European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Harmonising collaborative planning

Article Category

Article available in the following languages:

Syntetyzowanie planowania przy zarządzania zlewnią rzek

Opracowano przegląd i syntezę zarejestrowanych prac doświadczalnych i studiów wprowadzających dotyczących uczestnictwa społecznego przy planowaniu zarządzania zlewnią rzek w całej Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt HARMONICOP poprawił zrozumienie współuczestniczącego zarządzania zlewnią rzek w Europie i wsparł wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej w tej sprawie. Badania skoncentrowane były na najistotniejszych i trudnych naukowych aspektach zarządzania zlewnią rzek w oparciu o przeprowadzenie dogłębnych analiz przypadku w dziewięciu krajach. Aspekty te obejmowały problemy skalowania, rolę informacji i jej narzędzi, a także wpływy kulturalne, polityczne i geograficzne. Badania uwieńczone zostały wydaniem podręcznika na temat metodologii uczestnictwa społecznego wykorzystywanej przy wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Następnie stworzono raport o analizie i syntezie, identyfikujący trendy historyczne, wspólne cechy i różnice w odniesieniu do uczestnictwa społecznego przy planowaniu zarządzania zlewnią rzek. Zachodzi możliwość, iż wyniki zamieszczone w raporcie mogą być wykorzystane do pomocy przy analizach przypadku. Mogą one także zawierać istotne punkty, które będą zamieszczone w przewodniku do projektu. Patrząc perspektywicznie, należy się spodziewać, że zebrana wiedza i doświadczenia zapewnią poprawę uczestnictwa w zarządzaniu zlewniami rzek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania