European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Article Category

Article available in the following languages:

Výmena znalostí a techník medzi ekologickými farmami v Európe

Mäsový a mliekarenský priemysel EÚ je v prevažnej miere závislý od dovozu sójových produktov využívaných ako krmivo. Jedinečná informačná databáza pomáha ekologickým farmárom prechádzať na 100 % biokrmivo.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

EÚ každoročne dovezie približne 14 miliónov ton sójových bôbov na krmivo pre sliepky, dobytok a ošípané. To predstavuje osobitnú výzvu pre ekologických producentov, ktorí si želajú zabrániť problémom v oblasti životného prostredia a udržateľnosti súvisiacim so zahraničnou produkciou sóje, ako je odlesňovanie tropických oblastí. V projekte financovanom EÚ s názvom OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) sa skúmali alternatíve zdroje krmiva s vysokým obsahom bielkovín, ktoré Európe pomôžu znížiť závislosť od dovozu bielkovín na krmivo.

Zásadné myšlienky

„Rozširujeme inováciu v celej Európe,“ uvádza projektová koordinátorka Ambra De Simone. „Zameriavame sa na budovanie siete zainteresovaných strán, zhromažďujeme existujúce znalosti a vyzdvihujeme riešenia, ktoré by mohli byť užitočné vo všetkých regiónoch.“ Projekt koordinovala organizácia International Federation of Organic Agriculture Movements – European Union Regional Group (IFOAM Organics Europe) a vytvorilo sa v rámci neho konzorcium 18 partnerov z 12 krajín. Zapojenými partnermi boli spracovatelia krmiva, farmári, výskumné ústavy, univerzity a poradné agentúry. V predchádzajúcom projekte financovanom EÚ s názvom OK-Net Arable vznikli stovky strán podkladových materiálov, ktoré boli sprístupnené farmárom na platforme Organic Farm Knowledge (OFK) a boli v nich identifikované možné riešenia na zvýšenie úrody. „Premostenie s krmivom bolo logickým nadväzujúcim krokom,“ dodáva De Simone. Platforma OFK umožňuje používateľsky ústretový prístup k širokému výberu praktických nástrojov a materiálov vrátane zvukových nahrávok, kníh, správ, letákov, usmernení a videí a podporuje výmenu znalostí medzi farmármi, poľnohospodárskymi poradcami a vedcami. V rámci projektu OK-Net EcoFeed sa platforma rozšírila a zapracovali sa do nej materiály o udržateľnom krmive. „Jednou z hlavných úloh bolo zistiť, čo funguje v jednom regióne, a nejako to prispôsobiť, aby to fungovalo aj v inom regióne,“ vysvetľuje De Simone. „Najskôr sa zhromaždili všetky existujúce systémy. Potom výskumníci preskúmali tie, ktoré by mohli byť uplatnené v iných oblastiach.“

Prísun návrhov

V projekte sa uskutočnilo 18 poľných pokusov s alternatívnymi krmivami, do ktorých bolo zahrnutých vyše 9 000 sliepok a 1 000 ošípaných. „Veľkým problémom ekologického poľnohospodárstva je dostupnosť bielkovín,“ dodáva De Simone. „Väčšina krmiva je odvodená od sóje a nie je udržateľná ani ekologická. Snažili sme sa hľadať alternatívne zdroje bielkovín.“ Jednou z nich bol ľaničník siaty (Camelina sativa), olejnatá plodina príbuzná ľanu, ktorú skúmali výskumníci zo združenia Associazione Italiana per l‘Agricoltura Biologica (AIAB) (webové sídlo v taliančine). Španielske združenie Ecovalia (webové sídlo v španielčine) využilo pivovarské kvasnice bohaté na bielkoviny ako doplnok krmiva pre ošípané. Konzorcium vyvinulo aj nástroj plánovania prídelov v podobe aplikácie založenej na Exceli, ktorá farmárom umožňuje vypočítať vlastné krmivové požiadavky podľa plemena zvierat, ktoré majú, ich rastovej fázy a druhu krmiva, ktoré používajú. „Ide o jediný bezplatný softvér, ktorý primerane napĺňa potreby ekologických podnikov živočíšnej produkcie,“ uvádza De Simone. „Výpočty sú nezávislé od krmivového priemyslu a sú prispôsobené konkrétnym podmienkam ekologického poľnohospodárstva.“ Skupina teraz hľadá dodatočné finančné krytie na ďalší rozvoj a údržbu platformy OFK, ktorá obsahuje podrobnosti o viac než 2 000 poľnohospodárskych riešeniach. „Začalo sa to plodinami pestovanými na ornej pôde a krmivom, no pribudnú mnohé ďalšie projekty,“ konštatuje De Simone. „Našou ambíciou je stať sa vedúcou platformou EÚ na výmenu znalostí o ekologickom poľnohospodárstve.“

Keywords

OK-Net EcoFeed, sójové bôby, olejnaté semeno, bielkoviny, krmivo, sliepky, dobytok, ošípané, bio, ekologický, farma, znalosti, platforma

Discover other articles in the same domain of application