European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MAtchmaking Restoration, Ecology and Aquaculture

Article Category

Article available in the following languages:

Rewitalizacja hodowli ostryg wspiera zrównoważony rozwój wybrzeży

Hodowla ostryg wzdłuż wybrzeża Adriatyku okazuje się mieć ogromny potencjał w zakresie budowy zrównoważonego i dobrze prosperującego ekosystemu przybrzeżnego.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Akwakultura małży, zwana również hodowlą skorupiaków, oznacza hodowanie i zbiór małży, takich jak ostrygi, omułki, małże wenus opalona i przegrzebki, w środowiskach wodnych. Jest to ważny sektor akwakultury i obiecujące podejście do zrównoważonej produkcji owoców morza, ponieważ rozwiązuje problem przełowienia i rosnącego zapotrzebowania ludności na białko. Konieczne jest jednak rozwiązanie pewnych problemów środowiskowych dotyczących akwakultury małży.

Rekultywacyjna akwakultura ostryg jadalnych

Projekt MAREA, realizowany przy wsparciu programu działań „Maria Skłodowska-Curie”, zakłada odtworzenie populacji rodzimych ostryg w oparciu o akwakulturę małży. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ponowne wprowadzenie rodzimych kolonii ostryg z gatunku Ostrea edulis obok istniejących miejsc hodowli omułków. „Naszym głównym celem było osiągnięcie zysków ekonomicznych przy jednoczesnym zachowaniu integralności kolonii i jej cennych usług ekosystemowych”, podkreśla główny badacz z projektu, Roberto Pastres. W pierwszej kolejności naukowcy ocenili obecny stan akwakultury regeneracyjnej i możliwości hodowli rodzimych ostryg w aktualnych warunkach, biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe i jakość wody. Szczególny nacisk położono na stworzenie w pełni lokalnego łańcucha hodowlanego poprzez optymalizację wszystkich etapów hodowli ostryg, od produkcji w wylęgarni po zbiory. Ponadto naukowcy przeanalizowali ilościowo usługi ekosystemowe związane z tym podejściem, kładąc szczególny nacisk na ocenę strumieni dwutlenku węgla i wpływu na różnorodność biologiczną. Badanie to dostarczy cennych informacji na temat pozytywnego wpływu hodowli na środowisko. „Zaangażowanie rolników i obywateli umożliwi stworzenie zrównoważonego łańcucha dostaw, który będzie odpowiadał na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie siły roboczej i ich aspiracje”, podkreśla Camilla Bertolini, stypendystka programu MSCA.

Określanie miejsc ustawienia systemów zbierających na podstawie danych satelitarnych

Przeprowadzone badanie pokazuje, że ostrygi jadalne mogą rosnąć i rozmnażać się w obecnych warunkach w ośrodku pilotażowym Laguny Weneckiej. Zespół rozmieścił systemy zbierające strategicznie w różnych lokalizacjach, aby zapewnić larwom ostryg odpowiednią powierzchnię do przyczepienia się w środowisku wodnym. Dalsze badania wpływu położenia systemu zbierającego na wzrost ostryg pozwolą udoskonalić wytyczne dotyczące akwakultury regeneracyjnej. Ponadto naukowcy obserwowali rozmnażające się dorosłe osobniki przez większą część roku i stworzyli model, który wykorzystuje dane satelitarne do przewidywania na podstawie czasu rojenia miejsc osiadania larw. Taka metoda modelowania może posłużyć do ekstrapolacji wyników badania na inne regiony. Co więcej, można ją wykorzystać do ilościowego określenia strumieni dwutlenku węgla związanych ze wzrostem skorupiaków, a tym samym do lepszego zrozumienia roli zwapnienia muszli w budżecie węglowym hodowli.

Podnoszenie świadomości na temat roli ostryg

Uczestnikom projektu udało się osiągnąć ważny kamień milowy polegający na podniesieniu świadomości rolników i konsumentów na temat potencjalnej roli rodzimych ostryg w lokalnej gospodarce. Ma to kluczowe znaczenie dla zachęcania do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów. Zespół napisał również książkę dla dzieci objaśniającą fascynujący cykl życia ostryg, który rozpoczyna się od fazy planktonu poszukującego odpowiedniego podłoża do przyczepienia się. Zespół projektu MAREA nawiązał także kontakty z międzynarodowymi partnerami, w tym z grupą Native Oyster Restoration Alliance, i zidentyfikował lokalnych partnerów zainteresowanych rozwojem akwakultury ostryg i jej rewitalizacją. Wszystkie te działania przeprowadzone w ramach projektu MAREA przyczynią się do poprawy funkcjonowania ekosystemu przybrzeżnego.

Słowa kluczowe

MAREA, akwakultura, omułek, akwakultura regeneracyjna, ostryga jadalna, hodowla ostryg, ekosystem przybrzeżny, Ostrea edulis

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania