Skip to main content
European Commission logo print header

Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems

Article Category

Article available in the following languages:

Natura pomaga technologii usprawnić procesy uzdatniania wody

Rosną naciski na europejskich dostawców wody, aby zapewniali oni rosnącej populacji lepsze i tańsze usługi. Jednocześnie muszą oni ograniczyć ilość zużywanej energii, tym samym zmniejszając wpływ swoich działań na środowisko oraz zmianę klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W ramach finansowanego przez UE projektu AquaNES zademonstrowano innowacyjne procesy uzdatniania wody i ścieków oraz zarządzania nimi, oparte na połączonych naturalnych i sztucznie opracowanych systemach. „Element naturalny może obejmować uzdatnianie z wykorzystaniem warstwy wodonośnej gleby połączone z kierowanym ponownym zasilaniem warstwy wodonośnej, sztucznymi terenami podmokłymi czy filtracją przybrzeżną”, opowiada koordynator projektu, Thomas Wintgens. Typowe zastosowania naturalnych i sztucznie opracowanych systemów obejmują wykorzystanie filtracji przybrzeżnej do wytwarzania wody pitnej z wód powierzchniowych, kierowanego ponownego zasilania warstwy wodonośnej – do zwiększenia zasobów wód gruntowych oraz sztucznych terenów podmokłych – do uzdatniania ścieków oraz działania jako bufor dla systemów kanalizacji. „Takie połączenia mogą się nawzajem uzupełniać poprzez ograniczenie poziomu materii organicznej szkodliwego dla membranowego wtórnego oczyszczania. Mogą one także powodować degradację lub adsorpcję produktów przekształcenia wytwarzanych w procesie zaawansowanego utleniania”, wyjaśnia Wintgens.

Testy w różnych warunkach

Partnerzy projektu skoncentrowali swoje działania na 13 placówkach demonstracyjnych w Europie, Indiach i Izraelu, prezentujących różne połączone naturalne i sztucznie opracowane systemy uzdatniania wody w reprezentatywnych warunkach regionalnych, klimatycznych i hydrogeologicznych. Placówki te radzą sobie z takimi problemami jak mała ilość wody, nadmierna ilość wody w miastach oraz mikrozanieczyszczenia w obiegu wodnym. Placówki są usytuowane na gęsto zaludnionych obszarach o częściowo zamkniętym obiegu wody, jak również na obszarach wiejskich oraz w regionach, w których wzrost populacji jest sezonowy z uwagi na turystykę. Prace i monitorowanie sytuacji trwały od 12 do 14 miesięcy. Wszystkie działania demonstracyjne w ramach projektu AquaNES zwiększyły prawdopodobieństwo pełnego wdrożenia połączonych naturalnych i sztucznie opracowanych systemów oraz wypromowały je jako część kompleksowego podejścia. Partnerzy projektu opracowali również wytyczne, by mieć pewność, że wykorzystywana jest pełna wartość połączonych systemów uzdatniania, w tym zasady oceny jakości wody umożliwiające określenie istotnych parametrów jakości wody. Wytyczne takie obejmują również internetowe narzędzie ilościowej oceny ryzyka związanego z drobnoustrojami, które może pomóc podmiotom zajmującym się mediami oraz władzom lepiej zrozumieć proces uzdatniania i powiązane z nim zagrożenia dla zdrowia.

Liczne korzyści

Na podstawie działań demonstracyjnych konsorcjum projektu przystosowało wytyczne projektowe dla systemów opartych na sztucznych terenach podmokłych w projektach ponownego wykorzystania wody lub układach usuwania mikrozanieczyszczeń. Stworzono również procedury analizowania usług w ramach ekosystemu oferowanych przez naturalne i sztucznie opracowane systemy oraz wykazano, że naturalne systemy uzdatniania, takie jak sztuczne tereny podmokłe czy filtry retencyjne w glebie, mogą działać jako zużywające niewiele energii alternatywy w pełni technicznych systemów. W projekcie zaprezentowano, w jaki sposób można obsługiwać systemy filtracji przybrzeżnej, wykorzystując o około 20–50 % mniej energii pompowania przy użyciu studni z syfonem. Wyjaśniono też, w jaki sposób opracować tego rodzaju system. Większość danych wyjściowych została zintegrowana w procedurze planowania w systemie wsparcia decyzyjnego AquaNES. Pomogło to wesprzeć potencjalnych użytkowników, takich jak władze lokalne oraz agencje zapewniające fundusze, w ocenie wykonalności połączonych naturalnych i sztucznie opracowanych systemów. Globalne ocieplenie i topniejące czapy lodowe w połączeniu z nieprzewidywalną pogodą przyczyniły się do uwydatnienia konieczności zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny. W tego rodzaju działaniach rozwiązania AquaNES mogą odegrać kluczową rolę. „Projekt umożliwi połączonym naturalnym i sztucznie opracowanym systemom konkurowanie z tradycyjnymi rozwiązaniami, pomagając środowisku poprzez ponowne połączenie z naturą i zapewnienie przestrzeni rekreacyjnej”, podsumowuje Wintgens.

Słowa kluczowe

AquaNES, połączone naturalne i sztucznie opracowane systemy, sztuczne tereny podmokłe, warstwa wodonośna, filtracja przybrzeżna, kierowane ponowne zasilanie warstwy wodonośnej, uzdatnianie wody

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania