CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

RANGER: RAdars for loNG distance maritime surveillancE and SaR opeRations

Article Category

Article available in the following languages:

Połączenie starych i nowych systemów radarowych umożliwia modernizację europejskiego nadzoru obszarów przybrzeżnych

Nowy system nadzoru ułatwia europejskim agencjom granicznym dokładne śledzenie i przechwytywanie podejrzanych lub zagrożonych statków.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Granice morskie między Europą a krajami sąsiadującymi są długie i mają skomplikowany kształt. Konieczne jest ich zabezpieczenie przed zagrożeniami zewnętrznymi i nielegalną działalnością, ale łączą się z tym wyzwania, ponieważ gospodarka Europy jest zależna od otwartych granic. Tradycyjne metody nadzoru przybrzeżnego oparte na łączności radiowej i radarach okazały się przydatne, lecz nawet one mają swoje ograniczenia, takie jak niedostateczna dokładność i niewystarczający zasięg wykrywania. Powoduje to powstanie luk w zabezpieczeniach. W związku z tym Europa potrzebuje systemów nadzoru, które będą w stanie zaoferować te same korzyści, które oferowały dotychczas stosowane systemy, jednocześnie wprowadzając nowe rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu RANGER powstała zintegrowana platforma nadzoru morskiego, która łączy w sobie istniejące systemy z nowymi technologiami radarowymi i systemami wczesnego ostrzegania. Dzięki współpracy tych elementów możliwa jest poprawa dokładności oraz zasięgu i jednoczesne wdrożenie nowych technologii śledzenia i interwencji. Nowy system jest zintegrowany, pomyślnie przeszedł dotychczasowe testy i jest gotowy do włączenia w ramy wspólnego mechanizmu wymiany informacji UE (CISE).

Połączenie starych technologii z nowymi

RANGER gromadzi dane z różnych istniejących systemów radarowych i nadzoru oraz poprawia obraz operacyjny dzięki dwóm nowym czujnikom radarowym. Jednym z nich jest radar pozahoryzontalny (ang. Over the Horizon, OTH). Drugi to radar transmisji sygnału przy pomocy wielu anten wspomagany technologiami fotonicznymi (ang. Photonics-Enhanced Multiple Input, Multiple Output, PE-MIMO), który wykorzystuje wiele wiązek w celu uzyskania wysokiej dokładności przy dużej odległości. System jest w stanie zapewnić trasy radarowe (dane radarowe OTH i PE-MIMO dla określonych jednostek) i trasy scalone (wyjście połączonych danych), a także dane dla wyjść systemu automatycznej identyfikacji (ang. Automatic Identification System, AIS) i starszych systemów. System przetwarza wszystkie przychodzące dane, a wynik jest przedstawiany jako powiadomienie w systemie wczesnego ostrzegania za pomocą zaawansowanego interfejsu użytkownika. „Zaletami systemu RANGER są zwiększenie zasięgu wykrywania, poprawa świadomości sytuacyjnej, możliwość wymiany informacji poprzez CISE, a tym samym usprawnienie nadzoru i przyspieszenie działań poszukiwawczych i ratunkowych. Nasze główne działania były skupione na dostarczaniu technologii wspomagających”, wyjaśnia Dimitris Katsaros, koordynator projektu. Technologie te bazowały na algorytmach scalania danych, uczeniu maszynowym i powiadomieniach opartych na regułach.

Próbne akcje poszukiwawcze i ratownicze

System RANGER będzie stosowany głównie podczas poszukiwań i akcji ratowniczych, czyli tam, gdzie najważniejsze są szybkie reakcje. Aby to umożliwić, potrzebne jest gromadzenie znacznych ilości danych oraz koordynacja między różnymi jednostkami i agencjami. „RANGER, wykorzystując informacje pochodzące z różnych czujników, może śledzić statki znajdujące się daleko poza zasięgiem dotychczasowego systemu”, stwierdza Katsaros. „Jego wczesne ostrzeżenia poprawiają czas reakcji i wyniki akcji ratowniczych. System umożliwia władzom wymianę informacji operacyjnych za pośrednictwem CISE i poprawę współpracy w zakresie podejmowania decyzji między państwami UE”. System RANGER został przetestowany i zweryfikowany podczas czterech realistycznych pokazów pilotażowych w Grecji i na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. System dobrze poradził sobie z wykrywaniem jednostek znajdujących się w bliskiej i dalekiej odległości, jak również śledzeniem małych statków, przewidywaniem ich tras, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości sytuacyjnej. Dzięki temu z powodzeniem zapewniał wczesne ostrzeganie. Został oceniony pozytywnie przez francuskie i greckie departamenty rządowe, grecką straż przybrzeżną, portugalską marynarkę wojenną, rumuńską policję graniczną i różnych ekspertów w dziedzinie radarów. Badacze przeprowadzili szczegółową analizę rynku i dokonali oceny poziomu gotowości technologicznej – RANGER osiągnął poziom 6, natomiast radar OTH osiągnął poziom 7. Ustalenia z tych etapów zostaną wykorzystane do określenia przyszłych możliwości i kierunków komercjalizacji po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Nowy system stanowi znaczący postęp w zakresie poszerzenia europejskich możliwości w dziedzinie nadzoru morskiego. Oprócz innych zastosowań, rozwiązanie to przyspieszy działania poszukiwawcze i ratownicze.

Słowa kluczowe

RANGER, nadzór, wczesne ostrzeganie, CISE, działania poszukiwawcze i ratownicze, nadzór morski, wspólny mechanizm wymiany informacji, radar pozahoryzontalny, MIMO wspomagane technologiami fotonicznymi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania