Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Kluczowe technologie wspomagające i specjalne partnerstwa badawcze to bezpieczna przyszłość przemysłu europejskiego

Europejski przemysł należy do najlepszych i najbardziej zaawansowanych na świecie, ale mimo zakończenia kryzysu nowi potentaci wciąż rzucają rękawicę Europie. Jako drugi najmniejszy kontynent o malejącej liczbie ludności, Europa potrzebuje inteligentnych, innowacyjnych i skutecznych polityk, które pomogą jej przemysłowi rozwijać się w nadchodzących dziesięcioleciach. W tej broszurze CORDIS Results Pack przedstawiono 10 projektów finansowanych przez UE, które demonstrują europejskie osiągnięcia w najbardziej innowacyjnych dziedzinach technologii, od przemysłu wytwórczego i cyfrowego, po gospodarkę o obiegu zamkniętym i biotechnologie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Przemiany technologiczne i długofalowe skutki wielkiej recesji z lat 2008-2009 powodują, że wielu Europejczyków zastanawia się nad bezpieczeństwem swoich źródeł utrzymania i poziomem życia. Aby rozwiać te obawy i zapewnić obywatelom Europy dostatnią, bezpieczną i pewną przyszłość, niezbędny jest zrównoważony wzrost gospodarczy. O ile duża część gospodarki europejskiej opiera się obecnie na usługach, produkcja przemysłowa będzie nadal jednym z elementów niezbędnych dla przyszłego sukcesu kontynentu i pozwoli Europie dotrzymać kroku głównym międzynarodowym konkurentom, takim jak Stany Zjednoczone i Chiny.

Kluczowe technologie wspomagające i partnerstwa publiczno-prywatne wsparciem dla przemysłu

Komisja Europejska jest zdeterminowana, aby pomóc firmom z branży zaawansowanych technologii w realizacji ich celów, udoskonalaniu produktów i zrewolucjonizowaniu procesów produkcyjnych z myślą o zapewnieniu Europie przewagi konkurencyjnej. W związku z tym Komisja Europejska realizuje politykę kluczowych technologii wspomagających (ang, key enabling technology, KET), która stanowi podstawowy element szerszej unijnej strategii przemysłowej. Na KET składa się sześć technologii: mikro- i nanoelektronika, nanotechnologia, biotechnologia przemysłowa, materiały zaawansowane, fotonika i zaawansowane procesy produkcyjne. Znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i pomagają stawić czoła wielu wyzwaniom społecznym. Założeniem strategii Komisji jest pomaganie firmom zajmującym się technologiami KET w przełożeniu wiedzy, jaką dysponują, na towary i usługi rynkowe, co jest jednym ze słabych punktów europejskiego przemysłu. Oprócz strategii w zakresie KET Komisja Europejska pobudza rozwój przemysłu także w oparciu o osiem kontraktowych partnerstw publiczno-prywatnych ukierunkowanych na badania naukowe, uruchomionych w 2013 r. W tym celu wykorzystuje ponad 6 mld EUR środków publicznych pozwalających na uruchomienie dodatkowych inwestycji na rzecz opracowywania nowych technologii, produktów i usług. Chodzi tu między innymi o „fabryki przyszłości”, energooszczędne budynki, robotykę oraz zrównoważony przemysł przetwórczy. Te dwie strategie stanowią kluczowy element programu „Horyzont 2020” i powinny być kontynuowane i wzmacniane w ramach proponowanego kolejnego programu ramowego „Horyzont Europa”.

Przegląd innowacji przemysłowych

Spośród licznych pozytywnych przykładów tych strategii w niniejszej broszurze Results Pack wybraliśmy 10 projektów finansowanych przez UE, które doskonale ilustrują potencjał europejskiego przemysłu XXI wieku. Projekty te przynoszą istotne z punktu widzenia rynku rezultaty w dziedzinie produkcji i przemysłu cyfrowego, budynków i efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz biotechnologii. W najnowszej broszurze znajdziemy między innymi opis projektu SYMBIO-TIC, w którego ramach stworzono narzędzia dla sektorów, które patrzą nieprzychylnym okiem na robotyzację i których procesy oraz zadania są zwykle postrzegane jako zbyt złożone, aby była możliwa ich automatyzacja. Z kolei projekt ROBOX wykazał technologiczno-ekonomiczną wykonalność enzymatycznych procesów biooksydacji jako bardziej ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych procesów chemicznych. W ramach projektu MOBILE FLIP zidentyfikowano i spożytkowano w zrównoważony sposób kilka źródeł biomasy słabo wykorzystywanych do tej pory w północnej Europie, potencjalnie przynosząc producentom dodatkowe źródła dochodów i dostarczając nowe surowce dla europejskiego przemysłu. Uczestnicy inicjatywy MefCO2 pokazali, w jaki sposób technologia wychwytywania dwutlenku węgla może być wykorzystywana do ograniczenia emisji przez zakłady energetyczne i inne sektory, podczas gdy projekt REnnovates wykorzystał innowacyjną, opartą na prefabrykatach koncepcję renowacji istniejącej zabudowy i przekształcanie jej w domy o zerowym zużyciu energii netto. Finansowany przez UE projekt SYMBIOPTIMA zastosował koncepcję „symbiozy przemysłowej” do projektowania narzędzi zarządzania produkcją w celu zwiększenia zrównoważoności produkcji. W uznaniu dla tej innowacji jeden z członków konsorcjum projektu otrzymał w 2018 r. prestiżową nagrodę Komisji w konkursie Radar innowacji.