Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Identyfikacja barier prawnych i administracyjnych oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie technologii wodorowych

Pomimo postępów, jakie dokonują się stale w dziedzinach technologii wodorowych oraz ogniw paliwowych, procesy prawne i administracyjne (dotyczące planowania, bezpieczeństwa, montażu oraz eksploatacji) pozostają w tyle, powodując kosztowne opóźnienia zagrażające rentowności inwestycji. Opracowane w ramach projektu HyLAW podejście oparte na danych i dowodach może zwiększyć elastyczność sektora.

Energia

Finansowany przez Unię Europejską projekt HyLAW, będący działaniem koordynacyjno-wspierającym, był pierwszym tego rodzaju projektem, w ramach którego przeprowadzono kompleksową analizę pierwotnych przyczyn powstawania barier prawnych i administracyjnych hamujących rozwój technologii wodorowych i ogniw paliwowych w 18 krajowych systemach prawnych, a także prawodawstwie samej Unii Europejskiej. W ramach projektu powstały również sprawozdania, których celem jest kształtowanie przyszłych rozwiązań legislacyjnych, a uruchomiona publiczna strona internetowa każdego miesiąca pozwala 3 000 unikalnych użytkowników na zapoznanie się z informacjami na temat obowiązków prawnych i administracyjnych dotyczących technologii wodorowych. Poza popularyzacją tej technologii wśród ustawodawców, projekt HyLAW pomógł również w konsolidacji największej europejskiej sieci stowarzyszeń i ekspertów zajmujących się technologiami wodorowymi (będących partnerami projektu) pod patronatem organizacji Hydrogen Europe. Od kontroli do działania Uczestnicy projektu HyLAW określili zakres swoich prac w porozumieniu z przedsiębiorstwami, którym udało się skutecznie pokonać przeszkody prawne i administracyjne pomimo braku publicznie dostępnych wytycznych. W celu ustalenia, które procesy prawne i administracyjne stanowiły przeszkodę utrudniającą wdrożenie technologii, a także ich wpływu na czas realizacji lub wykorzystane zasoby, partnerzy projektu gromadzili dane ze wszystkich państw uczestniczących w badaniu. „Proces ten umożliwił nam ustalenie priorytetów w zakresie przeszkód i skupienie się na najważniejszych spośród nich, aby móc dzięki temu realizować działania następcze ukierunkowane na ich rozwiązanie”, wyjaśnia koordynator projektu dr Nicolas Brahy. „Jednym z przykładów jest sektor morski, gdzie certyfikacja jednostek napędzanych wodorem jest niezwykle trudna. Dzięki dokładnemu zrozumieniu przyczyn powstawania tych przeszkód byliśmy w stanie zgromadzić dane niezbędne w celu wspierania procesu opracowywania nowych przepisów”. Wszystkie zgromadzone dane zostały udostępnione publicznie w formie bazy danych dostępnej w Internecie, w formatach odpowiednich dla docelowych użytkowników – głównie operatorów dążących do wprowadzenia technologii wodorowych na rynek, co wymusza na nich przestrzeganie obowiązujących przepisów. Drugim celem bazy danych było również wpływanie na ustawodawców poprzez prezentację lepszych praktyk z innych państw członkowskich UE. „Plik w formacie Excel zawierający bazę danych obejmował przeszło 55 000 pól. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że udało się nam przekształcić zgromadzone dane w łatwą w obsłudze stronę internetową, co wymagało od nas wielu godzin planowania oraz debatowania nad rozwiązaniami”, wyjaśnia dr Brahy. Projekt HyLAW, koordynowany przez europejskie stowarzyszenie technologii wodorowych i ogniw paliwowych Hydrogen Europe, zrzeszające przeszło 120 podmiotów przemysłowych oraz 17 stowarzyszeń krajowych (wśród których można znaleźć także organizacje pozarządowe) – wzmocnił współpracę europejską w ramach tego sektora. „Po raz pierwszy w historii cały europejski sektor technologii wodorowych i ogniw paliwowych połączył siły w celu realizacji jasnych i wspólnych celów”, wyjaśnia dr Brahy. „W wypadku projektu HyLAW współpraca w ramach tej sieci była nieodzowna dla gromadzenia dokładnych danych na poziomie krajowym, a w niektórych przypadkach nawet regionalnym”. Wspieranie dekarbonizacji Koncentracja na technologiach wodorowych jest zgodna z unijną strategią dekarbonizacji gospodarki. Z tego powodu statut organizacji Hydrogen Europe zawiera wymaganie mówiące, że wszyscy jej członkowie muszą uznać wodór za czynnik umożliwiający transformację społeczeństwa w kierunku zerowej emisji netto. Projekt HyLAW w całości wpisywał się w założenia organizacji. Na przykład kategoria „Wodór w sieciach gazowych” zajmuje się skutkami prawnymi i administracyjnymi wprowadzania (odwęglonego) wodoru do sieci gazowych. Zaspokojenie każdego jednego procenta zapotrzebowania na gaz ziemny w Europie z wykorzystaniem odnawialnego wodoru pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 8 milionów ton rocznie. Pomimo zakończenia projektu, zespół nadal działa na rzecz sektora – utrzymuje stronę internetową, aktualizuje bazę danych, a także prowadzi dalsze działania i inicjatywy, obejmujące między innymi grupę roboczą do spraw sektora morskiego. Ponadto zespół będzie gromadził odpowiednie dane dotyczące zasad i przepisów wpływających na wdrażanie technologii wodorowych, które nie zostały ujęte w ramach projektu HyLAW na potrzeby Obserwatorium Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCHO), w wyniku czego w roku 2020 powstanie dostępna publicznie baza danych.

Słowa kluczowe

HyLAW, wodór, ogniwa paliwowe, prawo, administracja, proces, morskie, przepisy, przeszkody, gaz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania