Skip to main content
European Commission logo print header

MediaRoad – European Media Ecosystem for Innovation

Article Category

Article available in the following languages:

Wizja technologiczna dla europejskiego sektora mediów

Wyobraźmy sobie, że nadawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją medialną i twórcy treści w całej Europie współpracują ze sobą w celu przekształcenia znanego nam europejskiego sektora mediów. To ambitne marzenie staje się rzeczywistością dzięki działaniom w ramach projektu MediaRoad.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Europejski sektor audiowizualny i radiowy cieszy się renomą ze względu na swoje możliwości wprowadzania innowacji i produkcji oryginalnych treści. Ale ma też poważną wadę – jest mocno rozdrobniony. Rozdrobnienie to stanowi poważne wyzwanie w kontekście przyspieszonej cyfryzacji i bezprecedensowego wzrostu liczby globalnych graczy, którzy nie zawsze trzymają się tych samych zasad. Według Agaty Pateckiej, koordynatorki projektu MediaRoad (European Media Ecosystem for Innovation) z ramienia EBU, rozwiązaniem tych problemów jest skalowanie inicjatyw badawczo-rozwojowych, które już są liczne w całej Europie oraz dzielenie się wnioskami z mich płynącymi. Wymaga to stworzenia silnej sieci wzmacniającej europejski sektor audiowizualny oraz jego podejście do współpracy oraz innowacji, skupiającej wszystkie zainteresowane strony – od przedsiębiorstw rozpoczynających działalność po instytuty badawczo-rozwojowe, nadawców, przedsiębiorstwa produkcyjne i twórców treści. „Chcemy, aby europejski sektor medialny zyskał na znaczeniu. Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy trzy połączone ze sobą i wzajemnie uzupełniające się węzły projektowe obejmujące odpowiednio innowacje, politykę i budowanie sieci”, wyjaśnia Patecka.

Wprowadzenie Sandbox Hub

Aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych rozwiazań, konsorcjum stworzyło platformę Sandbox Hub dla lokalnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz dla MŚP w celu zwiększenia skali ich projektów w skali międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń przy wsparciu organizacji medialnych. „Platforma Sandbox Hub umożliwiła liczne formy współpracy między nadawcami i nowymi przedsiębiorstwami, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Do tej pory zrealizowano ponad 60 projektów, a będzie ich jeszcze więcej”, dodaje z radością Patecka. Strona projektów obejmuje m.in. storytelling oparty na wirtualnej rzeczywistości, wyszukiwarkę dźwięku opartą na sztucznej inteligencji, technologię obrazu 4D, narzędzie do analizy zadowolenia konsumentów za pomocą nauk kognitywnych oraz system do płacenia za własność intelektualną na bazie blockchain. Rozgłos, który zdobył Sandbox Hub, znacznie przekroczył oczekiwania konsorcjum projektowego. Uczestnicy projektu początkowo planowali stworzenie czterech akceleratorów innowacji w mediach, a do uczestnictwa w europejskiej sieci dotychczas zgłosiło się już 18 organizacji medialnych.

W kierunku silniejszej polityki europejskiej i współpracy

Na płaszczyźnie legislacyjnej konsorcjum opracowało długoterminową wizję polityki promującej innowacje w europejskich mediach. W ramach Centrum Polityk (Policy Hub) projektu powstały dwa dokumenty opisujące jego wizję, koncentrujące się kolejno na możliwościach i wyzwaniach stojących przed sektorem w związku z jego cyfrową transformacją; zaleceniach politycznych dotyczących wsparcia innowacyjnych rozwiązań dla mediów, a także analizie potencjalnego wpływu nowatorskich trendów technologicznych na sektor mediów. Obejmują one sztuczną inteligencję, technologie immersyjne, technologię blockchain, 5G, internet rzeczy i konwergencję.

Konsorcjum projektu brało również udział w sumie w siedmiu konsultacjach społecznych dotyczących fałszywych informacji i programu „Horyzont Europa”. Trzecią i ostatnią platformą stworzoną w ramach projektu jest Network Hub. „Wspólnie stworzyliśmy forum mające na celu wzmocnienie współpracy, wspólne badania, wymianę informacji na temat nowych technologii, wdrażanie rozwiązań politycznych i inicjowanie projektów pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Ogólnym celem było zwiększenie potencjału innowacyjnego wśród przedstawicieli różnych sektorów mediów”, mówi Patecka. Zespół zorganizował w sumie 15 wydarzeń dotyczących najważniejszych kwestii i problemów stojących przed sektorem mediów. Patecka zaznacza, że wyzwania stojące przed lokalnymi organizacjami medialnymi są w większości przypadków bardzo podobne. „Podkreśla to również znaczenie skoncentrowania się na współpracy europejskiej i wzmocnienia jej w odniesieniu do zaleceń politycznych, odpowiednich ram wspierania innowacji w mediach oraz zapewnienia Europie silnej pozycji na rynku cyfrowym. Będziemy nadal nad tym pracować w przyszłości, a konkretnie nad platformą Sandbox Hub. Ta konkretna inicjatywa będzie dalej rozbudowywana w celu popularyzacji i zwiększania widoczności projektów oraz promowania współpracy między przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność a organizacjami medialnymi”, podsumowuje Patecka.

Słowa kluczowe

MediaRoad, europejski sektor medialny, audiowizualny, radio, Sandbox Hub, polityka, tworzenie sieci kontaktów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania