Skip to main content

Development and scale-up of cognitive detection and stimulation platform for dyslexia by using automatic learning and scientific validations in educational environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oparte na badaniach, dostosowane narzędzia transformacyjne w leczeniu dysleksji

Słabe wyniki w nauce pozostają jednym z najczęstszych wskaźników dysleksji, są również związane z populacjami już zagrożonymi wykluczeniem. Change Dyslexia to zbiór narzędzi przesiewowych i szkoleniowych stworzonych na podstawie badań, których celem jest zmiana perspektyw dyslektyków.

Gospodarka cyfrowa

Jako że dysleksja powoduje problemy z czytaniem i pisaniem, często wiąże się ze słabymi wynikami w nauce, a także z innymi schorzeniami, takimi jak dysgrafia, dyskalkulia lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Nie ma uniwersalnej diagnozy dla wszystkich języków, a większość osób z dysleksją pozostaje niezdiagnozowana. Dyslektycy mogą nauczyć się strategii radzenia sobie z chorobą, ale często jest za późno na skuteczną interwencję. Brakuje dokładnych danych liczbowych dotyczących tego zjawiska, dlatego w ramach wspieranego przez UE projektu Change Dyslexia przeprowadzono badania na próbie ponad 1 800 dzieci w wieku 7–11 lat z 17 szkół publicznych w Madrycie. Dysleksję rozpoznano u 5–8,4 % uczniów. W ramach projektu Change Dyslexia opracowano naukowe aplikacje (łączące sztuczną inteligencję, gry komputerowe, badania lingwistyczne i analizę danych) do badań przesiewowych i leczenia dysleksji na dużą skalę. Do tej pory podejście to zostało wdrożone w 187 szkołach i wykorzystane do wykonania darmowych badań u ponad 250 000 osób. Dodatkowo 253 dzieci otrzymało stypendium DytectiveU na dostęp do programu stymulującego umiejętności poznawcze zawierającego 40 000 spersonalizowanych ćwiczeń.

Rozwiązanie naukowe i społeczne

W ramach projektu Change Dyslexia określono trzy cele. Po pierwsze, dysleksja ma przestać być ukrytym problemem. Drugi cel to przezwyciężenie trudności akademickich wynikających z dysleksji. Trzecim celem jest opracowanie i przyznawanie stypendiów. To wiązało się z zapewnieniem dostępu do testu przesiewowego i naukowo zatwierdzonych ćwiczeń w ramach programu DytectiveU. Test DytectiveU umożliwia wstępną diagnozę dysleksji w ciągu 15 minut, później diagnoza musi być potwierdzona przez specjalistę. Jest to pierwszy test przesiewowy łączący elementy językowe z uczeniem się maszynowym, pozwalający na diagnozowanie osób w wieku 7–70 lat przy prawie 80 % niezawodności. Narzędzie uwzględnia 197 zmiennych na osobę, które są gromadzone za pomocą testu online i jest przeznaczone dla nauczycieli, specjalistów i rodziców. DytectiveU to gra komputerowa, która łagodzi objawy dysleksji. „Dzieci mogą się uczyć przez zabawę, bez nadzoru. Jest to gra, która automatycznie dostosowuje się do słabych i mocnych stron dziecka”, wyjaśnia Luz Rello, założycielka przedsiębiorstwa społecznego Change Dyslexia. Przeprowadzono 6-miesięczny eksperyment ma grupach z udziałem 61 hiszpańskojęzycznych uczniów z dysleksją z czterech szkół. Jego celem było wykazanie skuteczności DytectiveU. Obie grupy kontynuowały profesjonalne szkolenie językowe, zaś grupa eksperymentalna dodatkowo korzystała z gry przez 8 tygodni (przez 20 minut dziennie, 4 dni w tygodniu). Kompetencje językowe związane z dysleksją zostały przetestowane przy użyciu standardowego testu przesiewowego Dyslexia Screening Test Junior (DST-J) pół roku przed testem i po nim. U dzieci z grupy eksperymentalnej wykazano istotnie większą redukcję współczynnika dysleksji DST-J oraz istotnie wyższe wskaźniki poprawy w trzech zadaniach związanych z nabywaniem umiejętności czytania i pisania: segmentacji fonemowej, czytaniu pseudowyrazów i płynności werbalnej.

Kształcenie integracyjne jako podstawa zrównoważonego rozwoju

Narzędzie DytectiveU było używane w 130 krajach, a dzięki początkowemu skoncentrowaniu się projektu Change Dyslexia na rynku latynoskim odniosło szczególny sukces w Argentynie, Meksyku i Hiszpanii. „Najbardziej cieszę się z wdrożenia trzeci rok z rzędu naszych narzędzi w ramach inicjatywy Ministerstwa Edukacji Madrytu »Pomoc w dysleksji« obejmującej 107 szkół publicznych. Wyniki dzieci poprawiają się, a szkoły cieszą się, że mogą zmaksymalizować swoje zasoby”, mówi Rello. Następnym krokiem naukowców jest określenie (i wspieranie) pozytywnych cech, które mogą być związane z dysleksją, takich jak silna pamięć wzrokowa, przedsiębiorczość i kreatywność.

Słowa kluczowe

Change Dyslexia, czytanie, pisanie, wyniki w nauce, wykluczenie społeczne, edukacja, dysleksja, uczniowie, badania przesiewowe, diagnostyka, uczenie się

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania