Skip to main content

Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Identyfikacja barier prawnych i administracyjnych oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie technologii wodorowych

Pomimo postępów, jakie dokonują się stale w dziedzinach technologii wodorowych oraz ogniw paliwowych, procesy prawne i administracyjne (dotyczące planowania, bezpieczeństwa, montażu oraz eksploatacji) pozostają w tyle, powodując kosztowne opóźnienia zagrażające rentowności inwestycji. Opracowane w ramach projektu HyLAW podejście oparte na danych i dowodach może zwiększyć elastyczność sektora.

Energia

Finansowany przez Unię Europejską projekt HyLAW, będący działaniem koordynacyjno-wspierającym, był pierwszym tego rodzaju projektem, w ramach którego przeprowadzono kompleksową analizę pierwotnych przyczyn powstawania barier prawnych i administracyjnych hamujących rozwój technologii wodorowych i ogniw paliwowych w 18 krajowych systemach prawnych, a także prawodawstwie samej Unii Europejskiej. W ramach projektu powstały również sprawozdania, których celem jest kształtowanie przyszłych rozwiązań legislacyjnych, a uruchomiona publiczna strona internetowa każdego miesiąca pozwala 3 000 unikalnych użytkowników na zapoznanie się z informacjami na temat obowiązków prawnych i administracyjnych dotyczących technologii wodorowych. Poza popularyzacją tej technologii wśród ustawodawców, projekt HyLAW pomógł również w konsolidacji największej europejskiej sieci stowarzyszeń i ekspertów zajmujących się technologiami wodorowymi (będących partnerami projektu) pod patronatem organizacji Hydrogen Europe. Od kontroli do działania Uczestnicy projektu HyLAW określili zakres swoich prac w porozumieniu z przedsiębiorstwami, którym udało się skutecznie pokonać przeszkody prawne i administracyjne pomimo braku publicznie dostępnych wytycznych. W celu ustalenia, które procesy prawne i administracyjne stanowiły przeszkodę utrudniającą wdrożenie technologii, a także ich wpływu na czas realizacji lub wykorzystane zasoby, partnerzy projektu gromadzili dane ze wszystkich państw uczestniczących w badaniu. „Proces ten umożliwił nam ustalenie priorytetów w zakresie przeszkód i skupienie się na najważniejszych spośród nich, aby móc dzięki temu realizować działania następcze ukierunkowane na ich rozwiązanie”, wyjaśnia koordynator projektu dr Nicolas Brahy. „Jednym z przykładów jest sektor morski, gdzie certyfikacja jednostek napędzanych wodorem jest niezwykle trudna. Dzięki dokładnemu zrozumieniu przyczyn powstawania tych przeszkód byliśmy w stanie zgromadzić dane niezbędne w celu wspierania procesu opracowywania nowych przepisów”. Wszystkie zgromadzone dane zostały udostępnione publicznie w formie bazy danych dostępnej w Internecie, w formatach odpowiednich dla docelowych użytkowników – głównie operatorów dążących do wprowadzenia technologii wodorowych na rynek, co wymusza na nich przestrzeganie obowiązujących przepisów. Drugim celem bazy danych było również wpływanie na ustawodawców poprzez prezentację lepszych praktyk z innych państw członkowskich UE. „Plik w formacie Excel zawierający bazę danych obejmował przeszło 55 000 pól. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że udało się nam przekształcić zgromadzone dane w łatwą w obsłudze stronę internetową, co wymagało od nas wielu godzin planowania oraz debatowania nad rozwiązaniami”, wyjaśnia dr Brahy. Projekt HyLAW, koordynowany przez europejskie stowarzyszenie technologii wodorowych i ogniw paliwowych Hydrogen Europe, zrzeszające przeszło 120 podmiotów przemysłowych oraz 17 stowarzyszeń krajowych (wśród których można znaleźć także organizacje pozarządowe) – wzmocnił współpracę europejską w ramach tego sektora. „Po raz pierwszy w historii cały europejski sektor technologii wodorowych i ogniw paliwowych połączył siły w celu realizacji jasnych i wspólnych celów”, wyjaśnia dr Brahy. „W wypadku projektu HyLAW współpraca w ramach tej sieci była nieodzowna dla gromadzenia dokładnych danych na poziomie krajowym, a w niektórych przypadkach nawet regionalnym”. Wspieranie dekarbonizacji Koncentracja na technologiach wodorowych jest zgodna z unijną strategią dekarbonizacji gospodarki. Z tego powodu statut organizacji Hydrogen Europe zawiera wymaganie mówiące, że wszyscy jej członkowie muszą uznać wodór za czynnik umożliwiający transformację społeczeństwa w kierunku zerowej emisji netto. Projekt HyLAW w całości wpisywał się w założenia organizacji. Na przykład kategoria „Wodór w sieciach gazowych” zajmuje się skutkami prawnymi i administracyjnymi wprowadzania (odwęglonego) wodoru do sieci gazowych. Zaspokojenie każdego jednego procenta zapotrzebowania na gaz ziemny w Europie z wykorzystaniem odnawialnego wodoru pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 8 milionów ton rocznie. Pomimo zakończenia projektu, zespół nadal działa na rzecz sektora – utrzymuje stronę internetową, aktualizuje bazę danych, a także prowadzi dalsze działania i inicjatywy, obejmujące między innymi grupę roboczą do spraw sektora morskiego. Ponadto zespół będzie gromadził odpowiednie dane dotyczące zasad i przepisów wpływających na wdrażanie technologii wodorowych, które nie zostały ujęte w ramach projektu HyLAW na potrzeby Obserwatorium Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCHO), w wyniku czego w roku 2020 powstanie dostępna publicznie baza danych.

Słowa kluczowe

HyLAW, wodór, ogniwa paliwowe, prawo, administracja, proces, morskie, przepisy, przeszkody, gaz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania