Skip to main content

Carbon assimilation and modelling of the european land surface

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rygorystyczne dane do efektywnego modelowania

Zgodnie z protokołem Kyoto, w ramach projektu CAMEL wykorzystano zestaw danych o atmosferycznym dwutlenku węgla do użytku w modelach przeznaczonych do oceny procesu pochłaniania węgla w glebie na terenie Europy.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany środowiskowe pozostają jednym z kluczowych problemów, jakie muszą rozwiązać wszystkie kraje poza swoimi granicami. Postępując w myśl międzynarodowych trendów, Europa potrzebuje stworzyć odpowiednią bazę naukową i technologiczną, jak również narzędzia umożliwiające zrozumienie i monitorowanie zachodzących procesów zmian środowiskowych. Niemniej jednak, wymiar europejski powinien być uznany za część zjawiska globalnych zmian. Mając na uwadze zarówno skalę europejską jak też globalną, w ramach projektu CAMEL skoncentrowano się na opracowaniu systemu danych asymilacji cyklu węgla. W pracach badawczych wykorzystano istniejące źródła danych, takie jak strumienie CO2, satelitarne dane o zieleni roślinności, inwentaryzacje zalesienia oraz pomiary CO2. W powiązaniu z ostatnimi modelami ekosystemu ziemskiego (TEMs) dane takie umożliwią ocenę pochłaniania węgla w glebie na terenie Europy. Ostatecznie, modele TEMs, sporządzone w oparciu o procesy, oraz odpowiednie modele inwentaryzacji zalesienia mogą oddzielić wpływy zagospodarowania terenu od zmian środowiskowych, stosownie do zaleceń protokołu Kyoto. Prace badawcze opierały się na danych uzyskanych z projektu AEROCARB, w którym zaangażowany był szereg bardzo poważnych instytucji europejskich zajmujących się pomiarami atmosferycznego CO2. Dane zbierane były w okresie pomiędzy styczniem 1997 roku a grudniem 2001 roku i zawierają rejestr miejsc, wysokości stężeń, dla poszczególnych lat. Zostały one przekształcone na pojedynczy spójny zestaw danych, przeznaczony do dalszego wykorzystania w modelach służących do wyznaczania europejskich strumieni CO2.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania