Skip to main content

Using genetics to improve the quality and safety of sheep products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Śledzenie genów oporności na choroby u owiec

Dochodowość hodowli owiec jest często zagrożona przez podatność stad na choroby pasożytnicze. Badacze europejscy badali możliwość hodowli pod kątem oporności genetycznej na gza owczego.

Zdrowie

Mięso, wełna i mleko są ważnymi produktami przemysłu owczego. Produkty owcze stanowią podstawę ekonomii społeczności wiejskich, szczególnie ważną w rejonach nieurodzajnych zbocz i gór europejskich. Niestety owce padają ofiarą szerokiej gamy chorób i pasożytów. Godnym uwagi i częstym pasożytem jest larwa Oestrus ovis, muchówki składającej jaja w okolicy owczych przewodów nosowych. Z jaj wylęgają się larwy żywiące się tkanką w przewodach nosowych i zatokach zainfekowanego zwierzęcia. Wynikowa choroba powoduje wyczerpanie zwierzęcia i takie zachowania jak potrząsanie głową. Komercyjnym skutkiem jest utrata mleka, zmniejszenie ilości uzyskiwanego mięsa i niska jakość runa. Leczenie jest trudne, ale dostępne środki zaradcze to insektycydy i interwencja biologiczna w postaci uwolnienia sterylnych samców owada. Celem finansowanego przez WE projektu GENESHEEPSAFETY było zapewnienie bezpieczeństwa i jakości pożywienia produkowanego z owczych stad. Partnerzy badawczy w Państwowej Szkole Weterynaryjnej w Tuluzie we Francji badali genom tego szkodliwego pasożyta. Wysoko na liście swoich celów umieścili znalezienie genów lub loci cech ilościowych (ang. QTL, quantitative trait loci) odpowiedzialnych za oporność. Jedną z cech patologii tej choroby jest wytwarzanie śluzowego produktu wydalniczo-wydzielniczego (ang. ESP, excretory-secretory product). Uodparnianie owiec przy użyciu ESP wytworzonego głównie w miesiącach letnich okazało się skuteczne w zmniejszeniu wielkości larw. Stanowiło to dowód na to, że możliwe jest wprowadzenie częściowej regulacji immunizacyjnej choroby. Na podstawie wyników analizy próbek krwi stwierdzono występowanie dużej zmienności osobniczej w odpowiedzi na immunizację. Co więcej na podstawie danych z programu hodowlanego określono, że ważny był użyty do krycia tryk (baran rozrodowy), jako że odpowiedź immunologiczna na chorobę okazała się w dużym stopniu dziedziczna. Przeprowadzono badania genomowe w postaci badań loci cech ilościowych. Wyniki mapowania interwałowego przeanalizowano za pomocą oprogramowania QTLMAP opracowanego w instytucie INRA, będącym partnerem projektu. W pięciu chromosomach odkryto loci cech ilościowych, przy czym dwa z nich były wielce istotne. Wyniki tego badania należy rozszerzyć w celu uzyskania niezawodnych markerów dla oporności na gza owczego. Wprowadzenie badań genomowych do tradycyjnych programów hodowlanych mogłoby być dobrym zwiastunem odejścia w przemyśle owczym od tradycyjnych metod kontroli choroby za pomocą chemikaliów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania