Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Innowacje w dziedzinie wody: Rozwiązania technologiczne zapewnią Europie bezpieczeństwo wodne teraz i w przyszłości

Woda jest podstawą wszelkiego życia, a jej bogactwo stanowi kluczowy składnik zdrowego środowiska. Ze względu na zmiany klimatyczne, które zagrażają bezpieczeństwu zasobów wodnych na całym świecie, utrzymanie stabilnych dostaw wody, niezbędnej zarówno do spożycia przez ludzi, jak i dla ekosystemu jako całości, jest poważnym problemem, stąd konieczne jest opracowanie i szybkie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Niniejsza broszura CORDIS Results Pack skupia się na 10 projektach finansowanych przez UE, których uczestnicy podjęli się tego zadania.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Energia icon Energia

Woda jest niezbędna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz stanowi niezwykle ważny zasób dla gospodarki. Odgrywa również zasadniczą rolę w cyklu regulacji klimatu. Jednak wraz z zagrożeniem związanym z coraz gorętszymi i suchszymi porami letnimi wynikającymi ze zmian klimatycznych realne stają się obawy co do tego, na ile stabilne są źródła wody i jak łatwe jest ich uzupełnienie. Niedobór wody stanowi problem w niektórych regionach, natomiast zmiany klimatyczne mogą również prowadzić do występowania powodzi, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla obszarów miejskich i wiejskich.

Skoordynowane działania UE

Instytucje europejskie są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłego zaopatrzenia Europy w wodę. Jest to prawdziwie ponadnarodowe wyzwanie, któremu nie jest w stanie sprostać żadne pojedyncze państwo. W związku z tym konieczne staje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w celu zagwarantowania skutecznej ochrony źródeł wody w UE. Z legislacyjnego punktu widzenia kluczowym elementem unijnej polityki ochrony wód jest ramowa dyrektywa wodna UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu zasobów słodkiej wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wód na terenie Unii Europejskiej. Jej zakres obejmuje nie tylko jeziora, rzeki i wody gruntowe, ale także wody przejściowe i przybrzeżne. Głównymi narzędziami do wdrażania dyrektywy są plany gospodarowania wodami w dorzeczu oraz programy środków, przygotowywane w sześcioletnich cyklach. W 2019 roku zakończono przegląd prawodawstwa UE dotyczącego wody, któremu poddano dyrektywę ramową wodną i powiązane z nią dyrektywy, dyrektywę powodziową oraz dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Badania naukowe i innowacje wspierają wdrażanie dyrektyw.

Wspieranie innowacji w dziedzinie wody w oparciu o postęp technologiczny

Jednak same działania polityczne, choć są niezwykle ważne, nie wystarczą. Europa musi sięgać po innowacje w celu opracowania nowych i pionierskich metod, które zapewnią jej bezpieczeństwo wodne i odpowiednie zaopatrzenie w wodę dla wszystkich obywateli. Niniejsza broszura Results Pack obejmuje 10 takich finansowanych przez UE projektów, a każdy z nich przyczynia się do powstawania daleko idących rozwiązań i innowacyjnych pomysłów. Jednym z istotnych obszarów poruszonych w kilku omawianych projektach (w szczególności ECWRTI, iMETland, REMEB i POWERSTEP) są innowacje w zakresie procesów oczyszczania ścieków. Projekty te koncentrują się na udoskonaleniu oczyszczania ścieków w celu umożliwienia recyklingu i ponownego wykorzystania wody zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie, zmniejszenia kosztów operacyjnych i kosztów energii oraz zwiększenia produkcji energii w oczyszczalniach ścieków. Inne projekty, takie jak MOSES i MASLOWATEN, poświęcone są usprawnieniu systemów nawadniania w rolnictwie, przy większej efektywności wykorzystania wody i energii. Projekt CENTAUR koncentrował się na działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka i skutków powodzi w miastach. W ramach projektu CYTO-WATER powstała platforma umożliwiająca szybkie wykrywanie obecności mikroorganizmów w wodach przemysłowych i środowiskowych. Z kolei projekt SUBSOL wprowadza na rynek nowe rozwiązania dotyczące przybrzeżnych wód gruntowych, a w ramach projektu REGROUND prowadzone są prace nad nową nanogeotechnologią służącą do unieruchamiania toksycznych metali w warstwach wodonośnych wód gruntowych, studniach wody pitnej i systemach filtracji wody rzecznej. Wymienione projekty promują ponowne wykorzystanie wody i zasobów oraz wspierają działania mające na celu ograniczenie deficytu i zanieczyszczenia wody, zwiększenie efektywności jej wykorzystania, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze gospodarki wodnej. Cele te zdecydowanie wpisują się w strategię i priorytety określone przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Zmniejszenie niedoboru wody poprzez odbudowę skażonych warstw wodonośnych wód gruntowych
Zmiana klimatu i środowisko icon

10 Grudnia 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Dane satelitarne zapewniają płynny przepływ zasobów wodnych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Przemysł kosmiczny icon

19 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Elastyczne, skalowalne i oszczędne lokalne rozwiązanie do prewencji podtopień w miastach
Zmiana klimatu i środowisko icon

14 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Subsurface Water Solutions – rozwiązania dla trudnych regionów przybrzeżnych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon

10 Grudnia 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
System nawadniania upraw o zerowym zużyciu energii i niskim zużyciu wody
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon
Energia icon

19 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Ceramiczne rozwiązania otwierają nowe możliwości w zakresie recyklingu ścieków
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon

19 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Projektowanie kompletnego systemu recyklingu ścieków produkowanych w zakładach włókienniczych
Żywność i zasoby naturalne icon

10 Grudnia 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Dążąc do dodatniego bilansu energetycznego oczyszczania ścieków przy użyciu aktualnej technologii
Zmiana klimatu i środowisko icon

19 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem mikroorganizmów aktywnych elektrochemicznie do produkcji czystej wody
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon

19 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Szybka i elastyczna analiza wody wywołuje poruszenie w przemyśle
Zmiana klimatu i środowisko icon
Zdrowie icon

14 Listopada 2018