Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza zgodność ze wspólną polityką rolną dzięki publicznie dostępnym danym generowanym przez użytkowników

Polityka jest często tak dobra, jak mechanizm jej monitorowania. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, elektroniczna platforma usług publicznych RECAP łączy otwarte dane z obserwacji Ziemi (openEO) z danymi generowanymi przez użytkowników, zapewniając ręczne lub w pełni automatyczne rozwiązanie hybrydowe dla lepszej zgodności.

Społeczeństwo

Wdrożenie unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR) ma na celu między innymi zapewnienie zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnym przy jednoczesnym wsparciu rolników. Polega ono na skutecznym monitorowaniu zgodności ze standardami. W przeszłości odbywało się to poprzez wizyty w terenie i inne działania. Ze względu na złożoność i różnorodność danych opcje te mogą być czasochłonne i kosztowne zarówno dla administracji publicznej, jak i dla rolników. Aby zmniejszyć to obciążenie, w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu RECAP opracowano komercyjną platformę działająca na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS), której celem jest pomoc w monitorowaniu zgodności. To oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystuje duże ilości publicznie dostępnych danych generowanych przez zdalne wykrywanie satelitów w połączeniu z danymi dostarczanymi przez samych rolników za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Projekt RECAP przyczynia się do szerzej zakrojonych polityk unijnych w zakresie dostarczania narzędzi usprawniających elektroniczne usługi publiczne, które zmniejszają obciążenie administracji publicznej. Koordynator projektu Machi Symeonidou mówi: „Administracje publiczne biorące udział w projekcie stwierdziły, że dzięki platformie RECAP monitorowanie zgodności stało się bardziej przejrzyste i efektywne. Udało się to osiągnąć poprzez pokazanie każdego etapu procesu monitorowania wszystkim zaangażowanym stronom, a także poprzez zdalne monitorowanie zgodności rolników, zmniejszając w ten sposób liczbę kontroli na miejscu”.

Wspólnie projektowane i współtworzone

Obecny, nieco uciążliwy system monitorowania zgodności z zasadami wspólnej polityki rolnej doprowadził do nieporozumień, czego konsekwencją były niezgodności i możliwe do uniknięcia kary. Aby przepływ pracy był bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, zespół wspólnie zaprojektował i stworzył platformę zgodności RECAP. „Umieszczając użytkowników końcowych i dostawców usług w samym sercu rozwoju platformy oraz uwzględniając ich opinie, byliśmy w stanie zidentyfikować przeszkody na wczesnym etapie, a tym samym dostarczyć platformę dostosowaną do rzeczywistych potrzeb użytkowników docelowych”, mówi Machi Symeonidou. Wykorzystując ogólnodostępne dane satelitarne z misji satelity Sentinel oraz inne dane geoinformacyjne, zespół RECAP opracował platformę, która zapewniła rolnikom spersonalizowane usługi. Uwzględniając indywidualne potrzeby i cechy gospodarstwa, usługi te obejmują powiadomienia o terminowych obowiązkach w ramach wspólnej polityki rolnej, które są automatycznie dodawane do indywidualnych kalendarzy wraz z wytycznymi dotyczącymi spełnienia wymaganych standardów. Platforma może również przechowywać dokumentację dotyczącą zasad wspólnej polityki rolnej, a także dokumenty aplikacyjne dotyczące zgodności i zasoby pomocnicze, takie jak zdjęcia satelitarne z oznaczeniami geograficznymi i znacznikami czasu. Celem platformy jest również stymulowanie rozwoju nowych usług o wartości dodanej oferowanych przez konsultantów i deweloperów rolnych, dając im dostęp do narzędzi projektowych do tworzenia „dodatków” platformy, a także dostęp do otwartych danych publicznych (z zastrzeżeniem zasad bezpieczeństwa i prywatności).

Więcej elektronicznych usług publicznych zorientowanych na użytkownika

Platforma RECAP została zastosowana i zatwierdzona w pięciu środowiskach operacyjnych (Hiszpania, Serbia, Grecja, Litwa i Zjednoczone Królestwo) z udziałem ponad 750 rolników i 470 konsultantów. Upoważniony personel administracji publicznej przeprowadził przy użyciu platformy łącznie 455 kontroli, zarówno zdalnych, jak i na miejscu. Informacje zebrane i wygenerowane za pośrednictwem platformy RECAP zostały uznane za dokładne i reprezentatywne, przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego do potwierdzenia zgodności i związanych z tym kosztów administracyjnych. Platforma RECAP, która działa na bazie otwartego oprogramowania, jest obecnie dostępny w ramach licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL). Komponenty teledetekcji również są gotowe do wprowadzenia na rynek. Mogą zostać umieszczone na serwerach partnerów projektu lub na serwerach klienta.

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Żywność i zasoby naturalne

27 Lutego 2020