Skip to main content
European Commission logo print header

Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles

Article Category

Article available in the following languages:

Ocena wpływu samojezdnych pojazdów na społeczeństwo za pomocą nowego narzędzia wspierania polityki

Połączone i autonomiczne pojazdy będą miały znaczny wpływ na mobilność, bezpieczeństwo, środowisko i ogół społeczeństwa. Naukowcy, których prace są finansowane ze środków UE, opracowali ramy oceny umożliwiające prognozowanie tych skutków.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ciągu najbliższej dekady połączonych i autonomicznych pojazdów prawdopodobnie będzie tylko przybywać. Automatyzacja tego typu może mieć znaczny wpływ na miasta i władze. Jak ta zaawansowana technologia wpłynie na społeczeństwo? W jaki sposób autonomiczne pojazdy przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a także do zmniejszenia natężenia ruchu? Które technologie z dziedziny mobilności w największym stopniu przyczynią się do tworzenia wartości? Aby odpowiedzieć na te pytania, w ramach finansowanego ze środków UE projektu Levitate opracowano internetowe, ogólnodostępne narzędzie wspierania polityki służące do oceny społecznych skutków wprowadzenia pojazdów zautomatyzowanych. „Zaawansowane systemy mobilności nie są jeszcze powszechne, więc brakuje danych i wiedzy z tej dziedziny. Niektóre technologie oraz koncepcje mobilności mogą być całkowicie przełomowe i wymagają zmiany sposobu myślenia. Dlatego nie można przewidzieć ich wpływu na podstawie historycznych wzorców”, mówi Andrew Morris, koordynator projektu. „Ponadto szacunki dotyczące przyszłych skutków mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych (ang. cooperative, connected and automated mobility, CCAM) mogą być oparte na podejściach prognostycznych, ale nadal nie jest jasne, jakie metodologie powinniśmy stosować”.

Obsługa narzędzi i ich części składowe

Nowatorskie, praktyczne i przyjazne dla użytkownika narzędzie wspierające politykę stworzone w ramach projektu Levitate umożliwia decydentom politycznym zarządzanie płynnym wprowadzaniem połączonych i autonomicznych pojazdów, maksymalizację korzyści związanych z CCAM oraz wykorzystanie technologii do osiągnięcia celów społecznych. Narzędzie składa się z modułu wiedzy (komponentu statycznego) i modułu estymatora (komponentu dynamicznego). Moduł wiedzy jest statycznym repozytorium zawierającym dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów narzędzia wspierającego politykę, wyników z różnych studiów przypadków interwencji i literatury powiązanej z wytycznymi CCAM. Moduł estymatora może służyć do przewidywania skutków społecznych na podstawie określonych informacji i umożliwia przeprowadzanie analiz porównawczych. Dostarcza danych ilościowych na temat oczekiwanego wpływu CCAM i powiązanych polityk oraz może być też stosowany do prognozowania skutków społecznych poprzez przyjęcie przyszłych szacunków jako podstaw dla obecnego wyboru polityki. Ponadto generuje on analizy kosztów i korzyści z interwencji CCAM.

Potencjalny wpływ

„Nowo opracowane narzędzie i wyniki projektu posłużą jako nowe, cenne źródło informacji dla gmin, władz regionalnych i rządów krajowych, które chcą przygotować się na upowszechnienie połączonych i autonomicznych pojazdów oraz określić najskuteczniejsze środki do osiągnięcia szeroko pojętych celów społecznych. Władze te będą potrzebowały nowego, opartego na dowodach podejścia, by opracowywać nowe przepisy”, wyjaśnia Morris. „Czas realizacji planów zrównoważonej mobilności miejskiej wynosi zazwyczaj 15 lat, czyli porównywalnie z zakładanymi ramami czasowymi wprowadzenia technologii i usług CCAM. Wyniki projektu Levitate i nowe interaktywne narzędzie wspierające politykę pomogą władzom miast w opracowywaniu długoterminowych strategii, zapewniając, że w scenariuszach, opartych na aktualnej wiedzy na temat interwencji związanych z CCAM, zostaną uwzględnione najodpowiedniejsze cele”, dodaje Morris. Zespół projektu rozpoczął już promocję narzędzia wspierającego politykę wśród miast, które są członkami grupy referencyjnej interesariuszy. Po zakończeniu projektu podzielą się oni wynikami z większą liczbą miast i interesariuszy z branży, aby pomóc im w ocenie wpływu zautomatyzowanej mobilności, zaprojektowaniu infrastruktury transportowej oraz dostosowaniu przepisów.

Słowa kluczowe

Levitate, narzędzie wspierające politykę, CCAM, połączone i autonomiczne pojazdy, miasta, wpływ społeczny, mobilność pojazdów połączonych i zautomatyzowanych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania