Skip to main content

Decision SupporT and self-mAnagement system for stRoke survivoRs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjny system umożliwia osobom po udarze mózgu prowadzenie zdrowszego życia

Ryzyko wystąpienia udaru wtórnego wzrasta przede wszystkim wówczas, gdy pacjenci nie angażują się należycie w leczenie. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy podjęli ten problem, zapewniając osobom po udarze informacje, bodźce motywujące oraz ciągłe profesjonalne wsparcie, aby pomóc im lepiej zarządzać stanem zdrowia, żyć niezależnie i w efekcie przeciwdziałać kolejnym udarom.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Udar wtórny niesie ze sobą większe ryzyko śmierci i kalectwa niż pierwszy udar. Podczas gdy wskaźniki śmiertelności w wyniku pierwszego udaru od kilku lat spadają, to inaczej sprawy mają się w przypadku udarów wtórnych. „Profilaktyka udaru wtórnego okazuje się skuteczna w laboratorium, ale już w znacznie mniejszym stopniu wśród ogółu społeczeństwa”, mówi Margarita Anastassova, koordynatorka finansowanego przez Unię Europejską projektu STARR. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że skuteczność terapii zależy od stosowania się do zalecanych metod leczenia przez pacjentów. „Tymczasem wciąż mamy problem z przestrzeganiem zaleceń”.

Podejście do zapobiegania udarom skoncentrowane na użytkowniku

Po konsultacji z ponad 160 osobami po udarze, opiekunami i lekarzami z Hiszpanii, Francji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa zespół STARR opracował modułowy, niedrogi i przyjazny dla użytkownika system wspomagania decyzji i samodzielnego zarządzania. Informuje on osoby po udarze o zależności między codziennymi czynnościami, takimi jak przyjmowanie leków, aktywność fizyczna i dieta, a ryzykiem wystąpienia udaru wtórnego. System bazuje na opracowanym wcześniej obliczeniowym modelu predykcyjnym, który szacuje ryzyko wystąpienia udaru wtórnego. Wykorzystuje także innowacyjne urządzenia do pomiaru aktywności fizycznej, połączone urządzenia medyczne do kontroli parametrów takich jak ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, a także usługi do samodzielnego zarządzania dla osób po udarze, udzielające im zaleceń i wsparcia w celu dokładniejszego przestrzegania przepisanych terapii i prowadzenia zdrowszego trybu życia. Aplikacje mobilne, poważne gry i oparta na systemie wizyjnym platforma do ćwiczeń w domu to główne funkcje samodzielnego zarządzania, w jakie wyposażono system. Osoby po udarze będą mogły prowadzić zdrowsze życie, wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne samodzielnie lub z terapeutą, a także lepiej kontrolować nadciśnienie tętnicze, aby uniknąć wtórnego udaru.

Wyraźne korzyści dla rekonwalescentów

Partnerzy projektu ocenili przydatność, użyteczność i dostępność systemu, a także jego wpływ na jakość życia i samodzielność osób po udarze mózgu i ich opiekunów. Innowacyjny system został zainstalowany w domach 18 osób po udarze pochodzących z Hiszpanii, które poproszono o jego samodzielne używanie w trakcie 6-miesięcznej fazy pilotażowej. Większość (83 %) była bardzo zadowolona z produktu i wykazała się większą samodzielnością oraz znajomością czynników ryzyka udaru. Zwiększyła się także skuteczność kontrolowania ciśnienia krwi. Odnotowano tylko jeden przypadek pilnej hospitalizacji, w wyniku której udało się jednak zapobiec znacznemu wzrostowi ciśnienia krwi, który mógł doprowadzić do udaru. System pomógł także chorym w odbywaniu bardziej terminowych i świadomych konsultacji ze specjalistami i lekarzami ogólnymi niż w przypadku grupy, która nie korzystała z systemu. W tej grupie kontrolnej odnotowano jeden zgon oraz dwa przemijające ataki niedokrwienne. Rozwiązania techniczne zastosowane w systemie STARR pozytywnie wpłyną na niezależność osób po udarze, dostarczając im odpowiednich informacji i bodźców motywujących pomagających w skuteczniejszym kontrolowaniu kluczowych parametrów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie i dieta. „Taka lepsza kontrola powinna prowadzić do zmniejszenia liczby przypadków hospitalizacji, a także do bardziej terminowych i świadomych konsultacji z lekarzami rodzinnymi i specjalistami”, wyjaśnia Anastassova. Zainteresowanie systemem i jego funkcjami wyrażają zarówno osoby po udarze, jak i pracownicy służby zdrowia. Część partnerów projektu planuje komercyjne wykorzystanie lub dalszy rozwój poszczególnych funkcji. „Liczymy, że po wprowadzeniu na rynek system STARR stanie się nieocenionym towarzyszem dla osób po udarze mózgu i ich opiekunów”, podsumowuje Anastassova.

Słowa kluczowe

STARR, udar, osoba po udarze, udar wtórny, pacjent, zdrowie, rehabilitacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania