Skip to main content
European Commission logo print header

Optimised Energy Efficient Design Platform for Refurbishment at District Level

Article Category

Article available in the following languages:

Planowanie projektów modernizacji całych dzielnic miast w ciągu jednego dnia

Projekty modernizacji wymagają ścisłej współpracy wielu interesariuszy, jednak wykorzystywanie przez nich różnych narzędzi i koncepcji planowania zdecydowanie utrudnia komunikację. Dzięki platformie OptEEmAL wszystkie zainteresowane strony otrzymają możliwość zebrania potrzebnych danych w jednym miejscu i przygotowania optymalnego planu modernizacji całych dzielnic miast w ciągu jednego dnia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Opracowywanie planów i projektów modernizacji energetycznej istniejących budynków jest skomplikowanym procesem, a w wielu przypadkach podejmowane działania nastawione na ten cel cierpią z powodu niepotrzebnego rozdrobnienia, długotrwałych procesów oraz niepewności. Czynniki te ograniczają z kolei możliwości dopasowywania zasobów mieszkaniowych do zmieniających się regulacji środowiskowych w celu osiągnięcia ambitnych celów UE zakładających ograniczenie emisji o 40 % do 2030 roku. W związku z tym konieczne są nowe rozwiązania ułatwiające współpracę i usprawniające cały proces. Mając świadomość tych wyzwań, finansowany przez Unię Europejską zespół projektu OptEEmAL opracował zaawansowaną platformę umożliwiającą współpracę interesariuszy w procesie tworzenia zintegrowanych i systemowych założeń projektów modernizacji. Opracowane przez uczestników projektu inteligentne narzędzie wspomaga wybór najlepszych rozwiązań modernizacyjnych pod względem efektywności energetycznej i kosztów, skracając w ten sposób czas projektowania z kilku tygodni do mniej niż 24 godzin.

Walka z rozdrobnieniem rynku

Postępy w zakresie modernizacji nieruchomości na terenie całej Unii Europejskiej są wyjątkowo powolne. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest rozdrobnienie rynku. Szacuje się, że corocznie remontuje się zaledwie 1,5 % budynków. Rozdrobnienie rynku modernizacji przekłada się niemal bezpośrednio na niedostateczną komunikację pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w realizowanych projektach. „Zarządzanie potrzebami wielu interesariuszy, często mających sprzeczne interesy, stanowi klucz do dostosowania istniejących zasobów budowlanych do nowych norm dotyczących efektywności energetycznej. W tym miejscu pojawia się paradygmat zintegrowanej realizacji projektów (Integrated Project Delivery, IPD), stanowiący ważne i nowe podejście do realizacji projektów w sektorze budowlanym”, zauważa Miguel Ángel García-Fuentes, specjalista ds. rozwoju biznesu w hiszpańskim Centrum Technologii CARTIF. Dzięki uwzględnieniu zintegrowanej realizacji projektów, rozwiązanie opracowane w ramach projektu OptEEmAL kładzie podwaliny pod szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy interesariuszami. Dzięki włączeniu wszystkich zainteresowanych stron w każdy etap procesu rozwiązanie pomaga w unikaniu typowych konfliktów, promuje dzielenie się wiedzą, skraca czas i zmniejsza ilość zasobów wymaganych do realizacji projektu. Podejście IPD jest stosowane już od pierwszych etapów projektu – opracowywania koncepcji, ustalania kryteriów oraz projektowania. Kolejnym ważnym narzędziem umożliwiającym współpracę na tak wysokim poziomie są rozwiązania do modelowania informacji o budynkach (BIM). Połączenie platformy OptEEmAL z istniejącymi systemami BIM lub CityGML pozwala interesariuszom na łatwe generowanie, zarządzanie i udostępnianie danych projektowych, co zapewnia im dostęp do większej ilości zasobów oraz szerszego zakresu wiedzy specjalistycznej.

OptEEmAL – optymalne rozwiązanie

Prawidłowe ujęcie oraz przedstawienie rzeczywistości łańcucha wartości w branży remontów i renowacji stanowiło fundament projektu OptEEmAL. Po wprowadzeniu przez użytkowników wszystkich wymaganych danych, w tym modeli uzyskanych dzięki narzędziom BIM oraz CityGML, rozwiązanie OptEEmAL przetwarza je w celu oceny aktualnych warunków oraz proponowanych scenariuszy modernizacji. Problem jest przedstawiany jako zestaw modeli danych ilustrujących parametry dzielnicy, takie jak efektywność energetyczna, wygoda mieszkańców, gospodarka w dzielnicy oraz jej wpływ na środowisko. Modele zawierają również informacje na temat systemów energetycznych wykorzystywanych przez mieszkańców, warunków brzegowych, a także założonych celów. Po wygenerowaniu modeli bazowych, rozwiązanie OptEEmAL automatycznie proponuje zestaw scenariuszy modernizacji opartych na połączonych działaniach ukierunkowanych na oszczędność energii z katalogu. Dodatkowo użytkownicy rozwiązania otrzymują szereg najlepszych możliwych scenariuszy na podstawie zastosowanych przez nich kryteriów ustalania priorytetów. „Rozwiązania automatyzacji zastosowane w platformie OptEEmAL przewyższają swoim poziomem zaawansowania najlepsze dostępne obecnie na rynku narzędzia. Do tej pory ocena różnych możliwości i sugestii zajmowała zdecydowanie najwięcej czasu. Ponadto zróżnicowane narzędzia wykorzystywane do symulacji scenariuszy modernizacji wymagały tworzenia nowych modeli niejako ad hoc ze względu na brak interoperacyjności. Kolejne problemy dotyczyły braku informacji na temat niektórych technologii, które prowadziły do zwiększenia niepewności całego procesu, wobec czego inwestycje i projekty modernizacji były zwyczajnie zarzucane”, zauważa García-Fuentes. Jak dodaje, „platforma OptEEmAL ułatwia modernizację i zwiększa jej opłacalność dla wszystkich zaangażowanych stron, pozwalając na zaoszczędzenie co najmniej 19 % całkowitych kosztów modernizacji”.

Słowa kluczowe

OptEEmAL, modernizacja, interesariusze, zintegrowana realizacja projektu (IPD), modelowanie informacji o budynku (BIM), dzielnica, rozwiązania w zakresie oszczędzania energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania