Skip to main content

LEMON Less Energy More OpportuNities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tanie i przyjazne dla środowiska inwestycje na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego

Uczestnicy finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy udowodnili, że ciepły, wygodny dom i niskie rachunki za energię elektryczną nie wykluczają się nawzajem – wystarczą odpowiednie zrównoważone inwestycje.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Zwiększanie efektywności energetycznej mieszkań socjalnych może przekładać się na korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Bardziej efektywne energetycznie budynki mogą przyczynić się do ograniczania zmian klimatycznych, a zarazem obniżają rachunki za energię elektryczną płacone przez uboższe rodziny, poprawiając jednocześnie stan ich zdrowia poprzez ograniczanie występowania chorób spowodowanych wilgocią i złą jakością powietrza w mieszkaniach. Pomimo konieczności ograniczenia zużycia energii w sektorze mieszkalnictwa socjalnego istnieje kilka barier, które utrudniają wdrożenie szeroko zakrojonego programu inwestycji modernizacyjnych. Są to między innymi brak specjalistycznej wiedzy technicznej, problemy z wykazaniem korzyści gospodarczych projektów ukierunkowanych na zwiększanie efektywności energetycznej w kontaktach z władzami lokalnymi i właścicielami budynków, ograniczone zdolności władz publicznych w zakresie finansowania inwestycji, brak specjalistycznej wiedzy prawnej, nadmierna biurokracja oraz brak umiejętności wyjaśniania korzyści płynących z oszczędzania energii mieszkańcom. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu LEMON postanowili rozwiązać te problemy, zapewniając pomoc techniczną, organizacyjną i finansową podmiotom publicznym i prywatnym przygotowującym przetargi i zamówienia na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków. Budynki, których dotyczyły prace, znajdują się w prowincjach Reggio Emilia i Parma w północno-wschodnich Włoszech.

Przyspieszenie inwestycji

Partnerzy skupieni wokół projektu podjęli próbę ominięcia przeszkód oraz odblokowania inwestycji w sektorze mieszkalnictwa socjalnego, skupiając się przede wszystkim na problemach natury finansowej, którym muszą stawiać czoła podmioty operujące w tym sektorze. „Program inwestycyjny LEMON został oparty na dodatnim przepływie środków pieniężnych, mechanizmie finansowym dostosowanym do zakrojonych na szeroką skalę i długoterminowych inwestycji modernizacyjnych, instrumencie finansowym wspierającym program inwestycji oraz założeniu, że efektywność energetyczna nie powinna stanowić dodatkowego kosztu dla rodzin o niskich dochodach, zamieszkujących mieszkania socjalne”, twierdzi koordynatorka projektu Claudia Carani. Celem inicjatywy było zapewnienie wsparcia technicznego w celu przyspieszania inwestycji związanych z modernizacją energetyczną mieszkalnictwa socjalnego. Jak wyjaśnia Carani, zespołowi „udało się zintegrować różne dostępne formy finansowania, w tym regionalne i krajowe pożyczki oraz różne zachęty finansowe, jednocześnie wykorzystując umowy prawne regulujące stosunki między władzami lokalnymi, właścicielami budynków, mieszkańcami, spółkami ACER (działającymi w sektorze mieszkalnictwa socjalnego), zakładami energetycznymi oraz instytucjami finansowymi, aby zapewnić dzięki nim zwrot z inwestycji w ciągu 15 lat od realizacji projektu modernizacji”.

Duże oszczędności

Przeprowadzone renowacje pozwoliły na zwiększenie możliwości w zakresie oszczędzania energii, poprawiły jakość przestrzeni mieszkalnej oraz doprowadziły do wytworzenia wartości dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w modernizację energetyczną budynków, których dotyczył projekt. Lista zaangażowanych grup objęła mieszkańców, techników dbających o utrzymanie budynków i ich parametry, innowatorów oraz inwestorów z branży budowlanej. Ogólnie program LEMON objął 626 mieszkań, spośród których 149 znajdowało się w prowincji Parma, natomiast 477 w prowincji Reggio Emilia. „Program inwestycyjny o wartości sięgającej niemal 9,5 miliona euro pozwoli na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 4,039 MWh rocznie i zapobieżenie emisji 794 ton CO2 w ciągu roku. Pomimo tego, że projekt LEMON skupiał się na mieszkalnictwie socjalnym w północno-wschodniej części Włoch, mamy nadzieję na to, że uda nam się zrealizować podobne programy także w innych regionach kraju”, podsumowuje Carani. Instrukcja dotycząca zarządzania energią w mieszkaniu, opracowana w ramach projektu LEMON, jest dostępna publicznie w językach włoskim oraz angielskim. W czasie prac zespołu powstały również inne materiały szkoleniowe, wspierające budowanie potencjału. Udział partnerów projektu w krajowych i unijnych wydarzeniach, różnorodne inicjatywy oraz promocja w mediach zagwarantowały szeroką promocję działań zespołu.

Słowa kluczowe

LEMON, energia, mieszkalnictwo socjalne, inwestycja, budynek, renowacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania