Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Komisja proponuje nową inicjatywę badawczą związaną z ICT i starzeniem się społeczeństwa

Komisja Europejska przyjęła plan działań w sprawie "komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym" i zgłosiła propozycję nowej inicjatywy badawczej poświęconej tej samej kwestii, która miałaby być wspierana na mocy artykułu 169 Traktatu. "Ludność ...

Komisja Europejska przyjęła plan działań w sprawie "komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym" i zgłosiła propozycję nowej inicjatywy badawczej poświęconej tej samej kwestii, która miałaby być wspierana na mocy artykułu 169 Traktatu. "Ludność Europy starzeje się: średnia oczekiwana długość życia zwiększyła się z 55 lat w 1920 r. do ponad 80 lat obecnie. Wraz z przechodzeniem na emeryturę pokolenia powojennego wyżu demograficznego liczba ludzi w wieku od 65 do 80 lat wzrośnie w latach 2010-2030 o prawie 40 procent. Ta zmiana demograficzna stanowi znaczne wyzwanie dla społeczeństwa i gospodarki Europy. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) mogą odegrać ważną rolę w stawieniu czoła tym wyzwaniom", czytamy we wprowadzeniu do planu działań. Plan ma poprawić jakość życia ludzi starszych (i w ten sposób wprowadzić oszczędności w systemie opieki zdrowotnej i społecznej), a także stworzyć w Europie silną bazę przemysłową dla ICT na rzecz osób starszych. Komisja planuje działania w sześciu konkretnych dziedzinach: - zrozumienie potrzeb starszych użytkowników, - promocja rynkowa i przejrzystość, - bariery regulacyjne, - bariery techniczne, - utrudnienia w podstawowym dostępie i brak odpowiednich rozwiązań, - inne bariery. Bariery techniczne wynikają z faktu niezaspokajania potrzeb ludzi starszych przez większość podstawowych produktów i usług ICT, szczególnie w związku z licznymi, stopniowo pogłębiającymi się upośledzeniami wynikającymi z wieku. Ponadto rozwiązania technologiczne często wymagają zebrania i połączenia różnorodnych usług w urządzeniach w sposób przekraczający możliwości większości użytkowników. A ponieważ sam rynek nie wytwarza wystarczających zachęt, by zagwarantować współdziałanie i modułowość różnych urządzeń i usług, koszty dla użytkowników są stosunkowo wysokie, nie powstaje efekt ekonomii skali, a rynek wewnętrzny ICT na rzecz osób starszych nie może zacząć się rozwijać. W 2007 i 2008 r. Komisja przeprowadzi dalszą analizę różnych barier utrudniających absorpcję technologii służących niezależnemu życiu, a także oceni implikacje i szanse związane z technologiami identyfikacji radiowej (RFID). Komisja opublikuje też zalecenia dla państw członkowskich w sprawie aspektów RFID związanych z prywatnością i będzie wspierać dalsze inwestycje w badania nad RFID. Lecz Komisja nie może samotnie promować wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zdrowia i niezależności osób starszych. Do państw członkowskich, interesariuszy z kręgów biznesu, organizacji użytkowników, władz regionalnych i lokalnych kierowany jest apel o propagowanie podstawowego dostępu osób starszych do usług ICT przez łącza szerokopasmowe, a także o zwiększanie umiejętności cyfrowych tych osób. Komisja ułatwi wówczas wymianę dobrych praktyk i dostęp do programów, usług, rozwiązań i wielostronnych inicjatyw za pośrednictwem nowego portalu internetowego. Wiele projektów dotyczących ICT na rzecz osób starszych już otrzymało dofinansowanie z budżetu ramowych programów badań UE, a wsparcie będzie kontynuowane w siódmym programie ramowym (7. PR). Ponadto Komisja proponuje uruchomienie nowej inicjatywy badawczej dotyczącej "komfortowego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie informacyjnym", której celem jest koordynacja programów badawczych państw członkowskich związanych z ICT na rzecz osób starszych. Podstawą prawną tej inicjatywy byłby artykuł 169 Traktatu, który stanowi: "Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego Wspólnota może przewidzieć, za zgodą zainteresowanych państw członkowskich, udział w programach badawczych i rozwojowych podjętych przez kilka państw członkowskich, w tym udział w strukturach utworzonych w celu wykonania tych programów". Nowa inicjatywa badawcza miałaby na celu pobudzanie ukierunkowanych rynkowo badań nad zastosowaniami służącymi prowadzeniu niezależnego życia, a także wypełnienie pustego miejsca między długoterminowymi badaniami prowadzonymi w 7. PR a projektami innowacji na dużą skalę realizowanymi w programie "konkurencyjność i innowacje". - Starzejące się społeczeństwo Europy jest wyzwaniem dla naszego rynku pracy oraz systemów zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej. Lecz jest to także szansa gospodarcza i społeczna - powiedziała Viviane Reding, europejska komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. - ICT zapewnią nowe i bardziej dostępne produkty i usługi, które będą zaspokajać potrzeby osób starszych.

Powiązane artykuły