Skip to main content

EU Fruit Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sieć wiedzy kluczowa dla zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora owoców

Dzięki zastosowaniu podejścia angażującego wiele podmiotów pewien finansowany przez UE projekt pomaga europejskiemu sektorowi owoców wykorzystać pełnię jego potencjału w zakresie konkurencyjności i innowacyjności.

Żywność i zasoby naturalne

Projekt EUFRUIT (European Fruit Network) jest realizowany przez konsorcjum obejmujące 21 partnerów z 12 krajów europejskich, w tym instytuty badawcze, uniwersytety, partnerów przemysłowych i stowarzyszenia reprezentujące regiony uprawy owoców i ogrodnictwa w Europie oraz łańcuch dostaw owoców. Jego ogólnym celem, jak wyjaśnia koordynatorka projektu Michelle H. Williams, jest „zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora owoców poprzez poprawę wydajności, ekologiczności i jakości owoców w całym łańcuchu”.

Osiągnięcia projektu

„Aby osiągnąć nasz cel, utworzyliśmy cztery międzynarodowe grupy ekspertów zajmujące się szeregiem obszarów tematycznych, które objęły między innymi odmiany owoców, minimalizację pozostałości chemicznych, optymalizację jakości poprzez poprawę obsługi po zbiorach oraz przechowywanie i poprawa ekologiczności”, mówi Williams. Ponadto w ramach projektu ustanowiono krajowe i regionalne grupy dla każdego z 21 europejskich partnerów konsorcjum – łącznie powstało ich 62. Uczestnicy projektu EUFRUIT rozwijali także i wdrażali systematyczne podejście do przeglądu i syntezy istniejącej wiedzy naukowej i praktycznej. „Stworzyliśmy internetową platformę wiedzy, dzięki której aktualna wiedza i istniejące najlepsze praktyki na poziomie europejskim w czterech obszarach tematycznych są dostępne dla opinii publicznej w języku angielskim”, tłumaczy koordynatorka. Na tę chwilę na platformie znajduje się około 387 publikacji branżowych, 101 biuletynów technicznych i 116 ulotek/newsletterów. „Dzięki temu aktualna wiedza jest przenoszona z poziomu krajowego/regionalnego i udostępniana na poziomie europejskim (i odwrotnie) wszystkim zainteresowanym podmiotom w łańcuchu produkcji owoców, które mogą z niej korzystać”, dodaje Williams. O działaniach związanych z upowszechnianiem informacji i wiedzy, Williams mówi: „Udało nam się dodatkowo zorganizować 243 seminaria i warsztaty z wykładami, a w całej UE odbyło się 1 071 spotkań w terenie, w tym dni otwarte, wizytacje, spotkania hodowców i spotkania z zainteresowanymi stronami”. Ponadto członkowie projektu wzięli udział w 470 konferencjach i wydarzeniach branżowych/wystawach adresowanych do interesariuszy branżowych, zorganizowaliśmy także 108 wydarzeń skierowanych do ogółu społeczeństwa. Dzięki wszystkim tym przedsięwzięciom w projekcie powstały ramy i systematyczne podejście do identyfikacji, wymiany i wdrażania nowej wiedzy. W ten sposób stworzyliśmy bezpośrednią ścieżkę, która umożliwi rozpowszechnianie i wdrażanie nowej wiedzy w przyszłości.

Wyzwania

„Nie było łatwo śledzić wszystkie działania związane z rozpowszechnianiem informacji i dbać o to, by partnerzy używali odpowiedniego numeru typu działania i podawali informacje potrzebne do raportowania”, mówi Williams. Aby przezwyciężyć te wyzwania, uczestnicy projektu włożyli wiele wysiłku w opracowanie szczegółowych instrukcji dla partnerów. Kolejnym wyzwaniem było zorganizowanie końcowej konferencji, pierwotnie zaplanowanej w projekcie. „Trudności te wynikały z sytuacji politycznej w Turcji w czasie konferencji naukowej, we współpracy z którą mieliśmy pierwotnie organizować naszą konferencję końcową. Inną przyczyną były informacje zwrotne, jakie otrzymaliśmy od ekspertów, których zdaniem projekt powinien bardziej koncentrować się na komunikacji z użytkownikami końcowymi zamiast organizować specjalistyczną konferencję końcową”. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, zorganizowano wykład ekspercki oraz wystawę w ramach targów Interpoma 2018, a także przygotowano streszczenie najlepszych praktyk w odniesieniu do poszczególnych pakietów roboczych, skierowane do szerokiego grona użytkowników końcowych. Kolejne kroki w ramach projektu będą dotyczyć prowadzenia platformy wiedzy poprzez EUFRIN. Członkowie zarządu EUFRIN podzielą się kosztami prowadzenia strony internetowej EUFRIN i platformy wiedzy, a jej członkowie będą nadal dodawać różne dokumenty, między innymi biuletyny techniczne i artykuły branżowe na platformę.

Słowa kluczowe

EUFRUIT, owoce, platforma wiedzy, konkurencyjność, EUFRIN, European Fruit Network, ogrodnictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania