioski i w tej części Europy mieści się 46 procent instytucji, w których mają być prowadzone badania. Następną uwzględnioną grupę, wyodrębnioną pod względem geograficznym, stanowi dziewięć innych państw członkowskich, które przystąpiły do UE przed 2004 r. W krajach tych mieszka około 35,5 procent głównych specjalistów ds. badań. W dwunastu krajach, które przystąpiły do UE w 2004 r., mieszka obecnie 8,6 procent wnioskodawców. Odsetek ten niewiele przewyższa poziom, jaki reprezentuje siedem krajów stowarzyszonych z UE lub posiadających status "kraju kandydującego" (7,9 procent). Dwie ostatnie grupy obejmują "kraje wysoko rozwinięte spoza Unii Europejskiej" (2,8 procent) oraz "kraje rozwijające się i wschodzące" (0,4 procent). Główni specjaliści ds. badań mogą być dowolnej narodowości i mieszkać w dowolnym miejscu, ale muszą ubiegać się o dotacje w powiązaniu z instytucją z państwa członkowskiego UE lub stowarzyszonego, w którym będą oni przebywać przynajmniej przez czas korzystania z dotacji. Zgodnie z brzmieniem pierwotnego zaproszenia do składania wniosków ERBN wstępnie przeznaczyła większą część dotacji na pierwsze samodzielne badania na finansowanie trzech obszernych dziedzin: 15 procent na nauki społeczne i humanistyczne, 40 procent na nauki przyrodnicze, w tym medycynę oraz 45 procent na nauki fizyczne, matematyczne i techniczne. Dziedziny, których dotyczą wnioski, w dużej mierze odzwierciedlają ten podział (odpowiednio 14,9 procent, 37 procent i 48,1 procent). Ostatecznie nadmierne zainteresowanie nie ogranicza się do dotacji. Obecnie zgromadzono członków wielodyscyplinarnych zespołów oceniających, przydzielając im do rozpatrzenia niemałą liczbę wniosków. Każdy z pięciu najbardziej popularnych zespołów otrzymał od 672 do 768 wniosków. Rada Naukowa ma nadzieję, że przedstawione szczegółowe dane okażą się pomocne dla poszczególnych środowisk chcących ocenić swoją pozycję.

Powiązane artykuły