European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development of innovative self-consumption and aggregation concepts for PV Prosumers to improve grid load and increase market value of PV

Article Category

Article available in the following languages:

Prosumenci w zmieniającej się sieci energetycznej

Liczba prosumentów, czyli użytkowników energii elektrycznej, którzy zarówno zużywają energię, jak i ją wytwarzają, stopniowo rośnie. Pewien finansowany przez UE projekt miał na celu zmierzenie ich wpływu na rynek oparty na inteligentnych sieciach energetycznych, aby dostarczyć ważnych informacji na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu krajowym.

Energia icon Energia

Sektor energii elektrycznej w Europie przechodzi właśnie gruntowną transformację z modelu opartego na państwowych monopolach w kierunku bardziej liberalnego i konkurencyjnego rynku. Jest to szczególnie widoczne w sektorze energii fotowoltaicznej. Obserwowany dla niego trend wzrostowy w połączeniu ze znaczącym obniżeniem kosztów instalacji doprowadził do powstania nowych programów, które silnie konkurują z energią dostępną z sieci elektroenergetycznych. Konsumpcja własna i społeczności energetyczne to doskonałe paradygmaty, przedstawiające współczesne możliwości wytwarzania i przechowywania energii elektrycznej oraz zarządzania nią. Nowoczesna europejska osada W ramach finansowanego przez UE projektu PV-Prosumers4Grid rozróżniono trzy koncepcje prosumenckie: indywidualna konsumpcja własna, zbiorowe wykorzystanie systemów fotowoltaicznych w jednym miejscu oraz modele energii sieciowej. Według przeprowadzonego w ramach projektu badania, indywidualna konsumpcja własna jest dopuszczona prawem we wszystkich objętych badaniem krajach europejskich (Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Holandii i Hiszpanii). Oznacza to, że użytkownicy jednostkowych paneli fotowoltaicznych mogą wytwarzać własną energię elektryczną, a jej nadmiar odsprzedawać do sieci elektroenergetycznej. Jednak nadmiarowa energia słoneczna może być także współdzielona w ramach jednego budynku lub odsprzedawana do pobliskich gospodarstw domowych, które zaopatrują się u dostawców konwencjonalnej energii elektrycznej. Co więcej, można ją także przechowywać w systemie akumulatorowym na potrzeby ładowania pojazdu elektrycznego lub wykorzystania w późniejszym czasie. „Stworzyliśmy pojęcie »europejskiej wioski«, aby lepiej odzwierciedlić korzyści gospodarki opartej na współdzieleniu energii. Chcemy pokazać, na przykład, w jaki sposób współdzielenie energii elektrycznej lub wspólne korzystanie z rejonowego akumulatora wpływają na wydajność sieci i średnią cenę rynkową energii elektrycznej”, zauważa Georg Lettner, z będącego partnerem projektu Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Zespół projektu określa przypadki użytkowania z uwzględnieniem różnych rodzajów budynków, obciążeń i procesów energetycznych. Wyniki symulacji są porównywane do rzeczywistych przypadków wykorzystania, aby ocenić wpływ europejskiej osady na sieci i mechanizmy kształtujące cenę w różnych krajach Europy. Prosumenci a sieć Zdolność systemu elektroenergetycznego do szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian w dostawie energii i zapotrzebowaniu na nią jest ważnym aspektem konsumpcji własnej. Dlatego istnienie prosumentów nie zawsze postrzegane jest jako korzyść z punktu widzenia zarządzania siecią. „Operatorzy sieci patrzą na prosumentów jak na wyzwanie, zwłaszcza w przypadkach wysokiego obciążenia szczytowego”, zauważa koordynatorka projektu, Luz Alicia Aguilar, z niemieckiego stowarzyszenia przemysłu energii słonecznej German Solar Association. „Chcemy pokazać, że prosumenci nie są dla operatorów sieci problemem, a wręcz odwrotnie – mogą tworzyć dla sieci wartość dodaną. Współpraca z operatorami sieci jest możliwa, o ile konsumpcja własna i współdzielenie energii są w danym państwie zalegalizowane”. Ostatecznie inteligentne rozwiązania powinny umożliwić prosumentom wydajne zarządzanie energią w okresach zapotrzebowania szczytowego. Obecnie ramy prawne w wielu krajach nie dopuszczają współdzielenia systemów fotowoltaicznych. „Ponoszenie opłat za konsumpcję własną ogranicza wspólne zużycie energii elektrycznej w budynkach. Nawet jeśli możliwe jest przechowywanie energii, prosumenci mogą się narazić na dodatkowe opłaty. Z regulacyjnego punktu widzenia akumulatory są często traktowane jako dodatkowe urządzenia, a nie składowa w procesie konsumpcji własnej. Czasem nie jest jasne, czy są pobierane opłaty od przechowywanej energii elektrycznej”, wyjaśnia Aguilar. Analiza istniejących uwarunkowań ram prawnych w poszczególnych krajach była ważną podstawą prac projektowych. Jednak najważniejsza jest „kwantyfikacja” wpływu prosumentów: w jakie interakcje z rynkiem energii będą wchodzić panele fotowoltaiczne, urządzenia do przechowywania energii (akumulatory) i pojazdy elektryczne.

Słowa kluczowe

PV-Prosumers4Grid, prosument, konsumpcja własna, fotowoltaiczne, operatorzy sieci, europejska wioska, pojazd elektryczny, przechowywanie energii, zarządzanie siecią

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania