Skip to main content

Services for supporting family carers of elderly people in europe : characteristics, coverage and usage (EUROFAMCARE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

W jaki sposób polityki wpływają na rodzinną opiekę nad osobami starszymi

Raport analizujący, w jaki sposób aktualne polityki UE wpływają na rodzinnych opiekunów osób starszych, został stworzony z myślą zarówno o możliwościach udoskonalenia, jak i przeszkodach do pokonania.

Zdrowie

Projekt EUROFAMCARE umożliwił europejski przegląd warunków funkcjonowania rodzinnych opiekunów osób starszych w kontekście istnienia, znajomości, dostępności, wykorzystania i akceptowalności usług pomocniczych. Sześć krajów utworzyło transeuropejską grupę główną. Ponadto dokonano ogólnoeuropejskiej integracji wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie poprzez zintegrowanie krajowych raportów źródłowych z 23 krajów europejskich. Bodźcem powstania projektu było promowanie zmian w procesach zarządzania na różnych poziomach polityki w celu poprawienia polityk społecznych dotyczących rodzinnych opiekunów osób starszych. W ramach tych założeń platforma AGE opracowała raport oceny polityki. Przedstawia on istniejące dane, wychodząc od polityk dotyczących zagadnień publicznych, takich jak systemy ochrony społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, aktywne starzenie się, migracja ekonomiczna oraz włączenie społeczne. Jako że te sektory oddziałują ze sobą, może dochodzić do nieoczekiwanego pośredniego wpływu na sytuację opiekunów rodzinnych. Brak współpracy pomiędzy różnorakimi sektorami może być jedną z przeszkód we wspieraniu rodzinnych opiekunów osób starszych. Dlatego też takie nieprzewidywalne procesy społeczne wymagają uwagi ze strony twórców polityk, aby można było wpływać na opiekę rodzinną we właściwy sposób. Omówienie zawiera kluczowe wskazówki dotyczące zarządzania zmianami w ramach środowiska polityk. Może to pomóc twórcom polityk we wprowadzeniu wyników badania w życie i znalezieniu przeszkód temu zapobiegających. Oprócz tego odkryto istotne zagadnienia natury organizacyjnej dotyczące wprowadzenia zaleceń w życie i wysunięto kilka sugestii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania