Skip to main content
European Commission logo print header

Recycling technology to introduce rubber from End-of-Life Tyres into production lines as virgin rubbers substitute

Article Category

Article available in the following languages:

Uzyskanie pełnego recyklingu gumy

Jak najlepsze wykorzystanie zużytej gumy jest w dzisiejszych czasach kluczowym zadaniem recyklingu. Finansowany ze środków UE projekt pomaga w efektywnym ponownym wykorzystaniu zużytych opon w przemyśle gumowym.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, zużyte opony wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Po zbiórce opon poprzez różne systemy trafiają one do upoważnionych podmiotów, które dzielą je na poszczególne elementy składowe, takie jak stal, guma i inne polimery. Guma, która została poddana procesowi wulkanizacji, traci swoje właściwości termoplastyczne, nie może więc zostać przetopiona i ponownie wykorzystana w roli surowca. Ponowne wykorzystanie starych opon jako materiału wypełniającego w projektach budowlanych, wypełniaczy na boiskach sportowych, paliwa w elektrowniach lub przetworzenie ich na produkty wtórne nie pozwala na wykorzystanie całości pochodzącej z nich gumy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu VALUE-RUBBER próbowano pójść o krok dalej w sposobie ponownego wykorzystania gumy i udało się uzyskać produkt gotowy do ponownego użycia w wielu wyrobach przemysłu gumowego.

O krok od zastąpienia gumy pierwotnej

Zespół projektu VALUE-RUBBER zastosował pomysłowe połączenie technologii mikrofalowej z klasycznym wytłaczaniem w celu uzyskania wysokiej jakości zdewulkanizowanej gumy. „Tę zdewulkanizowaną gumę można poddać ponownej wulkanizacji w celu produkcji nowych części, takich jak uszczelki, profile, zderzaki, podeszwy butów i inne”, wyjaśnia koordynator projektu Alejandro Arribas Agüero. „Dzięki temu zyskujemy większą niezależność od źródeł surowców spoza Europy”. W pewnych zastosowaniach ta innowacyjna technologia może całkowicie zastąpić gumy pierwotne w konwencjonalnych procesach produkcyjnych. W rzeczy samej, partnerzy przemysłowi projektu wykazali już potencjał produktu VALUE-RUBBER w sektorze kolejowym i przemyśle obuwniczym.

Zmagania z wyzwaniami procesu wulkanizacji gumy

Wieloetapowy proces, jakim jest wulkanizacja, wiąże się z rozwiązywaniem różnorodnych, następujących po sobie problemów. Z technicznego punktu widzenia największym problemem w ramach projektu było dokładne dobranie odpowiedniej ilości energii do rozerwania wiązań węgiel–siarka w procesie wulkanizacji, bez rozrywania wiązań węgiel–guma. Na rozwiązanie tego problemu pozwoliła modyfikacja konstrukcji generatora mikrofalowego oraz testy i korekty wykonane przez zespół projektu VALUE-RUBBER. Kolejną kwestią, którą trzeba było się zająć, było odprowadzanie ciepła z gumy po poddaniu jej działaniu mikrofal. Aby zapobiec degradacji gumy, trzeba było zastosować dodatkowy system chłodzenia, którego uprzednio nie przewidziano.

Zrównoważony recykling gumy gwarantem lepszej przyszłości

Projekt VALUE-RUBBER przyniesie korzyści małym i średnim firmom, które zyskają dostęp do nowego źródła surowców w rozsądnej cenie. „Co najważniejsze, na tym rozwiązaniu skorzysta głównie środowisko, ponieważ położy ono kres gromadzeniu opon na kontrolowanych składowiskach”, podkreśla Arribas Agüero. „Ponadto na projekcie VALUE-RUBBER w dużym stopniu skorzysta również społeczeństwo, ponieważ może on przyczynić się do powstania wielu miejsc pracy związanych z przemysłem gumowym”. Jeśli chodzi o kolejne kroki, zespół projektu prowadził z kierownikami ELT rozmowy na temat usprawnienia obróbki wstępnej, tak aby opony do procesu dewulkanizacji dostarczane były w optymalnym stanie. Opracowano rozsądne plany skalowania i plany biznesowe o wysokim stopniu wykonalności. „Obecnie szukamy inwestora chętnego do budowy zakładu przemysłowego zdolnego do przetwarzania co najmniej 20 ton na godzinę”, mówi Arribas Agüero. W międzyczasie partnerzy projektu kontynuują współpracę i udoskonalają technologię VALUE-RUBBER.

Słowa kluczowe

VALUE-RUBBER, guma, opony, wulkanizacja, ELT, guma z recyklingu, dewulkanizacja, recykling gumy, zużyte opony

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania