Skip to main content

FocusLocus: ADHD management Gaming System for educational achievement and social inclusion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oparty na grze program interwencyjny kluczem dla pomocy dzieciom z ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to dotyczące 7 % populacji schorzenie powodujące problemy behawioralne i trudności w uczeniu się oraz będące przyczyną wykluczenia społecznego. Pewien finansowany przez UE projekt dostarczył oparty na grze system, który ma być alternatywną formą leczenia ADHD.

Społeczeństwo

„Projekt FocusLocus miał na celu dostarczenie innowacyjnego, przełomowego, opartego na grze programu interwencyjnego, który będzie pomagać dzieciom w opanowaniu i pokonaniu objawów ADHD”, wyjaśnia koordynator projektu Stelios C. A. Thomopoulos. Projekt FocusLocus oparty jest na solidnych dowodach naukowych z dziedziny kognitywistyki, a owocem prac prowadzonych w jego ramach jest oparty na grze system o nazwie REEFOCUS, wykorzystujący multisensoryczne metody szkoleniowe na potrzeby wprowadzenia zmian w zachowaniu oraz nabycia umiejętności umysłowych i motorycznych. „Rozwiązanie REEFOCUS ma być skuteczną i opłacalną alternatywą w leczeniu ADHD, nie wiążącą się z działaniami niepożądanymi ugruntowanych współcześnie terapii opartych na lekach”, dodaje Thomopoulos.

REEFOCUS w świetle reflektorów

Gra REEFOCUS osadzona jest w podwodnym świecie i dotyczy ochrony oraz rozwoju ekosystemu raf koralowych. „REEFOCUS to gra bez przemocy, uwarunkowań związanych z płcią i pochodzeniem. Ma edukacyjny charakter, który sprzyja rozwijaniu świadomości środowiskowej”, mówi Thomopoulos. Aby złagodzić objawy ADHD, grę REEFOCUS zaprojektowano tak, by rozwijała określone, związane z ADHD umiejętności poznawcze za pomocą serii ćwiczeń w postaci minigier. „W odróżnieniu od konwencjonalnych ćwiczeń stosowanych w warunkach klinicznych minigry są w stanie utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie gracza”, podkreśla Thomopoulos. Ponadto format minigier umożliwia wiarygodną ocenę wyników oraz dostosowanie poziomu trudności ćwiczeń rozwijających umiejętności poznawcze. „Minigry dostępne obecnie w systemie REEFOCUS mają na celu ograniczenie niechęci do treningu, wykształcenie kontroli hamowania odruchów, rozwój utrzymania uwagi, koordynacji ruchowej, pamięci roboczej i kierunkowania uwagi”. Gra stanowi spersonalizowaną terapię ukierunkowaną na zdiagnozowane deficyty i indywidualne uwarunkowania każdego dziecka oraz dostosowującą metody szkoleniowe odpowiednio do postępów dziecka. Uzupełnieniem gry jest aplikacja internetowa REEFOCUS, która wykorzystuje zasady prywatności w fazie projektowania, a dostępna jest na wszystkich przeglądarkach internetowych. Rodzice, lekarze i pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach mogą zarządzać profilami pacjentów, monitorować postępy dzieci, przeglądać statystyki dotyczące ich wyników oraz dostosowywać ustawienia gry i harmonogram terapii. System REEFOCUS został w 2018 roku przetestowany w szpitalu San Joan de Déu (Barcelona, Hiszpania) w pilotażowym badaniu klinicznym, w którym uczestniczyło 75 dzieci, u których zdiagnozowano ADHD. „Wszystkie sesje były monitorowane przy pomocy zgodnych z RODO metod telemetrycznych REEFOCUS przy pomocy bezpiecznego połączenia VPN”, wyjaśniają kierownik techniczny Adam Doulgerakis i Maria Bessa, która nadzorowała wdrożenie pilotażowe i kwestie etyczne. „Wstępna analiza danych telemetrycznych wskazuje na definitywny postęp dziecka we wszystkich obszarach treningu poznawczego realizowanych przy pomocy minigier”, dodają kierownik projektu Tassos Kanellos i Eftichia Georgiou, odpowiedzialna za analizę danych.

Ku przyszłości

„Pilotażowe badanie kliniczne systemu REEFOCUS zakończyło się sukcesem. Ogrom danych zgromadzonych przy pomocy metod telemetrycznych projektu FocusLocus wskazuje na możliwość wykorzystania tej gry w charakterze niemedycznego narzędzia na potrzeby leczenia ADHD”, mówi Thomopoulos. Zespół projektu pracuje m.in. nad przeprowadzeniem wielkoskalowego pilotażowego badania klinicznego, aby zwalidować zaproponowane podejście i przejść do etapu komercjalizacji systemu REEFOCUS. „Rozwijamy się w różnych kierunkach. Poszukujemy możliwości i instrumentów finansowania, aby zebrać kapitał potrzebny do komercjalizacji systemu REEFOCUS”, podkreśla Thomopoulos. Jednocześnie zespół projektu negocjuje przeprowadzenie dodatkowych badań pilotażowych z większą liczbą uczestników oraz pracuje nad sprawdzeniem gry na zdrowej populacji i rozszerzeniem jej zakresu w kierunku innych zaburzeń poznawczych.

Słowa kluczowe

FocusLocus, REEFOCUS, ADHD, interwencja oparta na grze, system oparty na grze, leczenie ADHD, umiejętności poznawcze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania