European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast. Aby zapewnić, że ramy odniesienia dla zrównoważonych miast odpowiadają potrzebom europejskich miast i służą przewidywanym celom, europejscy ministrowie odpowiedzialni za rozwój obsza...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast. Aby zapewnić, że ramy odniesienia dla zrównoważonych miast odpowiadają potrzebom europejskich miast i służą przewidywanym celom, europejscy ministrowie odpowiedzialni za rozwój obszarów miejskich podjęli w Toledo w czerwcu 2010 r. decyzję o kontynuacji etapu tworzenia ram odniesienia dla zrównoważonych miast z fazą testowania i o przeprowadzeniu testów prototypu tych ram przez grupę od 50 do 70 miast. Faza testów zostanie zorganizowana z zastosowaniem połączonego podejścia odgórnego i oddolnego, polegającego na bliskiej wzajemnej współpracy Komisji Europejskiej, państw członkowskich i miast w charakterze równorzędnych partnerów. W fazie testowania rola miast zostanie wzmocniona i bardziej uwydatniona. Faza ta ma zagwarantować, by ogólne cele ram odniesienia dla zrównoważonych miast - opisane jak poniżej - zostały faktycznie osiągnięte: - zapewnienie powszechnie akceptowanych wspólnych ram dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz budowanie i propagowanie wspólnego zrozumienia korzyści zintegrowanej polityki rozwoju obszarów miejskich; - zapewnienie miastom praktycznych instrumentów zachęcających do nabywania umiejętności i budowania potencjału w celu lepszego zarządzania rozwojem obszarów miejskich, jak również stwarzających ułatwienia w tym zakresie; - zapewnienie zbioru dobrej jakości materiałów i instrumentów, które umożliwiają komunikację w obrębie miast i między nimi, opracowanych według wspólnego formatu, ale z możliwością dostosowania do potrzeb i priorytetów poszczególnych miast; - zachęcanie do dialogu i wymiany informacji w obrębie miast i poza miastami Europy na temat wdrażania zintegrowanych metod rozwoju obszarów miejskich na szczeblu miasta i ułatwianie dialogu europejskiego dotyczącego polityki zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach. W celu wspierania fazy testowania Komisja Europejska poszukuje dostawcy usług pomocy technicznej, który: - będzie udzielał pomocy i świadczył usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem testu, np. opracuje kwestionariusze, materiały informacyjne, zaproszenia; - zorganizuje uroczystość inauguracyjną dla 50 do 70 miast, które wezmą udział w teście, ekspertów i przedstawicieli z państw członkowskich; - będzie w stanie gotowości w celu udzielania wsparcia miastom uczestniczącym w teście w czasie głównego testu; - będzie zbierał i analizował informacje zwrotne od miast uczestniczących w teście, a także informacje zwrotne od krajowych grup wsparcia z państw członkowskich; - będzie udzielał pomocy w organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z zespołem ekspertów zewnętrznych na temat wniosków z testu; - sformułuje zalecenia dotyczące zmian i dostosowania ram odniesienia dla zrównoważonych miast na podstawie wyników testu; - będzie udzielał bieżącej pomocy Komisji; - opracuje końcowe sprawozdanie z testowania ram odniesienia dla zrównoważonych miast.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej REGIO.C. do kontaktów: p. Kazlauskiene, Dyrektor CSM1 4/123 1049 Bruksela Belgia E-mail: Regio-Directeur-C@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. Nr S137 z dnia 17 lipca 2010 r.