European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Vancomycin resistance regulation in the antibiotic-producers streptomycetes

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe informacje na temat tłumienia zjawiska oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie coraz większym problemem zdrowotnym, który wymaga opracowania nowych, skutecznych strategii. Europejscy naukowcy przedstawiają dowody na rolę, jaką odgrywają w tym zakresie warunki środowiskowe, które mogą mieć wpływ na leczenie antybiotykami.

Zdrowie icon Zdrowie

Wankomycyna jest antybiotykiem stosowanym w warunkach klinicznych do leczenia zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych, w tym takich wywoływanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę, po który sięga się w ostateczności. Jednak u gronkowca złocistego i innych istotnych patogenów z rodzaju enterokoków, które prowadzą do niebezpiecznych zakażeń szpitalnych, stwierdzono oporność na wankomycynę. Tak jak w przypadku oporności na każdy inny środek przeciwdrobnoustrojowy, oporność na wankomycynę jest powodowana przez skupiska genów, które mogą być przenoszone między różnymi gatunkami bakterii.

Wgląd w mechanizm tłumienia oporności na wankomycynę

Najnowsze dowody wskazują na to, że fosforan nieorganiczny wywołuje nadwrażliwość na wankomycynę u opornych gatunków, które posiadają wszystkie skupiska genów oporności na wankomycynę, co sugeruje, że ten składnik odżywczy odgrywa kluczową rolę w tłumieniu oporności na wankomycynę. Skłoniło to naukowców pracujących w ramach projektu Vanrestrep do zbadania wpływu dostępności fosforanu nieorganicznego na mechanizm oporności na wankomycynę. Badania podjęto przy wsparciu z działania „Maria Skłodowska-Curie”, z wykorzystaniem modelu Gram-dodatniej bakterii Streptomyces coelicolor. „Naszym celem było zrozumienie mechanizmu tłumienia oporności na wankomycynę u tego opornego gatunku”, wyjaśnia badacz Fernando Santos-Beneit. Członkowie projektu opracowali narzędzie do ekspresji genu reporterowego w celu oceny warunków wymaganych dla tego zjawiska tłumienia in vivo i in vitro. Zastosowali oni również strategie inżynierii genetycznej oraz analizę sekwencjonowania nowej generacji w celu porównania genomów specjalnie wybranych zmutowanych szczepów. Odkryli, że szczepy bakterii S. coelicolor z mutacjami w genie vanS mogą ocalić zjawisko oporności w podłożach o wysokiej zawartości fosforanów nieorganicznych. VanS jest białkiem wykrywającym znajdującym się w błonie, które w połączeniu z regulatorem transkrypcji VanR indukuje geny odpowiedzialne za oporność na wankomycynę w odpowiedzi na jej podanie. Zachowanie oporności na wankomycynę zaobserwowano również u szczepów z mutacjami w genach SCO2594 i SCO1213, które kodują enzymy modulujące osłonę komórek bakteryjnych. Zmiany ładunku w osłonie komórki bakteryjnej mogą wzmocnić lub osłabić niespecyficzne wiązanie naładowanych antybiotyków, takich jak wankomycyna, ze ścianą komórkową. „Obserwacja ta wskazuje na znaczenie warunków odżywczych podłoża hodowlanego, które często decydują o składzie ściany komórkowej, i wzorcu oporności bakterii na antybiotyki”, podkreśla Santos-Beneit.

Znaczenie projektu i dalsze plany

Walka z narastającym problemem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe okazała się być trudna. Istnieje aktywna dziedzina badań naukowych zajmująca się badaniem związków, które zakłócają działanie mechanizmów oporności i znacznie przedłużają stosowanie istniejących leków. Dlatego też określenie mechanizmów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i sposobu ich regulowania ma zasadnicze znaczenie. „W ramach projektu Vanrestrep wykazano, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest zjawiskiem dynamicznym i może podlegać wpływowi odżywiania, co skłania nas do ponownego przyjrzenia się istniejącym protokołom badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe", podsumowuje Santos-Beneit. W rzeczy samej, standardowe metody badania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe obejmują podłoża zawierające fosforany nieorganiczne, które mogą mieć wpływ na wyniki końcowe. Dlatego też należy opracować i opatentować pożywki o nowym składzie, które umożliwiają uzyskanie powtarzalnych i niezmiennych wyników w szerokim zakresie warunków odżywczych, antybiotyków i bakterii chorobotwórczych. W tym celu projekt Vanrestrep został wybrany do europejskiej inicjatywy Radar Innowacji i wprowadzenia na rynek, aby uzyskać dostęp do klientów, inwestorów i wysokiej klasy usług coachingowych w celu komercjalizacji swoich rezultatów.

Słowa kluczowe

Vanrestrep, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, oporność na wankomycynę, fosforan nieorganiczny, Streptomyces coelicolor, oporność na antybiotyki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania