European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Pionierzy chemii: dążenie do osiągnięcia w Europie prawdziwie przyjaznej środowisku gospodarki o obiegu zamkniętym

Unia Europejska musi sięgnąć po każdą dostępną w jej arsenale metodę, by osiągnąć postawione sobie ambitne i zakrojone na szeroką skalę cele klimatyczne, szczególnie zaś by osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla przed rokiem 2050. Jedną z tych metod są innowacyjne badania naukowe prowadzone w dziedzinie chemii, których osią jest problem katalizy – procesu polegającego na zwiększeniu szybkości zachodzenia reakcji chemicznej przez dodanie do reagentów związku określanego mianem „katalizatora”. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack staramy się naświetlić 14 projektów finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) uruchomionych na tym polu, które dają nadzieję na istotne przyczynienie się do opracowania procesów przemysłowych, które będą bardziej przyjazne środowisku i lepiej zrównoważone.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Niektóre z procesów pozwalających podtrzymać życie na Ziemi w ogóle nie zachodzą bez obecności katalizatorów. Są wśród nich procesy całkowicie naturalne, takie jak zdolność niektórych organizmów do przekształcania światła słonecznego w energię, ale też procesy przemysłowe będące dziełem człowieka, na przykład produkcja nawozów rolniczych na skalę przemysłową. Reakcje z użyciem katalizatora są podstawą wielu procesów chemicznych w przemyśle, więc wytwarzanie katalizatorów to coraz prężniej rozwijająca się dziedzina. Obecnie w obu tych dziedzinach prowadzi się intensywne badania, aby zapewnić wydajny dostęp do paliw słonecznych, usprawnić technologię ogniw paliwowych i umożliwić produkcję cennych prekursorów przemysłowych z dostępnych powszechnie surowców. Nie dziwi zatem, że ciągły rozwój technologii katalizatorów stanowi klucz do rozwoju rodzaju ludzkiego w przyszłości, szczególnie w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu – największego wyzwania, przed jakim stoi ludzkość w XXI wieku.

Badania i rozwój: kluczowy czynnik w walce o bardziej ekologiczną Europę

Europejski Zielony Ład to ambitny i pełen zaangażowania plan przekształcenia gospodarki i społeczeństwa UE w konstrukty w pełni zrównoważone przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności Europy na poziomie światowym. Aby osiągnąć te cele, sięga się po wszystkie możliwe instrumenty strategiczne i zmienia się te, które tego wymagają. Jednocześnie jednak należy podejmować równie intensywne działania w zakresie rozwoju i promocji badań naukowych oraz rozwoju technologicznego. Założona w 2007 roku ERBN jest istotnym elementem pełnych zaangażowania programów naukowo-badawczych prowadzonych w UE. Przyczynia się ona w znacznym stopniu do ich realizacji, zapewniając finansowanie najbardziej utalentowanym badaczom europejskim, którzy starają się przesunąć granice ludzkiego zrozumienia i wiedzy.

Czerpanie inspiracji z natury

ERBN nie zapewnia finansowania badaniom ze wskazanej wcześniej tematyki, ale wielu z beneficjentów grantów Rady czerpie inspirację do swoich badań z natury i tam szuka wskazówek, jak rozwijać i przedefiniować tradycyjne wektory i zastosowania katalizy. W ten sposób czynnie i w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągania celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Projekty przedstawione w tej broszurze ukazują metody przekształcania znanych od dawna procesów przemysłowych tak, by mogły być wykorzystywane w bardziej przyjazny środowisku i zrównoważony sposób. Koncentrują się one przede wszystkim na działaniach z obszaru elektrochemii, fotochemii i syntezy, lecz dotykają także obszarów przemysłowych. Wiele z zaprezentowanych tu wyników ma ogromne znaczenie dla branż motoryzacyjnej, lotniczej, biorafineryjnej i chemikaliów wysokowartościowych oraz farmacji. W szczególności projekty CARBONFIX, HybridSolarFuels i HyMAP przyczyniły się do opracowania strategii pozwalających wykorzystać CO2 jako surowiec początkowy w procesach wytwarzania paliw oraz innych potrzebnych nam środków chemicznych, co może znacząco pomóc w zmniejszeniu wpływu na środowisko wielu gałęzi przemysłu. Inne projekty, takie jak FANOEC, FOPS-water czy PRODUCE-H2 pozwoliły pokazać, w jaki sposób katalizatory umożliwiają produkcję paliwa wodorowego w różnych warunkach, co może stać się podstawą do produkcji paliw nowej generacji i umożliwić stosowanie paliwa wodorowego w innych zastosowaniach w sposób bardziej skuteczny i opłacalny. Wreszcie projekty takie jak LIGNINFIRST czy CatASus wskazują potencjał, jaki drzemie w eksploatacji niedostatecznie wykorzystywanych zasobów, na przykład waloryzacji surowców występujących w znacznych ilościach, takich jak produkty drzewne, które okazały się być potencjalnymi źródłami tak różnorodnych produktów, jak paliwo do silników odrzutowych czy materiały wyjściowe dla przemysłu farmaceutycznego.

Wyniki w skrócie
Badania podstawowe
W poszukiwaniu początków życia
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Przekształcanie gazów cieplarnianych w wartościowe płynne substancje chemiczne
Zmiana klimatu i środowisko icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Wykorzystanie szkieletów metaloorganicznych do budowy wydajniejszych zastosowań energetycznych
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Technologie przemysłowe
Produkcja czystego wodoru przy użyciu katalizatorów inspirowanych naturą
Technologie przemysłowe icon
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wiadomości
Badania podstawowe
Zrównoważona metoda wytwarzania amin z odpadów rolniczych i leśnych
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Hybrydowe fotoelektrody przyspieszają wytwarzanie paliwa słonecznego
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Czysty wodór – głębsze spojrzenie na lepsze katalizatory
Energia icon

27 Maja 2021

Wiadomości
Badania podstawowe
HY-CAT, projekt poświęcony poszukiwaniu lepszych katalizatorów potrzebnych do rozwoju gospodarki o zamkniętym obiegu CO2
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Badania podstawowe
Struktury metaloorganiczne elektrolizerów poprawiają sprawność zachodzących w nich reakcji chemicznych
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Nowe reakcje katalityczne, które uczynią świat czystszym miejscem
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Wykorzystanie delikatnych z natury katalizatorów do wytwarzania i eksploatacji paliw chemicznych
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Obiecujący nowy katalizator przybliża nas do ekologicznej produkcji wodoru
Energia icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Rozwój wiedzy na temat zrównoważonej biorafinacji
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021

Wyniki w skrócie
Energia
Fotokatalizatory hybrydowe przekształcają CO2 w przyjazne dla środowiska paliwa słoneczne
Energia icon
Badania podstawowe icon

27 Maja 2021