Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wywiad

Article available in the following languages:

Większe bezpieczeństwo uczestników imprez masowych

Imprezy masowe były zawsze kojarzone ze świetną zabawą. Jednak ostatnie ataki terrorystyczne spowodowały, że ludzie zaczęli się ich bać. Zespół projektu LETS-CROWD planuje rozwiać te obawy, oferując organom ścigania i decydentom narzędzia do lepszego planowania i monitorowania imprez masowych.

Tragiczne w skutkach ataki terrorystyczne, które w ostatnich latach miały miejsce w Europie, były często dużym zaskoczeniem dla organów ścigania. Metody działania terrorystów stały się coraz bardziej nieprzewidywalne, więc każda impreza masowa oznacza ogromne wyzwanie dla władz. Organy ścigania pilnie potrzebują innowacyjnych narzędzi i metod zapewniania bezpieczeństwa, które pomogą im w walce z zagrożeniami. Inspiracją dla wdrożenia projektu LETS-CROWD (Law Enforcement agencies human factor methods and Toolkit for the Security and protection of CROWDs in mass gatherings) był europejski model bezpieczeństwa (EMB), który definiuje główne wyzwania, priorytety, zasady i wytyczne związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w całej UE. Zespół projektu, którego głównym przedmiotem zainteresowania są imprezy masowe, oparł swoje działania na głównej zasadzie EMB, jaką jest opracowywanie wytycznych i narzędzi wsparcia, skupiając się na zapobieganiu zagrożeniom i ich przewidywaniu. Jordi Arias Martí, kierownik projektu w ETRA I+D i koordynator projektu LETS-CROWD, omawia oczekiwany wpływ prac na zwiększenie bezpieczeństwa imprez masowych w Europie.

Jakie są potencjalne korzyści europejskiego modelu bezpieczeństwa dla organizacji imprez masowych?

EMB jest bardzo ważny dla zarządzania takimi imprezami ze względu na to, że są one częstym celem działań przestępców lub terrorystów. Konieczne jest zagwarantowanie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa ludziom gromadzącym się w określonym miejscu. Kluczową kwestią jest zapobieganie działalności przestępczej i/lub terrorystycznej, ochrona obywateli, ściganie przestępców i/lub terrorystów oraz skuteczne reagowanie na wszelkie podejrzane działania, a tym samym zwiększanie poczucia bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zapewnianiem ochrony a przestrzeganiem praw obywateli.

Jakie są główne wyzwania związane z wprowadzeniem EMB i co sprawia, że trudno im sprostać? Jakie rozwiązania oferuje projekt LETS-CROWD?

Żeby wdrożyć EMB, organy ścigania muszą być w stanie kontrolować różne etapy danego wydarzenia (planowanie, przebieg, zakończenie) za pomocą dedykowanego zestawu narzędzi. Narzędzia LETS-CROWD są w tym bardzo pomocne, ponieważ umożliwiają tworzenie powiadomień oraz modelowanie miejsc imprez i potencjalnych zdarzeń. Zawierają także istotne informacje, np. nagrania głosowe, obrazy i filmy wideo. Nasz silnik inteligencji semantycznej (ang. Semantic Intelligence Engine, SIE) to świetny przykład rozwiązania opracowanego w ramach projektu LETS-CROWD. SIE zbiera, monitoruje i analizuje informacje dotyczące danej imprezy masowej, publikowane w internecie przed jej rozpoczęciem i w jej trakcie. Nasz system wykorzystuje również metody uczenia maszynowego do rozwijania prototypu zorientowanej na człowieka technologii widzenia komputerowego (ang. human-centred computer vision, HCV), wspomagającej organy ścigania podczas korzystania z systemów nadzoru wideo.

Czy może nam Pan opowiedzieć więcej o innych narzędziach opracowanych w ramach projektu? Co sprawia, że są innowacyjne?

Nasze główne narzędzie to serwer LETS-CROWD: organy tworzą wydarzenie i podają istotne informacje na jego temat, np. jak często jest organizowane i w jakim miejscu. Dodają także inne informacje, zgodnie z wymaganiami indywidualnych modułów. Łącznie oferujemy siedem narzędzi. Oprócz SIE i HCV stworzyliśmy także narzędzie dynamicznej oceny ryzyka (ang. Dynamic Risk Assessment, DRA), które będzie na bieżąco analizować i przetwarzać tzw. „słabe sygnały”, czyli podejrzane działania, które same w sobie nie stanowią zagrożenia, ale mogą nim się stać w połączeniu z innymi działaniami. Narzędzie jest też w stanie analizować inne nietypowe zdarzenia. Zestaw narzędzi dla decydentów (ang. Policy Making Toolkit, PMT) pomoże władzom wydawać pozwolenia i określać wytyczne dla konkretnych wydarzeń. Narzędzie obejmuje zarządzanie danymi związanymi z danym wydarzeniem, wydawanie pozwoleń, opracowywanie wytycznych oraz określanie zasad ich stosowania. Kolejnym narzędziem jest narzędzie do modelowania i planowania tłumów (ang. Crowd Modelling and Planning, CMP), które umożliwia użytkownikom tworzenie planów bezpieczeństwa na podstawie szacunkowej liczby uczestników imprezy masowej, opracowywanie scenariuszy przebiegu imprezy, a także wykorzystywanie ich do analiz i szkoleń po zakończeniu wydarzenia. Narzędzie do planowania ewakuacji (ang. Real-Time Evacuation, RTE) pozwala organom ścigania planować i szacować czas potrzebny na ewakuację uczestników. Jest też w stanie ocenić skuteczność danej strategii ewakuacji w ciągu kilku sekund. I w końcu nasz specjalny zestaw narzędzi procedur innowacyjnej komunikacji (ang. Innovative Communication procedures, ICP), który powstał po to, by zwiększać świadomość o zagrożeniach wśród organizatorów imprez, personelu ochrony i służb interwencyjnych.

W jaki sposób testowaliście narzędzia?

Proces walidacji narzędzi LETS-CROWD jest oparty na projektowaniu zorientowanym na człowieka (ang. human-centred design, HCD), w którym bierze się pod uwagę perspektywę, potrzeby i wymagania użytkownika na każdym etapie rozwoju narzędzi, aby otrzymywać opinie zwrotne w kluczowych momentach cyklu życia projektu. Jako że każde narzędzie ma specyficzne i unikalne cechy oraz komponenty, opracowaliśmy zestaw narzędzi walidacyjnych ułatwiających zbieranie danych podczas demonstracji praktycznych. Zestaw zawiera kilka narzędzi, np. kwestionariusz walidacji, szablon raportu i skalę akceptacji wymagań.

Jakie były wyniki testów?

Ponad 60 % uczestników, reprezentujących organy ścigania, uznało narzędzia LETS-CROWD za bardzo przydatne. Ich użyteczność również ocenili raczej pozytywnie – w opracowanej przez nas skali użyteczności systemu (ang. System Usability Scale, SUS) większość narzędzi osiągnęła ponadprzeciętny wynik, czyli 68 punktów na 100. Otrzymaliśmy także opinie zwrotne na temat skuteczności: większość uczestników uznała narzędzia za skuteczne i wydajne, a także pomocne w wykonywaniu ich codziennych zadań. Dwa kolejne główne kryteria oceny to kompatybilność i dojrzałość. Ponad 70 % ekspertów uznało narzędzia za kompatybilne z istniejącymi praktykami i procedurami, a poziom gotowości technologicznej (TRL) większości narzędzi został oceniony na 4 lub 5. To oznacza, że uczestnicy uznają główne komponenty za dobrze zintegrowane i gotowe do wykorzystania w symulowanych środowiskach operacyjnych.

Jakie są Wasze dalsze plany, w szczególności dotyczące komercjalizacji?

Mamy przed sobą jeszcze trochę pracy związanej ze strategią biznesową i komercjalizacją. W końcowej fazie projektu przeprowadzimy szczegółową analizę rynku, opracujemy też biznesplan zawierający prognozy dotyczące kosztów i przychodów. Naszym celem jest kształtowanie rynku i nawiązanie współpracy z większą liczbą użytkowników końcowych, żeby zbierać informacje i przyciągać nowych klientów. W tym celu planujemy prowadzić indywidualne rozmowy, brać udział w warsztatach, konferencjach i demonstracjach, a także publikować różnorodne materiały.

Kraje

Hiszpania