European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science

Article Category

Article available in the following languages:

Łączenie zajęć z przedmiotów ścisłych ze światem rzeczywistym

Finansowany ze środków UE projekt CONNECT zapewnia uczniom praktyczne zajęcia, dzięki którym mogą przyglądać się codziennemu życiu przez pryzmat nauki.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Przyjęcie otwartego nauczania w edukacji formalnej i uczynienie go bardziej dostępnym jest skutecznym sposobem motywowania i zachęcania młodych ludzi do kariery naukowej oraz rozwijania pozytywnego nastawienia do pracy w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM). Stanowi to jednak wyzwanie dla uczniów, których zainteresowanie jest ograniczone z różnych powodów, takich jak brak wzorców do naśladowania i niewielkie możliwości uczestniczenia w nauce poza klasą.

Nauka w działaniu

Aby rozwiązać ten problem, w projekcie CONNECT zastosowano tak zwane podejście CARE-KNOW-DO. Ostatecznym celem jest zapewnienie uczniom większych możliwości w programach szkolnych, aby „obchodziły” (care) ich kwestie społeczne związane z nauką i aby chcieli „wiedzieć” (know) więcej na ten temat. I ostatecznie „robić” (do) coś, podejmując działania. „Zachęcaliśmy uczniów do identyfikowania rzeczywistych problemów, które ich interesują i używania wiedzy naukowej do ich wspólnego rozwiązywania” — mówi Georgios Kolionis, koordynator projektu CONNECT, kierownik projektu badawczego w EXUS, firmie zajmującej się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw z siedzibą w Grecji. „Obejmowało to integrację projektów z istniejącymi programami nauczania przedmiotów ścisłych oraz angażowanie rodzin, uniwersytetów i przedsiębiorstw w partycypacyjne działania naukowe”.

Budowanie kapitału naukowego

Projekt CONNECT skupił się na około 30 000 uczniów w Grecji, Hiszpanii, Rumunii i Wielkiej Brytanii, a także w Brazylii. Wzięło w nim udział ponad 1000 nauczycieli i ponad 100 szkół. Prawie 17 000 uczniów ukończyło wszystkie otwarte zajęcia szkolne i procedury oceny. W szczególności uczniowie i specjaliści STEM omawiali i rozwiązywali rzeczywiste problemy obejmujące scenariusze związane z sześcioma obszarami: zdrowie i żywność; technologie; energia; środowisko; nauka-społeczeństwo oraz i zmiany klimatu. Korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych z pomocą nauczycieli, uczniowie otrzymali następnie wsparcie od specjalistów STEM i członków rodziny w celu realizacji praktycznych rozwiązań. Takie działania będą miały pozytywny wpływ na samych uczniów, ich społeczności i całe społeczeństwo. Na przykład, aby poznać problemy związane z zanieczyszczeniem plastikiem, ponad 6000 uczniów zebrało plastikowe odpady ze swojego otoczenia i opisało je. Działanie to zostało wzbogacone o wywiad z Richardem Thompsonem, jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, który jako pierwszy użył terminu mikroplastik.

Nauka otwarta, dostępna i angażująca

Platforma umożliwiła nauczycielom i specjalistom STEM współpracę przy tworzeniu projektów naukowych. Dostępne są także inne cenne zasoby. To głównie najlepsze praktyki obejmujące bezpośrednie i zdalne narzędzia edukacyjne oraz filmy z informacjami o projekcie i samouczkami, a także prace wykonane ze szkołami i uczniami. W połowie 2023 r. opublikowano książkę z zasadami, praktykami i narzędziami mającymi na celu zwiększenie pewności siebie uczniów w korzystaniu z nauk ścisłych w życiu i karierze zawodowej. Aby zapewnić większą skalowalność rozwiązań, projekt CONNECT zainicjował Deklarację Otwartego Szkolnictwa (OSD) w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia, celów, metodologii i przydatności otwartego szkolnictwa. Składa się ona z 12 globalnych zasad, 14 zaleceń i 40 działań. Deklaracja OSD została zaprezentowana na szczycie ONZ w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2023 r. „CONNECT zmienia praktyki nauczania, umożliwiając nauczycielom projektowanie lekcji skoncentrowanych na uczniach, co sprzyja aktywnemu uczestnictwu, współpracy i współtworzeniu wiedzy” — podsumowuje Kolionis. „Poprzez mające znaczenie interakcje z różnymi interesariuszami, uczniowie zostają wyposażeni w umiejętności, wiedzę i sposób myślenia niezbędne do pomyślnego funkcjonowania jako uczący się przez całe życie i profesjonaliści w stale ewoluującym świecie”.

Słowa kluczowe

CONNECT, nauka, uczeń, szkoła, otwarte szkolnictwo, STEM, nauczyciel

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania