Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Big Policy Canvas - Needs, Trends and ICT Tools for Advanced Data-Driven Public Sector

Article Category

Article available in the following languages:

Pozytywy i negatywy kształtowania polityki w oparciu o dane

Z punktu widzenia przygotowania do wdrażania nowych technologii nie sposób jest postawić znaku równości pomiędzy sektorem prywatnym i administracją publiczną. Zespół skupiony wokół projektu Big Policy Canvas zajął się w związku z tym badaniem możliwości wyrównania szans na tym polu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Zmieniające się w niezwykle wolnym tempie ramy prawne oraz duża bezwładność już od wielu lat ograniczają możliwości związane z przyjmowaniem innowacyjnych podejść do procesów administracyjnych. Jeśli spojrzymy na zagadnienie z tej perspektywy, możemy dojść nawet do wniosku, że wykorzystywanie w tym kontekście dużych zbiorów danych stanowi dla organów administracji publicznej wyzwanie nie do pokonania. Pozostaje zastanowić się, w jaki sposób możemy zmienić ten stan rzeczy. Uczestnicy projektu Big Policy Canvas (Big Policy Canvas – Needs, Trends and ICT Tools for Advanced Data-Driven Public Sector) poszukiwali klucza do rozwiązania problemu wyzwań społecznych związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o dane. Przez przeszło dwa lata dążyli oni do przekazywania organom administracji publicznej wszystkich informacji, dzięki którym te ostatnie miały przekształcić się w skuteczne, sprawne, dokładne, spójne i oparte na danych struktury kształtowania polityki. „Nasz projekt był działaniem polegającym na koordynacji i wsparciu, dlatego realizowaliśmy zróżnicowane badania oraz zgłębialiśmy różne kierunki innowacji, które uznaliśmy za warte wykorzystania”, twierdzi Ricard Munné, koordynator projektu Big Policy Canvas i kierownik projektu w firmie Atos Research and Innovation.

Wytyczne dla przyszłych badań i procesów podejmowania decyzji

W ramach trwających przez dwa lata prac w ramach projektu powstał zestaw narzędzi umożliwiający realizację jego wstępnych założeń. Pierwszym z nich są ramy ocen potrzeb i tendencji, ustalane na podstawie badań źródeł wtórnych, rozmów z ekspertami, a także analizy ilościowej dostępnych w internecie naukowych baz danych oraz informacji z serwisu Twitter. Ramy te określają metodologię mapowania potrzeb organów administracji publicznej oraz tendencji, które mogą wpływać na realizowany przez nie proces kształtowania polityki w obszarach zastosowań (np. w rolnictwie, urbanistyce, ochronie zdrowia itd.). Pozwalają również na ocenę potrzeb i tendencji w oparciu o ich ważność i pilność. Dzięki wykorzystaniu tego rozwiązania w praktyce organy administracji publicznej mogą nadawać wyższy priorytet obszarom i dziedzinom charakteryzującym się większymi możliwościami, znaczeniem, zainteresowaniem czy pilnością. Drugim narzędziem jest baza wiedzy Knowledge Base – internetowe repozytorium gromadzące całą wiedzę opracowaną w ramach projektu Big Policy Canvas. Zebrane w nim treści są skategoryzowane według potrzeb, tendencji i zasobów, z oznaczeniem wzajemnych połączeń i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Przyjmijmy na przykład, że celem danego organu jest ochrona środowiska. Korzystając z bazy wiedzy, dana jednostka będzie w stanie pobrać cenne dane z otwartych źródeł, zdobyć szereg zaleceń i dowiedzieć się, jakich narzędzi najlepiej użyć w ramach działań (zachęt, rozwiązań internetu rzeczy, mediów społecznościowych itd.) Pozostałe dwa narzędzia stanowiące rezultaty projektu to plan dalszych kierunków badań w zakresie kształtowania polityki w oparciu o dane („Roadmap for Future Research Directions in Data-Driven Policy Making”) oraz zalecenia dotyczące badań i ich kierunków („Research Directions and Recommendations”). Pierwszy z wymienionych dokumentów skupia się na kierunkach badań i innowacyjnych rozwiązań wskazanych przez zespół projektowy, natomiast drugi ma na celu przyspieszenie realizacji tego planu. „Nasze wysiłki doprowadziły do zidentyfikowania sześciu głównych obszarów wyzwań”, wyjaśnia Munné. „Obejmują one prywatność, przejrzystość i zaufanie, budowę modelu zarządzania publicznego na potrzeby struktur opartych na danych, gromadzenie danych, dbanie o ich czystość oraz reprezentatywność, magazynowanie i wykorzystywanie danych, modelowanie i analizy dużych zbiorów danych, a także ich wizualizacja. Każdy z tych obszarów opatrzyliśmy zestawem kierunków badań i zaleceń dla wszystkich interesariuszy”. Projekt dobiegł już końca, jednak Munné jest przekonany, że w nadchodzących latach zarówno opracowany przez zespół plan, jak i zalecenia będą w dalszym ciągu wspomagać proces wdrażania rozwiązań umożliwiających kształtowanie polityki w oparciu o dane. Stowarzyszenie Big Data Value Association zamierza wykorzystać rezultaty badań zrealizowanych w ramach projektu Big Policy Canvas i włączyć je do swojej białej księgi, natomiast zespół realizowanego w ramach działania „Horyzont 2020” projektu Co-VAL zamierza utrzymywać i wzmacniać utworzoną w jego ramach społeczność. Rezultaty projektu Big Policy Canvas są także wykorzystywane przez szereg innych projektów, takich jak Big Data Stack i PolicyCLOUD, które na ich podstawie opracowują swoje własne rozwiązania. „Mamy ogromną nadzieję, że nasza społeczność będzie nadal się rozwijała”, podsumowuje Munné.

Słowa kluczowe

Big Policy Canvas, administracja publiczna, duże zbiory danych, baza wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania