European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disruptive IoT solution for optimising the animal feed supply chain

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentna metoda pomiaru poziomu paszy i usprawnienia powiązanego łańcucha dostaw

Rolnicy muszą znać poziom paszy dla zwierząt magazynowanej w silosach, by zapobiec zakłóceniom w łańcuchu dostaw. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy powstało niedrogie, łatwe w instalacji rozwiązanie tej kwestii.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Ze względu na nieregularne zapotrzebowanie na ich produkty dostawcy pasz dla zwierząt mają trudności z zarządzaniem zaopatrzeniem gospodarstw i jego planowaniem. Jednym z największych wyzwań stojących przed dostawcami jest niedający się kontrolować element łańcucha dostaw, czyli wiedza rolników o posiadanych zapasach i prognozowane na jej podstawie zapotrzebowanie. Większość gospodarzy kontroluje silosy paszowe raz lub dwa razy w tygodniu, ostukując je, by szacunkowo ocenić poziom paszy. Gdy silosy są niemal puste, rolnicy kontaktują się z dostawcami, którzy mają następnie około 24–48 godzin na dowiezienie paszy. W rezultacie dostawcy mogą działać w nieoptymalny sposób, generując dodatkowe koszty dla siebie i rolników. Zespół projektu INSYLO zajął się rozwiązaniem tego problemu, zapewniając dostawcom dostęp do danych, które umożliwią optymalizację dostaw paszy oraz redukcję emisji CO2 z transportu i produkcji, a także przyniosą korzyści zarówno dostawcom, jak i rolnikom. „Celem było opracowanie gotowego do wprowadzenia na rynek czujnika oferującego skalowalny model wdrożenia oraz platformy softwarowej udostępnianej na zasadzie subskrypcji”, mówi Jaume Gelada, koordynator projektu i dyrektor generalny firmy INSYLO Technologies.

Prosta instalacja

Badacze opracowali inteligentną i bardzo tanią metodę monitorowania poziomu paszy we wnętrzu silosów. Proponowane przez nich rozwiązanie opiera się na opatentowanym wolumetrycznym czujniku 3D, który tworzy topograficzną mapę wnętrza zbiornika, by precyzyjnie mierzyć objętość materiału wypełniającego silos. Ponadto monitorowane są także temperatura i wilgotność, by zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i zapobiec zanieczyszczeniu paszy przez grzyby i bakterie. Instalacja urządzenia trwa zaledwie 5 minut. Jest ono stale połączone z internetem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci czujników, która jest dostępna nawet na obszarach poza zasięgiem telefonii komórkowej. Ponadto czujnik nie musi być podłączony do sieci energetycznej, ponieważ jest zasilany z użyciem paneli fotowoltaicznych i zestawu akumulatorów, co czyni go całkowicie samowystarczalnym. Ponieważ czujnik INSYLO jest zupełnie autonomiczny, nie wymaga rozbudowy instalacji elektrycznej w silosie ani przeprowadzania konserwacji.

Natychmiastowe zamawianie uzupełnień

Rozwiązanie INSYLO umożliwia współpracę między rolnikami a dostawcami w ramach platformy chmurowej dostępnej z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie i miejscu. „Analizować można wzorce zużycia, cykle uzupełniania zapasów i przyszłe trendy. Gdy ilość paszy spadnie poniżej ustalonego poziomu, urządzenie INSYLO przesyła komunikat za pośrednictwem smartfona lub poczty elektronicznej, oferując możliwość szybkiego złożenia odpowiedniego zamówienia”, wyjaśnia Gelada. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji po raz pierwszy możliwe jest przewidywanie zapotrzebowania na paszę (a tym samym zamówień) i optymalizowanie tras dostaw. „Gdy rozwiązanie INSYLO zostanie wdrożone przez docelową grupę klientów (dostawców), całkowicie zrewolucjonizuje ono łańcuch dostaw pasz. Do najważniejszych korzyści należy optymalizacja poziomu zapasów surowców, wielkości partii produkcyjnych, tras dostaw i zakupów materiałów. Przełoży się to na oszczędności rzędu nawet 500 EUR na silos rocznie”, wyjaśnia Gelada. Natomiast rolnicy nie będą już musieli wspinać się na szczyt silosu, by sprawdzić poziom paszy, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zawodowego. Zyskają też pewność, że nigdy nie zabraknie im pożywienia dla hodowanych zwierząt. „Nie zapominajmy także o aspekcie środowiskowym. Ponieważ technologia INSYLO pozwala zoptymalizować transport pasz, może przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego powiązanego łańcucha dostaw nawet o 25 %”, podsumowuje Gelada.

Słowa kluczowe

INSYLO, pasza, silos, rolnicy, dostawcy pasz, czujnik 3D, panele fotowoltaiczne, akumulatory, chmura, optymalizacja, monitorowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania