Skip to main content

Community-based ICT for Maternal Healthcare in Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej w Afryce

Innowacje technologiczne mogą odgrywać ważną rolę w poprawie jakości usług opieki zdrowotnej dla ludzi. W ramach finansowanego przez UE projektu nawiązano współpracę z Ministerstwami Zdrowia, aby wspólnie zaprojektować i zwalidować elektroniczną platformę, której celem jest poprawa procesu diagnozowania i leczenia pacjentów w środowiskach o ograniczonych zasobach.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Obecnie w punktach świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej w Afryce technologia wykorzystywana jest w bardzo ograniczonym zakresie. Rejestry pacjentów oparte na dokumentacji papierowej utrudniają stworzenie wyczerpującej historii medycznej pacjentów korzystających z wielu usług medycznych. Ponadto czasochłonny jest proces gromadzenia obowiązkowych zagregowanych danych do raportów miesięcznych. Elektroniczny system informacji o opiece zdrowotnej W odpowiedzi na te problemy finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” projekt mHealth4Afrika opracowano dostępną w wielu językach, przeznaczoną dla pacjentów platformę zdrowotną o zasięgu transgranicznym. Platforma ta pełni funkcję zbioru elektronicznej dokumentacji medycznej oraz łączy w sobie wykorzystanie czujników medycznych, wizualizacji i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji, a także automatyzuje proces zliczania obowiązkowych zagregowanych danych do raportów. Jak wyjaśnia koordynator projektu prof. Paul Cunningham: „Celem projektu mHealth4Afrika była poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności dla kobiet w ciąży i noworodków, w środowiskach o ograniczonych zasobach”. Projekt wymagał bezpośredniej współpracy z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym Ministerstwami Zdrowia, okręgowymi inspektoratami ds. zdrowia, osobami zarządzającymi ośrodkami opieki zdrowotnej oraz pracownikami służby zdrowia w dysponujących ograniczonymi zasobami środowiskach miejskich i wiejskich oraz na oddalonych obszarach wiejskich w Etiopii, Kenii, Malawi i Republice Południowej Afryki. Ta bliska współpraca pomogła określić potrzeby ośrodków opieki zdrowotnej, zapewniając, że platforma spełni zarówno wymagania codziennej pracy, jak i potrzeby natury transgranicznej w rzeczywistym środowisku pracy. Projekt mHealth4Afrika jest zgodny z wytycznymi WHO w odniesieniu do wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej na potrzeby poprawy procesu diagnozowania i leczenia pacjentów. Elektroniczna dokumentacja medyczna wykorzystywana jest do przechowywania historii chorób pacjenta, jego wyników badań laboratoryjnych oraz wyników pochodzących z czujników. Ponadto platforma łączy w sobie narzędzia analityczne oraz narzędzia do wizualizacji i wspierania podejmowania decyzji, aby ułatwić monitorowanie oraz interpretację wyników pacjenta, dzięki czemu łatwiej z niej korzystać. Kluczowe zalety platformy to automatyczne tworzenie historii pacjenta oraz obowiązkowych zagregowanych danych do raportów miesięcznych, co pozwala na dużą oszczędność czasu i ogranicza wpływ błędu ludzkiego na wyniki. Zajmujący się pacjentem pracownik służby zdrowia może szybko przejrzeć historię chorób pacjenta, dane z poprzednich konsultacji, wyniki badań, tworzoną w czasie rzeczywistym wizualizację odczytów parametrów życiowych oraz sprawdzić czynniki ryzyka. Podnosi to zarówno jakość opieki zdrowotnej, jak i jej ciągłość. Jednocześnie SMSy przypominające o wizytach poprawiają zaangażowanie pacjentów. Platforma pilotażowa projektu mHealth4Afrika została zainstalowana w 23 placówkach interwencyjnej opieki zdrowotnej, gdzie jest wykorzystywana w codziennej pracy do tworzenia zarówno bieżącej, jak i historycznej dokumentacji medycznej. Ośrodki te obsługują obecnie ponad 886 000 osób w Etiopii, Kenii i Malawi. Otrzymana dotąd informacja zwrotna jest bardzo pozytywna, co potwierdza, że mHealth4Afrika jest kompleksową, łatwą w obsłudze platformą informacji zdrowotnej, która wspiera proces całościowego zarządzania danymi pacjentów. Wpływ infrastruktury TIK i umiejętności informatycznych na opiekę zdrowotną Wprowadzenie podstawowej infrastruktury TIK oraz przeprowadzenie na obszarach o ograniczonych zasobach szkoleń z zakresu rozwiązań cyfrowych i zapewnienie wsparcia w tym zakresie znacząco poprawiły jakość i spójność usług podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w projekcie. Choć pierwotnie projekt koncentrował się na zdrowiu kobiet ciężarnych i dzieci, obecnie obsługiwane usługi medyczne obejmują badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, leczenie gruźlicy, leczenie chorób wywoływanych przez retrowirusy, leczenie cukrzycy oraz jednostki ambulatoryjne, oferując możliwość całościowego śledzenia pacjentów. Ponadto dzięki wprowadzeniu czujników medycznych, mHealth4Afrika ma na celu identyfikację przypadków wymagających pilnego leczenia, zmniejszając jednocześnie liczbę zgłoszeń na testy w ośrodkach specjalistycznych. Prof. Cunningham zauważa: „Należy zdecydowanie zwiększyć zasięg korzystania z platformy mHealth4Afrika w nowych krajach oraz w Etiopii, Kenii i Malawi, co wymaga dodatkowych nakładów finansowych na stworzenie infrastruktury, przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności informatyczne, a także przyjmowanie rozwiązań IT i ich uruchamianie”.

Słowa kluczowe

mHealth4Afrika, opieka zdrowotna, platforma, elektroniczna dokumentacja medyczna, Afryka, system informacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania