Skip to main content
European Commission logo print header

Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Zrównoważone rozwiązania w zakresie ochrony upraw

Nowa wielojęzyczna platforma pomaga zwiększyć gotowość technologiczną gospodarstw w całej Unii Europejskiej do wprowadzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wdrożenie nowych technologii oraz cyfryzacja rolnictwa to główne cele mające pomóc spełnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym niedawno zainicjowanej europejskiej strategii „od pola do stołu” oraz nowej wspólnej polityki rolnej. Rolnicy będą potrzebować odpowiedniego i skutecznego przeszkolenia, aby zyskać stosowną wiedzę i umiejętności pozwalające stawić czoła takim wyzwaniom. Jednakże obecnie stopień przyjęcia nowych technologii jest różny w różnych państwach członkowskich UE i w różnych typach gospodarstw. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu INNOSETA opracowali innowacyjną, autonomiczną sieć tematyczną związaną ze sprzętem do oprysków, szkoleniami i doradztwem (SETA). Ich celem była pomoc w wyeliminowaniu luki pomiędzy dostępnymi ekskluzywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw a codziennymi praktykami rolniczymi stosowanymi w Europie. Przez ostatnie dwa lata badacze z projektu INNOSETA ułatwiali wymianę nowatorskich koncepcji i informacji pomiędzy społecznościami naukowymi, przemysłowymi i rolniczymi, dzięki której możliwe było powszechne przekazywanie informacji na temat istniejących badań i rozwiązań komercyjnych, a także pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów w społeczności rolniczej.

Bezpłatna platforma dostosowana do potrzeb związanych z opryskami

Obecnie platforma INNOSETA, dostępna w siedmiu językach, stała się dobrze rozpoznawalnym instrumentem oferującym interesariuszom praktyczne informacje na temat najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania, proste i użyteczne narzędzia do współpracy, a także angażujące materiały szkoleniowe, szczególnie istotne w przypadku gospodarstw rodzinnych. W tej chwili platforma obejmuje około 300 rozwiązań branżowych, 80 projektów, 400 materiałów szkoleniowych oraz 190 artykułów. Dodatkowo platforma projektu promuje rozwiązania i narzędzia stworzone w ramach innych publicznie i prywatnie finansowanych projektów (większość z nich to projekty unijne) w logicznym i łatwym w użyciu formacie. W połączeniu ze wszystkimi działaniami realizowanymi w ramach projektu przyczynia się to do zwiększenia świadomości na temat konieczności usprawnienia globalnego scenariusza ochrony upraw. „INNOSETA pomaga wypełnić lukę pomiędzy badaniami naukowymi a rolnikami”, opowiada koordynator projektu, Emilio Gil. „Wykorzystując istniejące już narzędzia, twórcy projektu promują wdrożenie nowych technologii, podwyższają poziom edukacyjny zainteresowanych stron oraz ułatwiają wdrażanie unijnych zasad w zakresie bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego stosowania środków ochrony roślin”. Co więcej, platforma może oferować korzyści techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne różnym społecznościom interesariuszy. Partnerzy projektu opracowali już bezpłatną i publiczną bazę danych technologii produktów ochrony roślin oraz materiałów, na której producenci, naukowcy, władze, doradcy oraz użytkownicy końcowi (rolnicy) mogą przesyłać, przechowywać i odnajdywać praktyczne narzędzia na potrzeby swej codziennej pracy.

Globalna popularność wśród zainteresowanych stron

Długoterminowy wpływ projektu jest powiązany z opracowywaniem przyszłych unijnych polityk. Regionalne i międzynarodowe warsztaty i inne już przeprowadzone działania okazały się ważne dla gromadzenia danych, sugestii, problemów i propozycji od wszystkich grup interesariuszy, jak również dla pozyskiwania opinii na temat zalet i wad, napotykanych trudności oraz sugestii dalszych ulepszeń. Wraz z końcem realizacji projektu INNOSETA konsorcjum ciężko pracuje nad wprowadzaniem dalszych aktualizacji i poszerzaniem zakresu treści na platformie. Obejmuje to maksymalne rozszerzenie listy dostępnych sieci SETA (obecnie: ponad 1 000 wpisów) oraz promowanie i rozpowszechnianie platformy na terytorium UE i na całym świecie. Celem partnerów jest również ustanowienie praktycznego i wykonalnego rozwiązania gwarantującego zrównoważony rozwój platformy, dzięki czemu nie stanie się ona przestarzała.

Słowa kluczowe

INNOSETA, ochrona upraw, rolnicy, rolnictwo, sprzęt do oprysków, rodzinne gospodarstwa, edukacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania