Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Polityka praw człowieka w odpowiednich ramach

Ponad 100 czołowych naukowców i praktyków specjalizujących się w prawach człowieka połączyło swoje siły w ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych, projektu, który ma dostarczyć komponentów niezbędnych dla zapewnienia spójności polityki praw człowieka zarówno wewnątrz ...

Ponad 100 czołowych naukowców i praktyków specjalizujących się w prawach człowieka połączyło swoje siły w ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych, projektu, który ma dostarczyć komponentów niezbędnych dla zapewnienia spójności polityki praw człowieka zarówno wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami. Prawa każdej osoby w Unii Europejskiej są chronione w formie Karty praw podstawowych, opisującej w sześciu tytułach postępowanie, jakiego powinni oczekiwać Europejczycy: godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości. Prawa człowieka, demokracja i rządy prawa to podstawowe wartości według Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), które uznaje się za "powszechne i niepodzielne". Prawa człowieka wymagają aktywnej promocji i obrony zarówno w granicach Unii, jak i przy nawiązywaniu kontaktów z krajami spoza UE - czytamy w witrynie ESDZ. Podczas gdy Europejczycy cieszą się ochroną swoich praw w ramach Karty, obywatele innych części świata mogą nie mieć tyle szczęścia. Tutaj właśnie do akcji wkracza finansowany ze środków unijnych projekt FRAME (Propagowanie praw człowieka w europejskich - zewnętrznych i wewnętrznych - politykach). Rozpoczęty w maju 2013 r., multidyscyplinarny projekt pod kierunkiem Leuven Centre for Global Governance Studies (GGS) przy Katholieke University Leuven (KUL, Belgia) zgromadził konsorcjum 19 instytutów ds. praw człowieka z całej Europy, cieszących się międzynarodową renomą i globalnie zsieciowanych, oraz strategicznych partnerów z innych części świata. Dzięki unijnemu dofinansowaniu na kwotę ponad 6,4 mln EUR, projekt ma dostarczyć komponentów niezbędnych do zapewnienia spójności polityk UE w zakresie praw człowieka. Prace badawcze rozpoczęły się od inwentaryzacji instytucji, instrumentów, wiedzy, koncepcji i czynników leżących u podstaw ochrony praw człowieka. Naukowcy planują ewaluację potencjału UE pod względem wkładu w nadzór nad prawami człowieka za pośrednictwem jej relacji z różnymi podmiotami i wielorakich polityk. Celem jest opracowanie zestawu wskaźników, narzędzi i propozycji strategicznych nastawionych na bardziej zdecydowane wprowadzanie w życie praw człowieka w toku formułowania polityki Unii. W ramach projektu FRAME cztery klastry mają zaproponować kreatywne rozwiązania zwiększające spójność i efektywność unijnej polityki praw człowieka. Pierwszy klaster analizuje kluczowe czynniki, które wspomagają bądź utrudniają ochronę praw człowieka. Prace poświęcone będą dogłębniejszemu przestudiowaniu zagadnień praw człowieka, demokracji i praworządności oraz miejsca instytucji i instrumentów praw człowieka na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym. Drugi klaster zajmuje się zaangażowaniem UE w ochronę praw człowieka na arenie międzynarodowej - Organizacja Narodów Zjednoczonych, regionalne organizacje multilateralne, strategiczne partnerstwa z krajami trzecimi i podmiotami niepaństwowymi - oraz relacjami między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi. Kolejny zespół będzie doskonalić powiązane polityki unijne w zakresie rozwoju i handlu, naruszania praw człowieka w czasie konfliktów, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zewnętrznych praw człowieka i demokratyzacji. Ostatni klaster skupi się na opracowywaniu wskaźników, narzędzi i propozycji politycznych, w tym analizie porównawczej, w celu monitorowania i poprawy efektywności polityki praw człowieka UE. Według zespołu, fundamentalny wpływ projektu FRAME na badania naukowe nad prawami człowieka, edukację i innowacyjność w polityce wykroczy poza okres jego realizacji, którego zakończenie zaplanowano na kwiecień 2017 r.Więcej informacji: DG ds. Sprawiedliwości http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm Karta informacji o projekcie: ESDZ http://eeas.europa.eu/human_rights/index_pl.htm

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły