European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Circular Economy Business Models for innovative hybrid and electric mobility through advanced reuse and remanufacturing technologies and services

Article Category

Article available in the following languages:

Obieg zamknięty w sektorze pojazdów hybrydowych i elektrycznych

W związku z postępującą elektryfikacją pojazdów zespół finansowanego przez UE projektu opracował nowatorskie rozwiązania, które wspomogą wdrażanie w przemyśle samochodowym podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Przemysł motoryzacyjny stanowi istotną część unijnej gospodarki, zatrudniając około 13,8 mln osób. W tej chwili w sektorze tym zachodzi fundamentalna transformacja związana z wypieraniem pojazdów napędzanych paliwem przez pojazdy elektryczne (EV) i hybrydowe. Oznacza to, że w przyszłości konieczny będzie demontaż ogromnej liczby pojazdów EV, które zostaną wycofane z eksploatacji. Ponieważ w pojazdach tych stosuje się nowatorskie technologie, a obecnie nie ma jeszcze wyspecjalizowanych łańcuchów obiegu produktów, będzie to poważne wyzwanie dla Europy. Aby rozwiązać ten problem, zespół finansowanego przez UE projektu CarE-Service opracował rozwiązania i modele biznesowe, które pozwolą ustanowić nowe łańcuchy wartości powiązane z ponownym użyciem, regeneracją i recyklingiem istotnych elementów pojazdów EV (akumulatorów, części metalowych i technopolimerowych), a także nowymi usługami w zakresie mobilności. „Przygotowaliśmy także wskazówki dotyczące zmian przepisów i norm, które mają propagować nowe modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym. Ponadto wspieraliśmy proces tworzenia polityki sprzyjającej wdrażaniu zasad gospodarki obiegowej w sektorze pojazdów EV, by pomóc wykorzystać strategiczną szansę na rozwój Europy”, wyjaśnia Giacomo Copani, koordynator projektu.

Nowe technologie i usługi wspierające

Jednym z rozwiązań technicznych opracowanych w ramach projektu CarE-Service jest system robotyczny przeznaczony do demontażu akumulatorów. „Zważywszy na złożoność tej operacji, różnorodność stosowanych akumulatorów i względy bezpieczeństwa, jest to niezwykle newralgiczny proces. Obecnie jest on przeprowadzany ręcznie w kilku certyfikowanych firmach w Europie”, mówi Copani. System robotyczny przystosowano do przewozu w ciężarówce, aby udostępnić tę technologię w postaci usługi. W ten sposób będą z niej mogły korzystać zakłady demontażu, których nie stać na duże inwestycje w sprzęt do obsługi pojazdów wycofanych z eksploatacji. Opracowano także zestaw technologii służących do testowania i charakteryzowania, który pozwala badać i obiektywnie mierzyć geometryczne, mechaniczne i materiałowe parametry różnorodnych części tuż po ich demontażu. „Technologie te wykorzystano w testującym, przenośnym »inteligentnym module demontażowym«, dzięki któremu zakłady demontażu mogą przeprowadzać na miejscu zaawansowane testy części usuwanych z pojazdów, a klienci odkupujący te elementy na potrzeby recyklingu, regeneracji lub ponownego użycia mają gwarancję, że spełniają one odpowiednie parametry”, dodaje Copani. Zespół projektu opracował także platformę ICT, która ma umożliwić przedsiębiorstwom z sektora pojazdów EV tworzenie łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym. Opisując tę platformę, Copani mówi: „Łączy ona wszystkie podmioty stanowiące część zamkniętego łańcucha – producentów oryginalnego sprzętu, zakłady demontażu, recyklingu i regeneracji, dostawców usług logistycznych, użytkowników wtórnych itd. – tworząc skoordynowaną społeczność, w której »certyfikowane« części są zarządzane i sprzedawane w oparciu o rygorystyczne kryteria i normy jakości”. Informacje o innych technologiach i nowych usługach w zakresie mobilności można znaleźć w witrynie internetowej projektu CarE-Service.

Dalsze prace

„W ramach projektu zademonstrowaliśmy efektywny, innowacyjny i zrównoważony system obiegu zamkniętego na potrzeby pojazdów EV. Bazuje on na integracji nowych technologii obróbki większości newralgicznych elementów takich pojazdów oraz na nowatorskich modelach biznesowych bazujących na obiegu zamkniętym”, podkreśla Copani. W oparciu o własne szacunki zespół projektu CarE-Service oczekuje, że w ciągu kolejnych 10 lat platforma/sieć CarE-Service pozwoli przetworzyć 8 % pojazdów EV wycofywanych z eksploatacji. Pomoże to tworzyć nowe miejsca pracy oraz chronić środowisko. „Partnerzy projektu zamierzają nadal rozwijać strategię wykorzystania, którą opracowano w ramach projektu. Planują także prowadzić badania i tworzyć innowacje, by uzupełniać wszelkie luki i zagwarantować, że ich praca przyniesie w przyszłości wymierne wyniki w skali przemysłowej”, dodaje na koniec Copani.

Słowa kluczowe

CarE-Service, EV, gospodarka o obiegu zamkniętym, modele biznesowe, pojazd elektryczny, przemysł motoryzacyjny, regeneracja, recykling, akumulatory, technopolimery

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania