Skip to main content

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Article Category

Article available in the folowing languages:

Výmena znalostí a techník medzi ekologickými farmami v Európe

Mäsový a mliekarenský priemysel EÚ je v prevažnej miere závislý od dovozu sójových produktov využívaných ako krmivo. Jedinečná informačná databáza pomáha ekologickým farmárom prechádzať na 100 % biokrmivo.

Food and Natural Resources

EÚ každoročne dovezie približne 14 miliónov ton sójových bôbov na krmivo pre sliepky, dobytok a ošípané. To predstavuje osobitnú výzvu pre ekologických producentov, ktorí si želajú zabrániť problémom v oblasti životného prostredia a udržateľnosti súvisiacim so zahraničnou produkciou sóje, ako je odlesňovanie tropických oblastí. V projekte financovanom EÚ s názvom OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) sa skúmali alternatíve zdroje krmiva s vysokým obsahom bielkovín, ktoré Európe pomôžu znížiť závislosť od dovozu bielkovín na krmivo.

Zásadné myšlienky

„Rozširujeme inováciu v celej Európe,“ uvádza projektová koordinátorka Ambra De Simone. „Zameriavame sa na budovanie siete zainteresovaných strán, zhromažďujeme existujúce znalosti a vyzdvihujeme riešenia, ktoré by mohli byť užitočné vo všetkých regiónoch.“ Projekt koordinovala organizácia International Federation of Organic Agriculture Movements – European Union Regional Group (IFOAM Organics Europe) a vytvorilo sa v rámci neho konzorcium 18 partnerov z 12 krajín. Zapojenými partnermi boli spracovatelia krmiva, farmári, výskumné ústavy, univerzity a poradné agentúry. V predchádzajúcom projekte financovanom EÚ s názvom OK-Net Arable vznikli stovky strán podkladových materiálov, ktoré boli sprístupnené farmárom na platforme Organic Farm Knowledge (OFK) a boli v nich identifikované možné riešenia na zvýšenie úrody. „Premostenie s krmivom bolo logickým nadväzujúcim krokom,“ dodáva De Simone. Platforma OFK umožňuje používateľsky ústretový prístup k širokému výberu praktických nástrojov a materiálov vrátane zvukových nahrávok, kníh, správ, letákov, usmernení a videí a podporuje výmenu znalostí medzi farmármi, poľnohospodárskymi poradcami a vedcami. V rámci projektu OK-Net EcoFeed sa platforma rozšírila a zapracovali sa do nej materiály o udržateľnom krmive. „Jednou z hlavných úloh bolo zistiť, čo funguje v jednom regióne, a nejako to prispôsobiť, aby to fungovalo aj v inom regióne,“ vysvetľuje De Simone. „Najskôr sa zhromaždili všetky existujúce systémy. Potom výskumníci preskúmali tie, ktoré by mohli byť uplatnené v iných oblastiach.“

Prísun návrhov

V projekte sa uskutočnilo 18 poľných pokusov s alternatívnymi krmivami, do ktorých bolo zahrnutých vyše 9 000 sliepok a 1 000 ošípaných. „Veľkým problémom ekologického poľnohospodárstva je dostupnosť bielkovín,“ dodáva De Simone. „Väčšina krmiva je odvodená od sóje a nie je udržateľná ani ekologická. Snažili sme sa hľadať alternatívne zdroje bielkovín.“ Jednou z nich bol ľaničník siaty (Camelina sativa), olejnatá plodina príbuzná ľanu, ktorú skúmali výskumníci zo združenia Associazione Italiana per l‘Agricoltura Biologica (AIAB) (webové sídlo v taliančine). Španielske združenie Ecovalia (webové sídlo v španielčine) využilo pivovarské kvasnice bohaté na bielkoviny ako doplnok krmiva pre ošípané. Konzorcium vyvinulo aj nástroj plánovania prídelov v podobe aplikácie založenej na Exceli, ktorá farmárom umožňuje vypočítať vlastné krmivové požiadavky podľa plemena zvierat, ktoré majú, ich rastovej fázy a druhu krmiva, ktoré používajú. „Ide o jediný bezplatný softvér, ktorý primerane napĺňa potreby ekologických podnikov živočíšnej produkcie,“ uvádza De Simone. „Výpočty sú nezávislé od krmivového priemyslu a sú prispôsobené konkrétnym podmienkam ekologického poľnohospodárstva.“ Skupina teraz hľadá dodatočné finančné krytie na ďalší rozvoj a údržbu platformy OFK, ktorá obsahuje podrobnosti o viac než 2 000 poľnohospodárskych riešeniach. „Začalo sa to plodinami pestovanými na ornej pôde a krmivom, no pribudnú mnohé ďalšie projekty,“ konštatuje De Simone. „Našou ambíciou je stať sa vedúcou platformou EÚ na výmenu znalostí o ekologickom poľnohospodárstve.“

Keywords

OK-Net EcoFeed, sójové bôby, olejnaté semeno, bielkoviny, krmivo, sliepky, dobytok, ošípané, bio, ekologický, farma, znalosti, platforma

Discover other articles in the same domain of application

Policy making and guidelines
Digital Economy
Food and Natural Resources
Security

8 June 2021

Policy making and guidelines
Climate Change and Environment
Food and Natural Resources

5 June 2021

Policy making and guidelines
Climate Change and Environment
Food and Natural Resources
Health

24 April 2020