Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zdaniem komisarz Hübner marka, sieci i ICT to elementy tworzące konkurencyjny region

- Rywalizacja o kreatywnych ludzi, innowacyjne firmy, młodych badaczy - aktywa kluczowe dla zdolności innowacyjnych - odbywa się dzisiaj na poziomie regionalnym, a niekiedy lokalnym - słowa te skierowała w dniu 15 czerwca komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner do u...

- Rywalizacja o kreatywnych ludzi, innowacyjne firmy, młodych badaczy - aktywa kluczowe dla zdolności innowacyjnych - odbywa się dzisiaj na poziomie regionalnym, a niekiedy lokalnym - słowa te skierowała w dniu 15 czerwca komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner do uczestników dorocznej konferencji IANIS + w Hiszpanii. Komisarz przedstawiła zgromadzonym przedstawicielom regionów trzy przesłania: inwestujcie w tworzenie marki regionu, by przyciągnąć najlepsze umysły i pieniądze; inwestujcie w budowanie sieci wewnętrznych i powiązań ze światem zewnętrznym oraz inwestujcie w technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) - oto najlepszy sposób przyspieszenia procesu doganiania innych, który musi stać się faktem. W coraz większym stopniu rozwój gospodarczy jest stymulowany przez dostępność i koncentrację takich zasobów, jak instytucje akademickie, przedsiębiorstwa innowacyjne oraz przez sposób ich wzajemnego oddziaływania. Natomiast region musi być atrakcyjny także w inny sposób, by przyciągnąć najlepszych pracowników wiedzy ("knowledge workers") i ich rodzin. Hübner powiedziała, że działanie regionów w tym względzie powinno polegać na wyrobieniu sobie niepowtarzalnej "marki regionu". Zagwarantowanie, że dany region posiada inne walory, takie jak dobre drogi, rozwinięte środowisko gospodarcze, umiejętności lokalne oraz zaplecze badawcze, wymaga kompleksowego podejścia połączonego z odpowiednim układem inwestycji. - Dlatego drugim przesłaniem, jakie chciałabym państwu przekazać, jest to, że wasze strategie rozwoju nie powinny koncentrować się jedynie na nakładach na infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, lecz także na rozmaitych wewnętrznych i zewnętrznych sieciach powiązań - powiedziała komisarz. Sieci wewnętrzne są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Lecz gospodarki lokalne muszą także rozszerzać powiązania z sieciami europejskimi i globalnymi, co zapewnia łączność ze światem zewnętrznym i pozwala przyrównać ich silne i słabe strony do wyzwań i możliwości globalnych. - Jak wynika z sondaży, nie zawsze znajduje to zrozumienie w mniej zaawansowanych regionach, które często uważają za swoich głównych konkurentów regiony sąsiednie [a na przykład nie te położone we wschodzących gospodarkach azjatyckich] - powiedziała Hübner. Trzecie przesłanie, jakie komisarz przekazała uczestnikom konferencji, dotyczyło znaczenia nakładów na ICT, jak również na sieci informacyjne, które mogą dzięki nim powstać. ICT zapewnia najefektywniejsze narzędzia umożliwiające zmniejszanie dystansu w stosunku do regionów osiągających lepsze wyniki oraz pokonywanie przeszkód dla innowacji, na jakie natrafiają regiony peryferyjne czy wiejskie. - Technologie informacyjne i komunikacyjne to szansa dla regionów europejskich pozostających w tyle, by mogły "przeskoczyć" do nowego etapu rozwoju gospodarczego - powiedziała Hübner. Wiele regionów zaczęło już kierować zasoby na ICT. Komisja szacuje, że w latach 2007-2013 prawie 5 procent zasobów polityki spójności, czyli 14 miliardów euro, będzie zainwestowane w działania związane bezpośrednio ze społeczeństwem informacyjnym. Stanowi to kolejne odejście od infrastruktur w kierunku usług. Komisja planuje również upowszechnienie w całej Europie części najlepszych regionalnych projektów innowacyjnych za pośrednictwem programu "Regiony na rzecz zmian gospodarczych" (RFEC). Program RFEG będzie realizowany poprzez przyszłe programy INTERREG IV i URBACT II, które Komisja ma nadzieję przyjąć na początku jesieni.