European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Lepsza zgodność ze wspólną polityką rolną dzięki publicznie dostępnym danym generowanym przez użytkowników

Polityka jest często tak dobra, jak mechanizm jej monitorowania. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, elektroniczna platforma usług publicznych RECAP łączy otwarte dane z obserwacji Ziemi (openEO) z danymi generowanymi przez użytkowników, zapewniając ręczne lub w pełni automatyczne rozwiązanie hybrydowe dla lepszej zgodności.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Wdrożenie unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR) ma na celu między innymi zapewnienie zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnym przy jednoczesnym wsparciu rolników. Polega ono na skutecznym monitorowaniu zgodności ze standardami. W przeszłości odbywało się to poprzez wizyty w terenie i inne działania. Ze względu na złożoność i różnorodność danych opcje te mogą być czasochłonne i kosztowne zarówno dla administracji publicznej, jak i dla rolników. Aby zmniejszyć to obciążenie, w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu RECAP opracowano komercyjną platformę działająca na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS), której celem jest pomoc w monitorowaniu zgodności. To oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystuje duże ilości publicznie dostępnych danych generowanych przez zdalne wykrywanie satelitów w połączeniu z danymi dostarczanymi przez samych rolników za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Projekt RECAP przyczynia się do szerzej zakrojonych polityk unijnych w zakresie dostarczania narzędzi usprawniających elektroniczne usługi publiczne, które zmniejszają obciążenie administracji publicznej. Koordynator projektu Machi Symeonidou mówi: „Administracje publiczne biorące udział w projekcie stwierdziły, że dzięki platformie RECAP monitorowanie zgodności stało się bardziej przejrzyste i efektywne. Udało się to osiągnąć poprzez pokazanie każdego etapu procesu monitorowania wszystkim zaangażowanym stronom, a także poprzez zdalne monitorowanie zgodności rolników, zmniejszając w ten sposób liczbę kontroli na miejscu”.

Wspólnie projektowane i współtworzone

Obecny, nieco uciążliwy system monitorowania zgodności z zasadami wspólnej polityki rolnej doprowadził do nieporozumień, czego konsekwencją były niezgodności i możliwe do uniknięcia kary. Aby przepływ pracy był bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, zespół wspólnie zaprojektował i stworzył platformę zgodności RECAP. „Umieszczając użytkowników końcowych i dostawców usług w samym sercu rozwoju platformy oraz uwzględniając ich opinie, byliśmy w stanie zidentyfikować przeszkody na wczesnym etapie, a tym samym dostarczyć platformę dostosowaną do rzeczywistych potrzeb użytkowników docelowych”, mówi Machi Symeonidou. Wykorzystując ogólnodostępne dane satelitarne z misji satelity Sentinel oraz inne dane geoinformacyjne, zespół RECAP opracował platformę, która zapewniła rolnikom spersonalizowane usługi. Uwzględniając indywidualne potrzeby i cechy gospodarstwa, usługi te obejmują powiadomienia o terminowych obowiązkach w ramach wspólnej polityki rolnej, które są automatycznie dodawane do indywidualnych kalendarzy wraz z wytycznymi dotyczącymi spełnienia wymaganych standardów. Platforma może również przechowywać dokumentację dotyczącą zasad wspólnej polityki rolnej, a także dokumenty aplikacyjne dotyczące zgodności i zasoby pomocnicze, takie jak zdjęcia satelitarne z oznaczeniami geograficznymi i znacznikami czasu. Celem platformy jest również stymulowanie rozwoju nowych usług o wartości dodanej oferowanych przez konsultantów i deweloperów rolnych, dając im dostęp do narzędzi projektowych do tworzenia „dodatków” platformy, a także dostęp do otwartych danych publicznych (z zastrzeżeniem zasad bezpieczeństwa i prywatności).

Więcej elektronicznych usług publicznych zorientowanych na użytkownika

Platforma RECAP została zastosowana i zatwierdzona w pięciu środowiskach operacyjnych (Hiszpania, Serbia, Grecja, Litwa i Zjednoczone Królestwo) z udziałem ponad 750 rolników i 470 konsultantów. Upoważniony personel administracji publicznej przeprowadził przy użyciu platformy łącznie 455 kontroli, zarówno zdalnych, jak i na miejscu. Informacje zebrane i wygenerowane za pośrednictwem platformy RECAP zostały uznane za dokładne i reprezentatywne, przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego do potwierdzenia zgodności i związanych z tym kosztów administracyjnych. Platforma RECAP, która działa na bazie otwartego oprogramowania, jest obecnie dostępny w ramach licencji wolnego i otwartego oprogramowania (GNU GPL). Komponenty teledetekcji również są gotowe do wprowadzenia na rynek. Mogą zostać umieszczone na serwerach partnerów projektu lub na serwerach klienta.

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły