Skip to main content

Easy Reading: A Framework for Personalised Cognitive Accessibility when using Original Digital Content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzie programowe udostępnia zawartość sieci użytkownikom z upośledzeniem poznawczym

Strony internetowe powinny być dostępne dla wszystkich. Nowy interfejs programowy sprawia, że osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych mają teraz równe szanse na komunikację.

Gospodarka cyfrowa

Dostęp do stron internetowych dla osób mających problemy w nauce bywa trudny. Aktualne wytyczne dotyczące ułatwień dostępu nie zawierają zaleceń w pełni odpowiadających potrzebom tych osób, a programiści często nie wiedzą o istnieniu takich użytkowników. Ważnym aspektem integracji jest to, by każda informacja była dostępna dla każdego.

Nowa technologia ułatwia surfowanie w sieci osobom z upośledzeniem poznawczym

W ramach finansowanego przez UE projektu Easy Reading opracowano program Easy Reading, narzędzie pomocnicze, które można zainstalować jako dodatek do przeglądarki lub oddzielną aplikację na komputerze czy urządzeniu mobilnym. „Narzędzie dostosowuje zawartość internetową w czasie rzeczywistym do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki oprogramowaniu Easy Reading użytkownik może zobaczyć spersonalizowaną wersję dowolnej istniejącej strony internetowej”, wyjaśnia Klaus Miesenberger, kierownik projektu Easy Reading. Oprogramowanie zawiera trzy główne funkcje pomocnicze: te, które dostosowują układ i strukturę stron internetowych, narzędzia wyjaśniające treści internetowe za pomocą symboli, zdjęć i filmów oraz te, które tłumaczą zawartość strony na inny poziom językowy, np. język potoczny czy tekst łatwy do odczytania lub stosują symboliczne systemy zapisu. Oprogramowanie udostępnia te (pół-)automatyczne funkcje pomocy, wykorzystując techniki interakcji człowiek–komputer, takie jak wyskakujące okienka, odczytywanie tekstu po najechaniu nad odpowiedni fragment kursorem myszy lub śledzenie wzroku. Dzięki temu użytkownik może pozostawać i pracować w oryginalnym dokumencie cyfrowym. Ponieważ oryginalna zawartość stron internetowych nie ulega zmianie, użytkownik może w każdej chwili przełączyć się między wersją spersonalizowaną i oryginalną. „Z oprogramowania może korzystać każdy z ograniczoną umiejętnością czytania i mniejszymi kompetencjami językowymi – osoby z zaburzeniami poznawczymi, osoby starsze lub osoby posługujące się innym językiem ojczystym”, wyjaśnia Peter Heumader, uczestnik projektu Easy Reading. Interfejs użytkownika jest osadzony na stronie internetowej, a narzędzia próbują analizować zdania, wykrywać słowa kluczowe i znajdować symbole pasujące do słów kluczowych. Wyniki pojawiają się na stronie internetowej.

Programiści i użytkownicy końcowi pracują ręka w rękę

Osoby z zaburzeniami poznawczymi najlepiej znają swoje ograniczenia i potrzeby w zakresie dostępności treści cyfrowych. „Dlatego na wszystkich etapach projektu korzystaliśmy z rad takich osób, które pracowały z nami jako równorzędni badacze i kierowały procesem badawczo-rozwojowym »swoich« rozwiązań. Dzięki temu zdołaliśmy uwzględnić wymagania grupy docelowej na każdym etapie rozwoju i to zadecydowało o sukcesie projektu”, podsumowuje Miesenberger. W ramach projektu opracowano także skalowalną platformę w chmurze, która umożliwia zewnętrznym programistom i badaczom rozszerzenie jej o nowe technologie, które pomogłyby osobom o odmiennych potrzebach w lepszym wykorzystaniu i zrozumieniu cyfrowych treści internetowych. Ten szkielet oprogramowania umożliwia użytkownikom pełniejsze udzielanie się w miejscu pracy i samodzielne życie, edukację, dostęp do wiedzy i opieki zdrowotnej czy korzystanie z bankowości. Znaczne zwiększenie zdolności komunikacyjnych i poziomu niezależności osób z upośledzeniem poznawczym sprawiają, że są one teraz w stanie komunikować się na równi z innymi.

Słowa kluczowe

Easy Reading, oprogramowanie, upośledzenie poznawcze, treść cyfrowa, narzędzia programowe, technologia wspomagająca, ramy Easy Reading

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania