European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-17

Article available in the following languages:

W kierunku współpracy UE-Chiny w dziedzinie ICT

Nie wszystkie projekty 7PR dotyczą konkretnych prac badawczych i nowych technologii. Niektóre inicjatywy - równie ważne - podejmowane są w celu nawiązania relacji między społecznościami naukowymi z różnych dyscyplin bądź różnych regionów. Projekt OPENCHINAICT jest tego przykła...

Nie wszystkie projekty 7PR dotyczą konkretnych prac badawczych i nowych technologii. Niektóre inicjatywy - równie ważne - podejmowane są w celu nawiązania relacji między społecznościami naukowymi z różnych dyscyplin bądź różnych regionów. Projekt OPENCHINAICT jest tego przykładem. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) to jeden z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych rynków na świecie. Statystyki mówią same za siebie: ponad 2,7 mld ludzi korzysta w 2013 r. z Internetu, a ponad 6 mld ma dostęp do telefonu komórkowego. Zdaniem Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes pełne zbudowanie jednolitego rynku komunikacji cyfrowej w UE mogłoby zapewniać naszej gospodarce impuls rzędu 110 mld EUR rocznie, czyli ponad 0,8% unijnego PKB. Innowacje, lepsza infrastruktura i inwestycje w B+R mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu, gdyż sektor nie pozostawia czasu do namysłu. Międzynarodowa konkurencja jest zażarta, a nakłady na ICT krajów takich jak Chiny mają osiągnąć w 2013 r. aż 234 mld EUR. Jednak czy nadal jest miejsce na współpracę? Niemal dwa lata realizacji dofinansowanego ze środków 7PR projektu OPENCHINAICT poświęcone były na akcentowanie wzajemnych korzyści, jakie zacieśniona współpraca może przynieść obydwu regionom. Europa może wyciągnąć ważne nauki z działalności badawczej Chin w dziedzinie ICT w kontekście przygotowywania się na przyszłe wyzwania, a chińskie badania ICT mogą skorzystać na integracji z europejskim środowiskiem naukowym. Kay Matzner, koordynator projektu OPENCHINAICT, opowiedział magazynowi research*eu nt. wyników o podejmowanych w toku przedsięwzięcia działaniach, zmierzających do intensyfikacji bezpośredniego dialogu interesariuszy - w tym decydentów i naukowców - zarówno z UE, jak i Chin. Jakie są główne cele projektu? Nadrzędnym celem projektu OPENCHINAICT było wniesienie znaczącego i wymiernego wkładu w ułatwianie współpracy badawczej w zakresie ICT między Europą a Chinami. Z tą myślą stworzono europejski i chiński harmonogram przeglądu krajobrazu badań naukowych ICT po obydwu stronach. Aby rozszerzyć dalszą współpracę i zainicjować dialog strategiczny, zorganizowano w ramach projektu główną konferencję i dwa warsztaty tematyczne poświęcone odpowiednio "Inteligentnym i zrównoważonym miastom" oraz "Internetowi przedmiotów" w różnych regionach Chin. Co więcej konsorcjum wspierało spotkania konsultacyjne w sprawie strategii między oficjalnymi interesariuszami z Europy i Chin. Dorobek projektu wykorzystano do sporządzenia roboczej wersji "Planu współpracy UE-Chiny w dziedzinie ICT", który ma służyć DG CONNECT Komisji Europejskiej za wytyczne w pobudzaniu międzynarodowej współpracy Europa-Chiny w zakresie ICT. Czy można pogodzić międzynarodową konkurencję z zacieśnianiem współpracy? Wszystkie teorie ekonomiczne i ekonometryczne oraz dane przemawiają za internacjonalizacją w świetle korzyści dla wszystkich stron wynikających z integracji gospodarczej i prac badawczych. W badaniach tego typu współpraca ma kluczowe znaczenie dla dokonywania przełomów i stawiania czoła globalnym wyzwaniom, gdyż zapewnia dostęp do najlepszych możliwych kompetencji i umysłów. Internacjonalizacja wywarła ogromny wpływ na systemy B+R w każdym zakątu świata, a łańcuchy wartości innowacji są obecnie wzajemnie połączone. Ogólne oddziaływanie gospodarcze internacjonalizacji na wszystkie zaangażowane podmioty jest pozytywne, zważywszy na jej wpływ na wydajność, odwrócony transfer technologii, skutki dostępu do rynku i inne zalety. W przypadku Chin, ważną siłą napędową prężnych gospodarek europejskich pozostaje intensyfikacja obrotów produktami nowoczesnych technologii. Pomogło nam to poradzić sobie z niedawnym, globalnym kryzysem finansowym, co wymaga jednak od Europy zdolności oceniania swoich własnych systemów innowacji. Mniej sprawne gospodarki europejskie nadal mają pole do poprawy w tym zakresie. Jakich wzajemnych korzyści spodziewacie się po współpracy z Chinami w dziedzinie ICT? Konsorcja OPENCHINAICT przeprowadziły dogłębną analizę w Chinach i Europie w ramach przeglądu wszystkich ważnych aspektów tego typu współpracy i lepszego zapoznania się z nimi. Chińscy i europejscy współpracownicy wskazali potencjalne, wzajemne korzyści, takie jak możliwości dostępu do rynku, wspólne wdrażanie standardów, dostęp do wspólnej wiedzy specjalistycznej i jej wymiana, poprawa relacji politycznych i wspólny dostęp do zasobów kadrowych i towarowych. Niemniej wyzwanie dla tego typu współpracy stanowią po obu stronach nieporozumienia kulturowe, niezamierzone transfery wiedzy specjalistycznej, konkurencja i konflikty polityczne. Podczas gdy Europejczycy wydają się raczej popierać tego typu współpracę, nasi rozmówcy chińscy nie w pełni rozumieją wartość dodaną, jaką przynoszą im badania naukowe dofinansowywane przez Komisję Europejską, przez co nie kwapią się do wspomagania tejże współpracy na szczeblu europejskim ze swoich zasobów. Jakie trudności napotkaliście i jak się z nimi uporaliście? Projekty realizowane z partnerami z gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, zawsze stanowią wyzwanie. Wynika ono przede wszystkim z różnic pod względem kultury pracy, struktur organizacyjnych, metodologii, środowiska i kontekstu prawnego. Takie problemy mogą doprowadzić do opóźnień w realizacji projektu, a nie można ich zawsze przewidzieć w toku przygotowywań z powodu różnic pomiędzy uczestnikami i partnerami. Pod tym względem projekt OPENCHINAICT nie był wyjątkiem, ale udało się nam je rozwiązać, dzięki wzmożeniu komunikacji i staraniom zespołu kierowniczego. Jakie konkretne wyniki przyniósł dotychczas projekt? W ramach projektu OPENCHINAICT nie są prowadzone konkretne badania, lecz prace nad ułatwieniem dialogu między europejskimi a chińskimi interesariuszami, aby udogodnić i rozwinąć faktyczną współpracę badawczą. Najważniejszym, konkretnym wynikiem jest plan współpracy, jaki wspólnie przygotowaliśmy, aczkolwiek poprawiliśmy także kanały sieciowania chińskich i europejskich urzędników oraz naukowców. W jaki sposób projekt przyniesie korzyści badaniom i współpracy w dziedzinie ICT? Konsorcjum projektowe zakłada, że plan współpracy zostanie przyjęty i zyska szeroką akceptację Komisji Europejskiej i urzędników chińskich. Zapewni im wytyczne co do sposobu doskonalenia współpracy naukowej. Jakie są kolejne etapy projektu? W ramach projektu pracujemy nad dwoma najważniejszymi celami, jakimi są: publikacja ostatecznego planu współpracy i konferencja zamykająca projekt OPENCHINAICT, przewidziana na 5 listopada w Wilnie. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji lub dostępem do dokumentów projektowych powinny odwiedzić naszą stronę internetową. Koordynatorem projektu jest Instytut im. Fraunhofera w Niemczech.Więcej informacji: OPENCHINAICT http://openchina-ict.eu/ Karta informacji o projekcie:

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły