European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Cvičný model na urýchlenie komunitnej vedy

Inovatívny program odbornej prípravy a mentorstva posilnil 16 iniciatív v oblasti občianskej vedy v celej Európe a poskytol organizátorom lekcie, ako podporovať tieto typy projektov.

Society icon Society

Občianska veda je tu už veľmi dlho. „Mnohí ľudia žijúci pred niekoľkými storočiami, ktorých by sme dnes nazvali vedcami, nemali formálnu odbornú prípravu v oblastiach, v ktorých robili výskum,“ vysvetľuje koordinátorka projektu ACTION (Participatory science toolkit against pollution) Elena Simperl z Kings College London, Spojené kráľovstvo. „Jednoducho ich to zaujímalo, boli zvedaví a mali prostriedky na to, aby sa sami učili a experimentovali.“ Kľúčová vec, ktorá sa zmenila, poznamenáva Elena Simperl, je technológia. Digitálny svet dramaticky zvýšil schopnosť občanov prispievať k vedeckému úsiliu, napríklad zaznamenávaním a nahrávaním zistení do smartfónov. Môže to zahŕňať monitorovanie kvality ovzdušia alebo vyhľadávanie konkrétnych astronomických javov na satelitných snímkach. „Ako počítačová vedkyňa som sa vždy zaujímala o to, ako možno technológiu využiť na oslovenie ľudí a oboznamovanie s vedou,“ hovorí Elena Simperl. „Začala som si však uvedomovať, že pre taký druh technologickej podpory, ktorú občianske vedecké projekty potrebujú, neexistuje univerzálne riešenie. Existuje spektrum potrieb.“

Urýchlenie občianskej vedy

Trojročný projekt ACTION financovaný EÚ sa snažil aplikovať koncepciu cvičenia – intenzívny šesťmesačný program interdisciplinárnej podpory obľúbený u podnikateľských alebo technologických komunít – na iniciatívy občianskej vedy. Z celej Európy bolo vybraných asi 16 iniciatív, z ktorých každá bola zameraná na určitý druh znečistenia vrátane svetla, pôdy, vody, hluku a ovzdušia. Aby projekt ACTION ponúkal možnosť účasti na jeho programe širokému spektru zainteresovaných strán, vznikli v rámci neho dve vysoko konkurenčné otvorené výzvy na iniciatívy malého rozsahu, v dôsledku čoho sa financovanie Komisie rozdelilo na tie vybrané. Srdcom projektu bol ACTION Accelerator, prispôsobený program vyvinutý partnermi projektu s cieľom poskytnúť každej vybranej iniciatíve financovanie, odbornú prípravu, mentorstvo a prístup k digitálnym nástrojom. „Zároveň sme sa od nich chceli dozvedieť, ako môžu digitálne technológie najlepšie podporiť tento typ práce, najmä, ako podporiť spoluprácu a iniciatívy kolektívnej inteligencie s dobrovoľníkmi, vedcami a miestnymi spoločenstvami,“ dodáva Elena Simperl. Accelerator dokázal pomáhať projektom rôznymi spôsobmi. Iniciatíva Street Spectra sa napríklad snažila zmapovať a charakterizovať zdroje verejného osvetlenia po celom svete. Astrofyzici potom mohli tieto údaje použiť na to, aby zistili viac o vplyve mestského pouličného osvetlenia na životné prostredie. ACTION Accelerator dokázal vyriešiť technické problémy, zdôrazniť potrebu dosiahnuť väčší rozsah údajov a zvýšiť povedomie o potenciálnych problémoch s ochranou osobných údajov, ako je riziko, že dobrovoľníci môžu pri nahrávaní údajov neúmyselne odoslať informácie o svojej polohe alebo pohybe. „Toto je len jeden príklad, ako sme pracovali na podpore iniciatív,“ hovorí Elena Simperl. „Rôzne iniciatívy si vyžadovali rôzne typy zapojenia.“ Medzi ďalšie projekty podporované ACTION Accelerator patrí taliansky experiment na meranie schopnosti stromov absorbovať znečistenie ovzdušia, pričom občania zbierajú údaje z inovatívnych senzorov umiestnených v okolí mestských lesov. V Portugalsku sa uskutočnilo mapovanie používania pesticídov a hnojív v domácom poľnohospodárstve a záhradkárstve. Na všetkých 16 iniciatívach sa zúčastnilo približne 1 200 občianskych dobrovoľníkov, ktorí predložili takmer 245 000 fotografií a 7 600 zvukových súborov.

Využitie sily ľudí

Zistenia projektu sú uvedené vo voľne dostupnom súbore nástrojov občianskej vedy, ktorý má pomôcť akademickej obci navrhovať a realizovať projekty občianskej vedy, pri ktorých sa najlepšie využívajú dostupné technológie. Elena Simperl by tiež rada videla viac výskumnej práce zameranej na používanie digitálnych nástrojov s cieľom rozšíriť projekty občianskej vedy a vyškoliť viac tímov občianskej vedy. „Viem, že existujú tisíce iniciatív, ktoré by z toho mohli mať úžitok,“ uzatvára.

Keywords

ACTION, občania, výcvik, znečistenie, svetlo, smartfón, astrofyzika

Discover other articles in the same domain of application