Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Korzyści gospodarcze ze zrównoważonego leśnictwa w regionie śródziemnomorskim

Lasy śródziemnomorskie dostarczają lokalnym społecznościom całą gamę zróżnicowanych produktów, takich jak drewno, pasza dla zwierząt gospodarskich oraz rośliny i dziczyzna - wszystkie one podnoszą bezpieczeństwo żywnościowe i pomagają w walce z ubóstwem w regionach wiejskich. ...

Lasy śródziemnomorskie dostarczają lokalnym społecznościom całą gamę zróżnicowanych produktów, takich jak drewno, pasza dla zwierząt gospodarskich oraz rośliny i dziczyzna - wszystkie one podnoszą bezpieczeństwo żywnościowe i pomagają w walce z ubóstwem w regionach wiejskich. Jednak w najbliższej przyszłości znajdą się wśród najbardziej narażonych ekosystemów z powodu wzrostu temperatur i uszczuplania się opadów deszczu. Aby uniknąć przekształcenia się regionu śródziemnomorskiego w pustynię, niezbędne jest prowadzenie fachowej gospodarki leśnej. Taki jest właśnie cel MENFRI (Mediterranean Network of Forestry Research and Innovation) - dofinansowanego ze środków UE projektu, rozpoczętego w grudniu 2013 r., w ramach którego ma powstać platforma do dialogu i podjęte mają być działania zmierzające do udoskonalenia praktyk w leśnictwie po obydwu stronach Morza Śródziemnego. Nie ma wątpliwości, że region, definiowany jako trójkąt łączący Europę śródziemnomorską z Afryką Północną i Bliskim Wschodem, potrzebuje większych nakładów na badania naukowe, edukację i innowacje, aby w zrównoważony sposób generować produkty i usługi wnoszące wkład w lokalne gospodarki. Co więcej, na 73 mln hektarów unikalnego dziedzictwa naturalnego, jakim są śródziemnomorskie lasy i obszary leśne, występuje wiele gatunków roślin i zwierząt. Zmiana klimatu zagraża wielu rzadkim i zagrożonym wyginięciem gatunkom. Aby skutecznie zająć się problemem zmiany klimatu i wskazać przy tym niewykorzystany potencjał gospodarczy, zespół projektowy rozpoczął prace od identyfikacji kluczowych trendów i modeli w całym regionie. Ustalono, że w części północnej najważniejszym problemem jest zaniedbanie gospodarki leśnej i utrzymywania lasów. Na południu zaś głównymi zagrożeniami są nadmierna eksploatacja pastwisk i pustynnienie. Wypełnianie luki między wynikami badań naukowych a rzeczywistym wdrażaniem polityk i strategii osiągania zrównoważonej poprawy zarówno w środowisku naturalnym, jak i w lokalnej gospodarce, to kolejne wyzwanie. Tworzenie miejsc pracy stanowi zasadniczy komponent tego trzyletniego projektu. Korzyści gospodarcze płynące z odpowiedniej gospodarki leśnej wymagają sprawniejszego upowszechniania, aby zachęcać do zrównoważonych praktyk, które przełożą się na długofalowe korzyści dla środowiska. To oznacza pokazanie wartości dodanej lasów śródziemnomorskich, czerpanie z ich gospodarczego potencjału i uświadomienie możliwości korzystania z ich naturalnych zasobów przez społeczności lokalne. Aby taka zmiana się dokonała, lokalne społeczności potrzebują dostępu do wiedzy i zewnętrznego know-how. Z tego właśnie względu w maju 2014 r. w ramach projektu MENFRI zaproszono do Maroka ekspertów reprezentujących różne kraje i specjalności, aby omówić sposób organizacji sektorów leśnictwa, wymienić się najlepszymi praktykami i wskazać potencjalne, nowe możliwości praktyczne w zakresie tworzenia miejsc pracy. Poprzez budowanie platform dyskusyjnych i organizowanie tego typu spotkań, partnerzy MENFRI mają nadzieje zachęcić różne kraje do wymiany doświadczeń w obliczu wspólnego problemu o zasięgu globalnym. Zrównoważona gospodarka leśna potrzebuje także wsparcia na szczeblu unijnym. Bez spójnej strategii politycznej, wszelkie postępy dokonane na szczeblu lokalnym będą niknąć w obliczu tak potężnego wyzwania na skalę globalną, jakim jest zmiana klimatu. Koordynacja działań w regionie śródziemnomorskim jawi się zatem jako kolejny ważny aspekt projektu MENFRI, który wywrze długofalowy wpływ. Zakończenie projektu zaplanowano na listopad 2016 r.Więcej informacji: MENFRI http://www.alienoreu.com/docs/MENFRI%20leaflet.pdf Karta informacji o projekcie:

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły