Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważone rozwiązania w zakresie ochrony upraw

Nowa wielojęzyczna platforma pomaga zwiększyć gotowość technologiczną gospodarstw w całej Unii Europejskiej do wprowadzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk.

Żywność i zasoby naturalne

Wdrożenie nowych technologii oraz cyfryzacja rolnictwa to główne cele mające pomóc spełnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym niedawno zainicjowanej europejskiej strategii „od pola do stołu” oraz nowej wspólnej polityki rolnej. Rolnicy będą potrzebować odpowiedniego i skutecznego przeszkolenia, aby zyskać stosowną wiedzę i umiejętności pozwalające stawić czoła takim wyzwaniom. Jednakże obecnie stopień przyjęcia nowych technologii jest różny w różnych państwach członkowskich UE i w różnych typach gospodarstw. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu INNOSETA opracowali innowacyjną, autonomiczną sieć tematyczną związaną ze sprzętem do oprysków, szkoleniami i doradztwem (SETA). Ich celem była pomoc w wyeliminowaniu luki pomiędzy dostępnymi ekskluzywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw a codziennymi praktykami rolniczymi stosowanymi w Europie. Przez ostatnie dwa lata badacze z projektu INNOSETA ułatwiali wymianę nowatorskich koncepcji i informacji pomiędzy społecznościami naukowymi, przemysłowymi i rolniczymi, dzięki której możliwe było powszechne przekazywanie informacji na temat istniejących badań i rozwiązań komercyjnych, a także pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów w społeczności rolniczej.

Bezpłatna platforma dostosowana do potrzeb związanych z opryskami

Obecnie platforma INNOSETA, dostępna w siedmiu językach, stała się dobrze rozpoznawalnym instrumentem oferującym interesariuszom praktyczne informacje na temat najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania, proste i użyteczne narzędzia do współpracy, a także angażujące materiały szkoleniowe, szczególnie istotne w przypadku gospodarstw rodzinnych. W tej chwili platforma obejmuje około 300 rozwiązań branżowych, 80 projektów, 400 materiałów szkoleniowych oraz 190 artykułów. Dodatkowo platforma projektu promuje rozwiązania i narzędzia stworzone w ramach innych publicznie i prywatnie finansowanych projektów (większość z nich to projekty unijne) w logicznym i łatwym w użyciu formacie. W połączeniu ze wszystkimi działaniami realizowanymi w ramach projektu przyczynia się to do zwiększenia świadomości na temat konieczności usprawnienia globalnego scenariusza ochrony upraw. „INNOSETA pomaga wypełnić lukę pomiędzy badaniami naukowymi a rolnikami”, opowiada koordynator projektu, Emilio Gil. „Wykorzystując istniejące już narzędzia, twórcy projektu promują wdrożenie nowych technologii, podwyższają poziom edukacyjny zainteresowanych stron oraz ułatwiają wdrażanie unijnych zasad w zakresie bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego stosowania środków ochrony roślin”. Co więcej, platforma może oferować korzyści techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne różnym społecznościom interesariuszy. Partnerzy projektu opracowali już bezpłatną i publiczną bazę danych technologii produktów ochrony roślin oraz materiałów, na której producenci, naukowcy, władze, doradcy oraz użytkownicy końcowi (rolnicy) mogą przesyłać, przechowywać i odnajdywać praktyczne narzędzia na potrzeby swej codziennej pracy.

Globalna popularność wśród zainteresowanych stron

Długoterminowy wpływ projektu jest powiązany z opracowywaniem przyszłych unijnych polityk. Regionalne i międzynarodowe warsztaty i inne już przeprowadzone działania okazały się ważne dla gromadzenia danych, sugestii, problemów i propozycji od wszystkich grup interesariuszy, jak również dla pozyskiwania opinii na temat zalet i wad, napotykanych trudności oraz sugestii dalszych ulepszeń. Wraz z końcem realizacji projektu INNOSETA konsorcjum ciężko pracuje nad wprowadzaniem dalszych aktualizacji i poszerzaniem zakresu treści na platformie. Obejmuje to maksymalne rozszerzenie listy dostępnych sieci SETA (obecnie: ponad 1 000 wpisów) oraz promowanie i rozpowszechnianie platformy na terytorium UE i na całym świecie. Celem partnerów jest również ustanowienie praktycznego i wykonalnego rozwiązania gwarantującego zrównoważony rozwój platformy, dzięki czemu nie stanie się ona przestarzała.

Słowa kluczowe

INNOSETA, ochrona upraw, rolnicy, rolnictwo, sprzęt do oprysków, rodzinne gospodarstwa, edukacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania